Ancestors of Odile HORNUNG


       /-Mathieu HORNUNG
   /-Jean Michel HORNUNG
   |    \-Marguerite FRITSCHER
Odile HORNUNG
   \-Anne-Marie MEYERHOEFFER
Ancestors of Père HORNUNG


           /-Michel HORNUNG
       /-Georges HORNUNG
       |    |    /-Jacques GUNSETT
       |    \-Catherine GUNSETT
   /-Albert HORNUNG
   |    |                    /-Jean-Georges LENTZ
   |    |                /-Jean Henri LENTZ
   |    |                |    \-Barbara HEIMBURGER
   |    |            /-Henri LENTZ
   |    |            |    |        /-Michel WENDLING
   |    |            |    |    /-Jacques WENDLING
   |    |            |    \-Ève WENDLING
   |    |            |        \-Catherine VOLTZ
   |    |        /-Michel LENTZ
   |    |    /-Jacques LENTZ
   |    |    |    |                            /-Henri TROG
   |    |    |    |                        /-Henri TROG
   |    |    |    |                    /-Jean Jacques TROG
   |    |    |    |                    |    |    /-Jean-Jacques RAMSER
   |    |    |    |                    |    \-Anne Marie RAMSER
   |    |    |    |                /-Jean Jacques TROG
   |    |    |    |                |    |        /-Georges KRIEGER
   |    |    |    |                |    |    /-Diebold KRIEGER
   |    |    |    |                |    \-Gertrude KRIEGER
   |    |    |    |                |        |    /-Velten KRIEGER
   |    |    |    |                |        \-Éva KRIEGER
   |    |    |    |            /-Jean Georges TROG
   |    |    |    |            |    |        /-Jean NONNENMACHER
   |    |    |    |            |    |    /-Jean-Georges NONNENMACHER
   |    |    |    |            |    \-Catherine Barbara NONNENMACHER
   |    |    |    |            |        |        /-Barthélémy LOGEL
   |    |    |    |            |        |    /-Jean LOGEL
   |    |    |    |            |        |    |    \-Anna N.N.
   |    |    |    |            |        \-Élisabeth LOGEL
   |    |    |    |            |            |    /-Hans DIETER
   |    |    |    |            |            \-Maria DIETER
   |    |    |    |            |                \-Anna VELTIN
   |    |    |    |        /-Jean-Jacques TROG
   |    |    |    |        |    |            /-Jacques HEINTZ
   |    |    |    |        |    |        /-Jean Philippe HEINTZ
   |    |    |    |        |    |        |    \-Anna N.N.
   |    |    |    |        |    |    /-Philippe HEINTZ
   |    |    |    |        |    |    |    |        /-Jean MEEL
   |    |    |    |        |    |    |    |    /-Georges MEHL
   |    |    |    |        |    |    |    |    |    \-Appolonie WENDLING
   |    |    |    |        |    |    |    \-Anna MEEL
   |    |    |    |        |    |    |        |    /-Jacques STOLTZ
   |    |    |    |        |    |    |        \-Catherine STOLTZ
   |    |    |    |        |    |    |            \-Brigitte N.N.
   |    |    |    |        |    \-Anna Barbara HEINTZ
   |    |    |    |        |        |        /-Jean Jacques RIETH
   |    |    |    |        |        |    /-Diebold RIETH
   |    |    |    |        |        |    |    \-Anna N.N.
   |    |    |    |        |        \-Anna Barbara RIETH
   |    |    |    |        |            |    /-Jean KLEIN
   |    |    |    |        |            \-Anna Barbara KLEIN
   |    |    |    |    /-Jean-Jacques TROG
   |    |    |    |    |    \-Anne SCHEER
   |    |    |    \-Anne TROG
   |    |    |        |    /-Georges METZGER
   |    |    |        \-Marguerite METZGER
   |    |    |            |        /-André BAUER
   |    |    |            |    /-André BAUER
   |    |    |            \-Marie Éva BAUER
   |    |    |                \-Brigitte IBEL
   |    \-Barbara LENTZ
   |        |        /-Jean WAECKERLE
   |        |    /-Michel WAECKERLE
   |        |    |    |        /-Georges HAMM
   |        |    |    |    /-Jean HAMM
   |        |    |    |    |    \-Barbara ROHR
   |        |    |    \-Anne HAMM
   |        |    |        |    /-Jean Adam GALL
   |        |    |        \-Éva Salomé GALL
   |        |    |            |            /-Jean-Jacques STENGER
   |        |    |            |        /-Christian STENGER
   |        |    |            |        |    \-Catherine N.N.
   |        |    |            |    /-Jean-Jacques STENGER
   |        |    |            |    |    \-Ève Marie GRAPP
   |        |    |            \-Louise STENGER
   |        |    |                \-Catherine SCHULTZ
   |        \-Catherine WAECKERLE
   |            \-Catherine MEHL
Père HORNUNG
   \-Madeleine GYSS
Ancestors of Philippe HORNUNG


   /-Philippe HORNUNG
Philippe HORNUNG


Ancestors of Voit HORNUNG


       /-Mathieu HORNUNG
   /-Jean Michel HORNUNG
   |    \-Marguerite FRITSCHER
Voit HORNUNG
   \-Anne-Marie MEYERHOEFFER


Ancestors of Anne-Marie HORNY


   /-Jacques HORNY
Anne-Marie HORNY
   |    /-Jean-Jacques FUCHS
   \-Gertrude FUCHS
       |    /-Jean-Jacques MUSCH
       \-Odile MUSCH
           |    /-Michel GRUNENWALD
           \-Marie GRUNENWALD
               |    /-Jean-Jacques HALLER
               \-Odile HALLER
                   \-Christine TREYER
Ancestors of Catherine Barbe HORNY


           /-Jean HORNI
       /-Jean HORNY
       |    \-Appolonie NUSSBAUM
   /-Jean Illiminatus HORNY
   |    |            /-Henri ROSENGARTH
   |    |        /-Jean-Jacques ROSENGART
   |    |        |    \-Catherine HÄGLER
   |    |    /-Sébastien ROSENGART
   |    |    |    |            /-Sigismond IHLER
   |    |    |    |        /-Jean Thiebaut IHLER
   |    |    |    |        |    \-Salomé NIEPPEIN
   |    |    |    |    /-Sigismond IHLER
   |    |    |    |    |    |    /-Michel EBERHART
   |    |    |    |    |    \-Catherine EBERHART
   |    |    |    |    |        \-Barbara STEINER
   |    |    |    \-Marie-Catherine IHLER
   |    |    |        \-Marie Jacobée LOTZ
   |    \-Agathe ROSENGART
   |        |                        /-Michel WEBER
   |        |                    /-Jean Michel WEBER
   |        |                /-Jean Michel WEBER
   |        |            /-Bernard WEBER
   |        |            |    |    /-Bernard SCHMITT
   |        |            |    \-Anne SCHMITT
   |        |        /-Jean Michel WEBER
   |        |        |    |    /-Jean ZIBELIN
   |        |        |    \-Barbe ZIBELIN
   |        |    /-Joseph WEBER
   |        |    |    |    /-Ulrich MELCKHER
   |        |    |    \-Marguerite MELCKHER
   |        \-Marie Anne Ursule WEBER
   |            |    /-Jean Martin STIRCHLER
   |            \-Marie Agathe STIRCHLER
   |                |    /-Jean RITTNER
   |                \-Marguerite RITTNER
   |                    |    /-Christian WERNER
   |                    \-Anne WERNER
   |                        \-Madeleine GUGENBERGER
Catherine Barbe HORNY
   |        /-Michel SCHAEFFNER
   |    /-Jean SCHAFFNER
   |    |    \-Catherine FLICK
   \-Catherine SCHAFFNER
       |    /-Christian FERTEL
       \-Madeleine FERTEL
           |    /-Jean Michel HEYL
           \-Madeleine HEYL
               \-Marie Marguerite N.N.


Ancestors of François Joseph HORNY


           /-Jean HORNI
       /-Jean HORNY
       |    \-Appolonie NUSSBAUM
   /-Jean Illiminatus HORNY
   |    |            /-Henri ROSENGARTH
   |    |        /-Jean-Jacques ROSENGART
   |    |        |    \-Catherine HÄGLER
   |    |    /-Sébastien ROSENGART
   |    |    |    |            /-Sigismond IHLER
   |    |    |    |        /-Jean Thiebaut IHLER
   |    |    |    |        |    \-Salomé NIEPPEIN
   |    |    |    |    /-Sigismond IHLER
   |    |    |    |    |    |    /-Michel EBERHART
   |    |    |    |    |    \-Catherine EBERHART
   |    |    |    |    |        \-Barbara STEINER
   |    |    |    \-Marie-Catherine IHLER
   |    |    |        \-Marie Jacobée LOTZ
   |    \-Agathe ROSENGART
   |        |                        /-Michel WEBER
   |        |                    /-Jean Michel WEBER
   |        |                /-Jean Michel WEBER
   |        |            /-Bernard WEBER
   |        |            |    |    /-Bernard SCHMITT
   |        |            |    \-Anne SCHMITT
   |        |        /-Jean Michel WEBER
   |        |        |    |    /-Jean ZIBELIN
   |        |        |    \-Barbe ZIBELIN
   |        |    /-Joseph WEBER
   |        |    |    |    /-Ulrich MELCKHER
   |        |    |    \-Marguerite MELCKHER
   |        \-Marie Anne Ursule WEBER
   |            |    /-Jean Martin STIRCHLER
   |            \-Marie Agathe STIRCHLER
   |                |    /-Jean RITTNER
   |                \-Marguerite RITTNER
   |                    |    /-Christian WERNER
   |                    \-Anne WERNER
   |                        \-Madeleine GUGENBERGER
François Joseph HORNY
   |        /-Michel SCHAEFFNER
   |    /-Jean SCHAFFNER
   |    |    \-Catherine FLICK
   \-Catherine SCHAFFNER
       |    /-Christian FERTEL
       \-Madeleine FERTEL
           |    /-Jean Michel HEYL
           \-Madeleine HEYL
               \-Marie Marguerite N.N.
Ancestors of François Joseph Antoine HORNY


               /-Jean HORNI
           /-Jean HORNY
           |    \-Appolonie NUSSBAUM
       /-Jean Illiminatus HORNY
       |    |            /-Henri ROSENGARTH
       |    |        /-Jean-Jacques ROSENGART
       |    |        |    \-Catherine HÄGLER
       |    |    /-Sébastien ROSENGART
       |    |    |    |            /-Sigismond IHLER
       |    |    |    |        /-Jean Thiebaut IHLER
       |    |    |    |        |    \-Salomé NIEPPEIN
       |    |    |    |    /-Sigismond IHLER
       |    |    |    |    |    |    /-Michel EBERHART
       |    |    |    |    |    \-Catherine EBERHART
       |    |    |    |    |        \-Barbara STEINER
       |    |    |    \-Marie-Catherine IHLER
       |    |    |        \-Marie Jacobée LOTZ
       |    \-Agathe ROSENGART
       |        |                        /-Michel WEBER
       |        |                    /-Jean Michel WEBER
       |        |                /-Jean Michel WEBER
       |        |            /-Bernard WEBER
       |        |            |    |    /-Bernard SCHMITT
       |        |            |    \-Anne SCHMITT
       |        |        /-Jean Michel WEBER
       |        |        |    |    /-Jean ZIBELIN
       |        |        |    \-Barbe ZIBELIN
       |        |    /-Joseph WEBER
       |        |    |    |    /-Ulrich MELCKHER
       |        |    |    \-Marguerite MELCKHER
       |        \-Marie Anne Ursule WEBER
       |            |    /-Jean Martin STIRCHLER
       |            \-Marie Agathe STIRCHLER
       |                |    /-Jean RITTNER
       |                \-Marguerite RITTNER
       |                    |    /-Christian WERNER
       |                    \-Anne WERNER
       |                        \-Madeleine GUGENBERGER
   /-François Joseph HORNY
   |    |        /-Michel SCHAEFFNER
   |    |    /-Jean SCHAFFNER
   |    |    |    \-Catherine FLICK
   |    \-Catherine SCHAFFNER
   |        |    /-Christian FERTEL
   |        \-Madeleine FERTEL
   |            |    /-Jean Michel HEYL
   |            \-Madeleine HEYL
   |                \-Marie Marguerite N.N.
François Joseph Antoine HORNY
   |                    /-Michel SUCHER
   |                /-Jean SUCHER
   |            /-Mathias SUCHER
   |            |    |    /-Georges KUHN
   |            |    \-Barbara KUHN
   |            |        \-Apolline N.N.
   |        /-Pierre SUCHER
   |        |    |            /-N.N. PFOHL
   |        |    |        /-Jacques PFOHL
   |        |    |        |    \-N.N. N.N.
   |        |    |    /-Jean Michel PFOHL
   |        |    |    |    \-Anne N.N.
   |        |    \-Anne Catherine PFOHL
   |        |        |            /-Jean-Jacques SCHOEN
   |        |        |        /-Jean-Jacques SCHOEN
   |        |        |    /-Jean SCHOEN
   |        |        |    |    \-N.N. N.N.
   |        |        \-Marguerite SCHOEN
   |        |            \-Apolline N.N.
   |    /-Jean Michel SUCHER
   |    |    |                    /-Jean-Jacques SCHOEN
   |    |    |                /-Jean-Jacques SCHOEN
   |    |    |            /-Jean SCHOEN
   |    |    |            |    \-N.N. N.N.
   |    |    |        /-Jean Pierre SCHOEN
   |    |    |        |    \-Apolline N.N.
   |    |    |    /-Jean-Jacques SCHOEN
   |    |    |    |    |    /-Jacques SCHERER
   |    |    |    |    \-Marie-Sophie SCHERER
   |    |    |    |        \-Marie N.N.
   |    |    \-Marie Ève SCHOEN
   |    |        |    /-Nicolas HOLSTEIN
   |    |        \-Marie-Eve HOLSTEIN
   |    |            |    /-Jacques SCHERER
   |    |            \-Anne-Marie SCHERER ; BREITENMOSER
   |    |                \-Marie N.N.
   \-Madeleine SUCHER
       |        /-Michel GUTMANN
       |    /-François Antoine GUTMANN
       |    |    \-Anne PAULER
       \-Catherine GUTMANN
           |        /-Rodolphe STURNY
           |    /-Christian STURNY
           |    |    \-Christine LEYHMANN
           \-Barbara STURNY
               |    /-Jean-Georges LEHMANN
               \-Anne-Marie LEHMANN


Ancestors of Jacques Victor HORNY


               /-Jean HORNI
           /-Jean HORNY
           |    \-Appolonie NUSSBAUM
       /-Jean Illiminatus HORNY
       |    |            /-Henri ROSENGARTH
       |    |        /-Jean-Jacques ROSENGART
       |    |        |    \-Catherine HÄGLER
       |    |    /-Sébastien ROSENGART
       |    |    |    |            /-Sigismond IHLER
       |    |    |    |        /-Jean Thiebaut IHLER
       |    |    |    |        |    \-Salomé NIEPPEIN
       |    |    |    |    /-Sigismond IHLER
       |    |    |    |    |    |    /-Michel EBERHART
       |    |    |    |    |    \-Catherine EBERHART
       |    |    |    |    |        \-Barbara STEINER
       |    |    |    \-Marie-Catherine IHLER
       |    |    |        \-Marie Jacobée LOTZ
       |    \-Agathe ROSENGART
       |        |                        /-Michel WEBER
       |        |                    /-Jean Michel WEBER
       |        |                /-Jean Michel WEBER
       |        |            /-Bernard WEBER
       |        |            |    |    /-Bernard SCHMITT
       |        |            |    \-Anne SCHMITT
       |        |        /-Jean Michel WEBER
       |        |        |    |    /-Jean ZIBELIN
       |        |        |    \-Barbe ZIBELIN
       |        |    /-Joseph WEBER
       |        |    |    |    /-Ulrich MELCKHER
       |        |    |    \-Marguerite MELCKHER
       |        \-Marie Anne Ursule WEBER
       |            |    /-Jean Martin STIRCHLER
       |            \-Marie Agathe STIRCHLER
       |                |    /-Jean RITTNER
       |                \-Marguerite RITTNER
       |                    |    /-Christian WERNER
       |                    \-Anne WERNER
       |                        \-Madeleine GUGENBERGER
   /-François Joseph HORNY
   |    |        /-Michel SCHAEFFNER
   |    |    /-Jean SCHAFFNER
   |    |    |    \-Catherine FLICK
   |    \-Catherine SCHAFFNER
   |        |    /-Christian FERTEL
   |        \-Madeleine FERTEL
   |            |    /-Jean Michel HEYL
   |            \-Madeleine HEYL
   |                \-Marie Marguerite N.N.
Jacques Victor HORNY
   |                    /-Michel SUCHER
   |                /-Jean SUCHER
   |            /-Mathias SUCHER
   |            |    |    /-Georges KUHN
   |            |    \-Barbara KUHN
   |            |        \-Apolline N.N.
   |        /-Pierre SUCHER
   |        |    |            /-N.N. PFOHL
   |        |    |        /-Jacques PFOHL
   |        |    |        |    \-N.N. N.N.
   |        |    |    /-Jean Michel PFOHL
   |        |    |    |    \-Anne N.N.
   |        |    \-Anne Catherine PFOHL
   |        |        |            /-Jean-Jacques SCHOEN
   |        |        |        /-Jean-Jacques SCHOEN
   |        |        |    /-Jean SCHOEN
   |        |        |    |    \-N.N. N.N.
   |        |        \-Marguerite SCHOEN
   |        |            \-Apolline N.N.
   |    /-Jean Michel SUCHER
   |    |    |                    /-Jean-Jacques SCHOEN
   |    |    |                /-Jean-Jacques SCHOEN
   |    |    |            /-Jean SCHOEN
   |    |    |            |    \-N.N. N.N.
   |    |    |        /-Jean Pierre SCHOEN
   |    |    |        |    \-Apolline N.N.
   |    |    |    /-Jean-Jacques SCHOEN
   |    |    |    |    |    /-Jacques SCHERER
   |    |    |    |    \-Marie-Sophie SCHERER
   |    |    |    |        \-Marie N.N.
   |    |    \-Marie Ève SCHOEN
   |    |        |    /-Nicolas HOLSTEIN
   |    |        \-Marie-Eve HOLSTEIN
   |    |            |    /-Jacques SCHERER
   |    |            \-Anne-Marie SCHERER ; BREITENMOSER
   |    |                \-Marie N.N.
   \-Madeleine SUCHER
       |        /-Michel GUTMANN
       |    /-François Antoine GUTMANN
       |    |    \-Anne PAULER
       \-Catherine GUTMANN
           |        /-Rodolphe STURNY
           |    /-Christian STURNY
           |    |    \-Christine LEYHMANN
           \-Barbara STURNY
               |    /-Jean-Georges LEHMANN
               \-Anne-Marie LEHMANN
Ancestors of Jean HORNY


   /-Jean HORNI
Jean HORNY
   \-Appolonie NUSSBAUM
Ancestors of Jean HORNY


           /-Jean HORNI
       /-Jean HORNY
       |    \-Appolonie NUSSBAUM
   /-Jean Illiminatus HORNY
   |    |            /-Henri ROSENGARTH
   |    |        /-Jean-Jacques ROSENGART
   |    |        |    \-Catherine HÄGLER
   |    |    /-Sébastien ROSENGART
   |    |    |    |            /-Sigismond IHLER
   |    |    |    |        /-Jean Thiebaut IHLER
   |    |    |    |        |    \-Salomé NIEPPEIN
   |    |    |    |    /-Sigismond IHLER
   |    |    |    |    |    |    /-Michel EBERHART
   |    |    |    |    |    \-Catherine EBERHART
   |    |    |    |    |        \-Barbara STEINER
   |    |    |    \-Marie-Catherine IHLER
   |    |    |        \-Marie Jacobée LOTZ
   |    \-Agathe ROSENGART
   |        |                        /-Michel WEBER
   |        |                    /-Jean Michel WEBER
   |        |                /-Jean Michel WEBER
   |        |            /-Bernard WEBER
   |        |            |    |    /-Bernard SCHMITT
   |        |            |    \-Anne SCHMITT
   |        |        /-Jean Michel WEBER
   |        |        |    |    /-Jean ZIBELIN
   |        |        |    \-Barbe ZIBELIN
   |        |    /-Joseph WEBER
   |        |    |    |    /-Ulrich MELCKHER
   |        |    |    \-Marguerite MELCKHER
   |        \-Marie Anne Ursule WEBER
   |            |    /-Jean Martin STIRCHLER
   |            \-Marie Agathe STIRCHLER
   |                |    /-Jean RITTNER
   |                \-Marguerite RITTNER
   |                    |    /-Christian WERNER
   |                    \-Anne WERNER
   |                        \-Madeleine GUGENBERGER
Jean HORNY
   |        /-Michel SCHAEFFNER
   |    /-Jean SCHAFFNER
   |    |    \-Catherine FLICK
   \-Catherine SCHAFFNER
       |    /-Christian FERTEL
       \-Madeleine FERTEL
           |    /-Jean Michel HEYL
           \-Madeleine HEYL
               \-Marie Marguerite N.N.
Ancestors of Jean HORNY


               /-Jean HORNI
           /-Jean HORNY
           |    \-Appolonie NUSSBAUM
       /-Jean Illiminatus HORNY
       |    |            /-Henri ROSENGARTH
       |    |        /-Jean-Jacques ROSENGART
       |    |        |    \-Catherine HÄGLER
       |    |    /-Sébastien ROSENGART
       |    |    |    |            /-Sigismond IHLER
       |    |    |    |        /-Jean Thiebaut IHLER
       |    |    |    |        |    \-Salomé NIEPPEIN
       |    |    |    |    /-Sigismond IHLER
       |    |    |    |    |    |    /-Michel EBERHART
       |    |    |    |    |    \-Catherine EBERHART
       |    |    |    |    |        \-Barbara STEINER
       |    |    |    \-Marie-Catherine IHLER
       |    |    |        \-Marie Jacobée LOTZ
       |    \-Agathe ROSENGART
       |        |                        /-Michel WEBER
       |        |                    /-Jean Michel WEBER
       |        |                /-Jean Michel WEBER
       |        |            /-Bernard WEBER
       |        |            |    |    /-Bernard SCHMITT
       |        |            |    \-Anne SCHMITT
       |        |        /-Jean Michel WEBER
       |        |        |    |    /-Jean ZIBELIN
       |        |        |    \-Barbe ZIBELIN
       |        |    /-Joseph WEBER
       |        |    |    |    /-Ulrich MELCKHER
       |        |    |    \-Marguerite MELCKHER
       |        \-Marie Anne Ursule WEBER
       |            |    /-Jean Martin STIRCHLER
       |            \-Marie Agathe STIRCHLER
       |                |    /-Jean RITTNER
       |                \-Marguerite RITTNER
       |                    |    /-Christian WERNER
       |                    \-Anne WERNER
       |                        \-Madeleine GUGENBERGER
   /-Jean HORNY
   |    |        /-Michel SCHAEFFNER
   |    |    /-Jean SCHAFFNER
   |    |    |    \-Catherine FLICK
   |    \-Catherine SCHAFFNER
   |        |    /-Christian FERTEL
   |        \-Madeleine FERTEL
   |            |    /-Jean Michel HEYL
   |            \-Madeleine HEYL
   |                \-Marie Marguerite N.N.
Jean HORNY
   |        /-Jean ZIMMERMANN
   |    /-Joseph Jacques ZIMMERMANN
   |    |    \-Anne-Marie KIRCHTHALER
   \-Anne-Françoise ZIMMERMANN
       |        /-Jean Jacques KEUSCH
       |    /-Maurice KEUSCH
       |    |    |        /-Antoine ROLLET
       |    |    |    /-Antoine ROLLET
       |    |    |    |    \-Marguerite BATZ
       |    |    \-Marie Ève ROLLET
       |    |        \-Marie FLECK
       \-Marie-Anne HEUSCH
           |            /-Jean-Pierre MESSMER
           |        /-Pierre MESSMER
           |        |    \-Clémence HAM
           |    /-Pierre MESSMER
           |    |    |        /-Georges ECK
           |    |    |    /-Jacques ECK
           |    |    |    |    \-Catherine N.N.
           |    |    \-Anne ECK
           |    |        |        /-Ancêtre Incertain WETTERMANN
           |    |        |    /-Matthias WETTERMANN
           |    |        \-Marie (Ève) WETTERMANN
           |    |            \-Anne N.N.
           \-Marie-Anne MESSMER
               |    /-Michel BERNARD
               \-Marie Anne BERNHART
                   |        /-Jean SCHNEIDER
                   |    /-Jacques SCHNEIDER
                   \-Anne Catherine SCHNEIDER
                       |    /-Samuel EMMER
                       \-Marie EMMER
Ancestors of Jean Illiminatus HORNY


       /-Jean HORNI
   /-Jean HORNY
   |    \-Appolonie NUSSBAUM
Jean Illiminatus HORNY
   |            /-Henri ROSENGARTH
   |        /-Jean-Jacques ROSENGART
   |        |    \-Catherine HÄGLER
   |    /-Sébastien ROSENGART
   |    |    |            /-Sigismond IHLER
   |    |    |        /-Jean Thiebaut IHLER
   |    |    |        |    \-Salomé NIEPPEIN
   |    |    |    /-Sigismond IHLER
   |    |    |    |    |    /-Michel EBERHART
   |    |    |    |    \-Catherine EBERHART
   |    |    |    |        \-Barbara STEINER
   |    |    \-Marie-Catherine IHLER
   |    |        \-Marie Jacobée LOTZ
   \-Agathe ROSENGART
       |                        /-Michel WEBER
       |                    /-Jean Michel WEBER
       |                /-Jean Michel WEBER
       |            /-Bernard WEBER
       |            |    |    /-Bernard SCHMITT
       |            |    \-Anne SCHMITT
       |        /-Jean Michel WEBER
       |        |    |    /-Jean ZIBELIN
       |        |    \-Barbe ZIBELIN
       |    /-Joseph WEBER
       |    |    |    /-Ulrich MELCKHER
       |    |    \-Marguerite MELCKHER
       \-Marie Anne Ursule WEBER
           |    /-Jean Martin STIRCHLER
           \-Marie Agathe STIRCHLER
               |    /-Jean RITTNER
               \-Marguerite RITTNER
                   |    /-Christian WERNER
                   \-Anne WERNER
                       \-Madeleine GUGENBERGER
Ancestors of Jean Joseph HORNY


                   /-Jean HORNI
               /-Jean HORNY
               |    \-Appolonie NUSSBAUM
           /-Jean Illiminatus HORNY
           |    |            /-Henri ROSENGARTH
           |    |        /-Jean-Jacques ROSENGART
           |    |        |    \-Catherine HÄGLER
           |    |    /-Sébastien ROSENGART
           |    |    |    |            /-Sigismond IHLER
           |    |    |    |        /-Jean Thiebaut IHLER
           |    |    |    |        |    \-Salomé NIEPPEIN
           |    |    |    |    /-Sigismond IHLER
           |    |    |    |    |    |    /-Michel EBERHART
           |    |    |    |    |    \-Catherine EBERHART
           |    |    |    |    |        \-Barbara STEINER
           |    |    |    \-Marie-Catherine IHLER
           |    |    |        \-Marie Jacobée LOTZ
           |    \-Agathe ROSENGART
           |        |                        /-Michel WEBER
           |        |                    /-Jean Michel WEBER
           |        |                /-Jean Michel WEBER
           |        |            /-Bernard WEBER
           |        |            |    |    /-Bernard SCHMITT
           |        |            |    \-Anne SCHMITT
           |        |        /-Jean Michel WEBER
           |        |        |    |    /-Jean ZIBELIN
           |        |        |    \-Barbe ZIBELIN
           |        |    /-Joseph WEBER
           |        |    |    |    /-Ulrich MELCKHER
           |        |    |    \-Marguerite MELCKHER
           |        \-Marie Anne Ursule WEBER
           |            |    /-Jean Martin STIRCHLER
           |            \-Marie Agathe STIRCHLER
           |                |    /-Jean RITTNER
           |                \-Marguerite RITTNER
           |                    |    /-Christian WERNER
           |                    \-Anne WERNER
           |                        \-Madeleine GUGENBERGER
       /-François Joseph HORNY
       |    |        /-Michel SCHAEFFNER
       |    |    /-Jean SCHAFFNER
       |    |    |    \-Catherine FLICK
       |    \-Catherine SCHAFFNER
       |        |    /-Christian FERTEL
       |        \-Madeleine FERTEL
       |            |    /-Jean Michel HEYL
       |            \-Madeleine HEYL
       |                \-Marie Marguerite N.N.
   /-Jacques Victor HORNY
   |    |                    /-Michel SUCHER
   |    |                /-Jean SUCHER
   |    |            /-Mathias SUCHER
   |    |            |    |    /-Georges KUHN
   |    |            |    \-Barbara KUHN
   |    |            |        \-Apolline N.N.
   |    |        /-Pierre SUCHER
   |    |        |    |            /-N.N. PFOHL
   |    |        |    |        /-Jacques PFOHL
   |    |        |    |        |    \-N.N. N.N.
   |    |        |    |    /-Jean Michel PFOHL
   |    |        |    |    |    \-Anne N.N.
   |    |        |    \-Anne Catherine PFOHL
   |    |        |        |            /-Jean-Jacques SCHOEN
   |    |        |        |        /-Jean-Jacques SCHOEN
   |    |        |        |    /-Jean SCHOEN
   |    |        |        |    |    \-N.N. N.N.
   |    |        |        \-Marguerite SCHOEN
   |    |        |            \-Apolline N.N.
   |    |    /-Jean Michel SUCHER
   |    |    |    |                    /-Jean-Jacques SCHOEN
   |    |    |    |                /-Jean-Jacques SCHOEN
   |    |    |    |            /-Jean SCHOEN
   |    |    |    |            |    \-N.N. N.N.
   |    |    |    |        /-Jean Pierre SCHOEN
   |    |    |    |        |    \-Apolline N.N.
   |    |    |    |    /-Jean-Jacques SCHOEN
   |    |    |    |    |    |    /-Jacques SCHERER
   |    |    |    |    |    \-Marie-Sophie SCHERER
   |    |    |    |    |        \-Marie N.N.
   |    |    |    \-Marie Ève SCHOEN
   |    |    |        |    /-Nicolas HOLSTEIN
   |    |    |        \-Marie-Eve HOLSTEIN
   |    |    |            |    /-Jacques SCHERER
   |    |    |            \-Anne-Marie SCHERER ; BREITENMOSER
   |    |    |                \-Marie N.N.
   |    \-Madeleine SUCHER
   |        |        /-Michel GUTMANN
   |        |    /-François Antoine GUTMANN
   |        |    |    \-Anne PAULER
   |        \-Catherine GUTMANN
   |            |        /-Rodolphe STURNY
   |            |    /-Christian STURNY
   |            |    |    \-Christine LEYHMANN
   |            \-Barbara STURNY
   |                |    /-Jean-Georges LEHMANN
   |                \-Anne-Marie LEHMANN
Jean Joseph HORNY
   \-Marie Anne CHAPALAIN
Ancestors of Luminé? HORNY


Luminé? HORNY
   |                /-Jean HORNI
   |            /-Jean HORNY
   |            |    \-Appolonie NUSSBAUM
   |        /-Jean Illiminatus HORNY
   |        |    |            /-Henri ROSENGARTH
   |        |    |        /-Jean-Jacques ROSENGART
   |        |    |        |    \-Catherine HÄGLER
   |        |    |    /-Sébastien ROSENGART
   |        |    |    |    |            /-Sigismond IHLER
   |        |    |    |    |        /-Jean Thiebaut IHLER
   |        |    |    |    |        |    \-Salomé NIEPPEIN
   |        |    |    |    |    /-Sigismond IHLER
   |        |    |    |    |    |    |    /-Michel EBERHART
   |        |    |    |    |    |    \-Catherine EBERHART
   |        |    |    |    |    |        \-Barbara STEINER
   |        |    |    |    \-Marie-Catherine IHLER
   |        |    |    |        \-Marie Jacobée LOTZ
   |        |    \-Agathe ROSENGART
   |        |        |                        /-Michel WEBER
   |        |        |                    /-Jean Michel WEBER
   |        |        |                /-Jean Michel WEBER
   |        |        |            /-Bernard WEBER
   |        |        |            |    |    /-Bernard SCHMITT
   |        |        |            |    \-Anne SCHMITT
   |        |        |        /-Jean Michel WEBER
   |        |        |        |    |    /-Jean ZIBELIN
   |        |        |        |    \-Barbe ZIBELIN
   |        |        |    /-Joseph WEBER
   |        |        |    |    |    /-Ulrich MELCKHER
   |        |        |    |    \-Marguerite MELCKHER
   |        |        \-Marie Anne Ursule WEBER
   |        |            |    /-Jean Martin STIRCHLER
   |        |            \-Marie Agathe STIRCHLER
   |        |                |    /-Jean RITTNER
   |        |                \-Marguerite RITTNER
   |        |                    |    /-Christian WERNER
   |        |                    \-Anne WERNER
   |        |                        \-Madeleine GUGENBERGER
   |    /-François Joseph HORNY
   |    |    |        /-Michel SCHAEFFNER
   |    |    |    /-Jean SCHAFFNER
   |    |    |    |    \-Catherine FLICK
   |    |    \-Catherine SCHAFFNER
   |    |        |    /-Christian FERTEL
   |    |        \-Madeleine FERTEL
   |    |            |    /-Jean Michel HEYL
   |    |            \-Madeleine HEYL
   |    |                \-Marie Marguerite N.N.
   \-Marie-Madeleine HORNY
       |                    /-Michel SUCHER
       |                /-Jean SUCHER
       |            /-Mathias SUCHER
       |            |    |    /-Georges KUHN
       |            |    \-Barbara KUHN
       |            |        \-Apolline N.N.
       |        /-Pierre SUCHER
       |        |    |            /-N.N. PFOHL
       |        |    |        /-Jacques PFOHL
       |        |    |        |    \-N.N. N.N.
       |        |    |    /-Jean Michel PFOHL
       |        |    |    |    \-Anne N.N.
       |        |    \-Anne Catherine PFOHL
       |        |        |            /-Jean-Jacques SCHOEN
       |        |        |        /-Jean-Jacques SCHOEN
       |        |        |    /-Jean SCHOEN
       |        |        |    |    \-N.N. N.N.
       |        |        \-Marguerite SCHOEN
       |        |            \-Apolline N.N.
       |    /-Jean Michel SUCHER
       |    |    |                    /-Jean-Jacques SCHOEN
       |    |    |                /-Jean-Jacques SCHOEN
       |    |    |            /-Jean SCHOEN
       |    |    |            |    \-N.N. N.N.
       |    |    |        /-Jean Pierre SCHOEN
       |    |    |        |    \-Apolline N.N.
       |    |    |    /-Jean-Jacques SCHOEN
       |    |    |    |    |    /-Jacques SCHERER
       |    |    |    |    \-Marie-Sophie SCHERER
       |    |    |    |        \-Marie N.N.
       |    |    \-Marie Ève SCHOEN
       |    |        |    /-Nicolas HOLSTEIN
       |    |        \-Marie-Eve HOLSTEIN
       |    |            |    /-Jacques SCHERER
       |    |            \-Anne-Marie SCHERER ; BREITENMOSER
       |    |                \-Marie N.N.
       \-Madeleine SUCHER
           |        /-Michel GUTMANN
           |    /-François Antoine GUTMANN
           |    |    \-Anne PAULER
           \-Catherine GUTMANN
               |        /-Rodolphe STURNY
               |    /-Christian STURNY
               |    |    \-Christine LEYHMANN
               \-Barbara STURNY
                   |    /-Jean-Georges LEHMANN
                   \-Anne-Marie LEHMANN
Ancestors of Madeleine HORNY


Madeleine HORNY
   |    /-Martin HORNY
   \-Marie Anne HORNY
       |        /-Joseph KOEPFEL
       |    /-Joseph KOEPFEL
       \-Marie Anne KOEPFEL
           \-Marie Ursule ZUBER
Ancestors of Madeleine HORNY


                   /-Jean HORNI
               /-Jean HORNY
               |    \-Appolonie NUSSBAUM
           /-Jean Illiminatus HORNY
           |    |            /-Henri ROSENGARTH
           |    |        /-Jean-Jacques ROSENGART
           |    |        |    \-Catherine HÄGLER
           |    |    /-Sébastien ROSENGART
           |    |    |    |            /-Sigismond IHLER
           |    |    |    |        /-Jean Thiebaut IHLER
           |    |    |    |        |    \-Salomé NIEPPEIN
           |    |    |    |    /-Sigismond IHLER
           |    |    |    |    |    |    /-Michel EBERHART
           |    |    |    |    |    \-Catherine EBERHART
           |    |    |    |    |        \-Barbara STEINER
           |    |    |    \-Marie-Catherine IHLER
           |    |    |        \-Marie Jacobée LOTZ
           |    \-Agathe ROSENGART
           |        |                        /-Michel WEBER
           |        |                    /-Jean Michel WEBER
           |        |                /-Jean Michel WEBER
           |        |            /-Bernard WEBER
           |        |            |    |    /-Bernard SCHMITT
           |        |            |    \-Anne SCHMITT
           |        |        /-Jean Michel WEBER
           |        |        |    |    /-Jean ZIBELIN
           |        |        |    \-Barbe ZIBELIN
           |        |    /-Joseph WEBER
           |        |    |    |    /-Ulrich MELCKHER
           |        |    |    \-Marguerite MELCKHER
           |        \-Marie Anne Ursule WEBER
           |            |    /-Jean Martin STIRCHLER
           |            \-Marie Agathe STIRCHLER
           |                |    /-Jean RITTNER
           |                \-Marguerite RITTNER
           |                    |    /-Christian WERNER
           |                    \-Anne WERNER
           |                        \-Madeleine GUGENBERGER
       /-François Joseph HORNY
       |    |        /-Michel SCHAEFFNER
       |    |    /-Jean SCHAFFNER
       |    |    |    \-Catherine FLICK
       |    \-Catherine SCHAFFNER
       |        |    /-Christian FERTEL
       |        \-Madeleine FERTEL
       |            |    /-Jean Michel HEYL
       |            \-Madeleine HEYL
       |                \-Marie Marguerite N.N.
   /-Jacques Victor HORNY
   |    |                    /-Michel SUCHER
   |    |                /-Jean SUCHER
   |    |            /-Mathias SUCHER
   |    |            |    |    /-Georges KUHN
   |    |            |    \-Barbara KUHN
   |    |            |        \-Apolline N.N.
   |    |        /-Pierre SUCHER
   |    |        |    |            /-N.N. PFOHL
   |    |        |    |        /-Jacques PFOHL
   |    |        |    |        |    \-N.N. N.N.
   |    |        |    |    /-Jean Michel PFOHL
   |    |        |    |    |    \-Anne N.N.
   |    |        |    \-Anne Catherine PFOHL
   |    |        |        |            /-Jean-Jacques SCHOEN
   |    |        |        |        /-Jean-Jacques SCHOEN
   |    |        |        |    /-Jean SCHOEN
   |    |        |        |    |    \-N.N. N.N.
   |    |        |        \-Marguerite SCHOEN
   |    |        |            \-Apolline N.N.
   |    |    /-Jean Michel SUCHER
   |    |    |    |                    /-Jean-Jacques SCHOEN
   |    |    |    |                /-Jean-Jacques SCHOEN
   |    |    |    |            /-Jean SCHOEN
   |    |    |    |            |    \-N.N. N.N.
   |    |    |    |        /-Jean Pierre SCHOEN
   |    |    |    |        |    \-Apolline N.N.
   |    |    |    |    /-Jean-Jacques SCHOEN
   |    |    |    |    |    |    /-Jacques SCHERER
   |    |    |    |    |    \-Marie-Sophie SCHERER
   |    |    |    |    |        \-Marie N.N.
   |    |    |    \-Marie Ève SCHOEN
   |    |    |        |    /-Nicolas HOLSTEIN
   |    |    |        \-Marie-Eve HOLSTEIN
   |    |    |            |    /-Jacques SCHERER
   |    |    |            \-Anne-Marie SCHERER ; BREITENMOSER
   |    |    |                \-Marie N.N.
   |    \-Madeleine SUCHER
   |        |        /-Michel GUTMANN
   |        |    /-François Antoine GUTMANN
   |        |    |    \-Anne PAULER
   |        \-Catherine GUTMANN
   |            |        /-Rodolphe STURNY
   |            |    /-Christian STURNY
   |            |    |    \-Christine LEYHMANN
   |            \-Barbara STURNY
   |                |    /-Jean-Georges LEHMANN
   |                \-Anne-Marie LEHMANN
Madeleine HORNY
   \-Marie Anne CHAPALAIN
Ancestors of Marie-Madeleine HORNY


               /-Jean HORNI
           /-Jean HORNY
           |    \-Appolonie NUSSBAUM
       /-Jean Illiminatus HORNY
       |    |            /-Henri ROSENGARTH
       |    |        /-Jean-Jacques ROSENGART
       |    |        |    \-Catherine HÄGLER
       |    |    /-Sébastien ROSENGART
       |    |    |    |            /-Sigismond IHLER
       |    |    |    |        /-Jean Thiebaut IHLER
       |    |    |    |        |    \-Salomé NIEPPEIN
       |    |    |    |    /-Sigismond IHLER
       |    |    |    |    |    |    /-Michel EBERHART
       |    |    |    |    |    \-Catherine EBERHART
       |    |    |    |    |        \-Barbara STEINER
       |    |    |    \-Marie-Catherine IHLER
       |    |    |        \-Marie Jacobée LOTZ
       |    \-Agathe ROSENGART
       |        |                        /-Michel WEBER
       |        |                    /-Jean Michel WEBER
       |        |                /-Jean Michel WEBER
       |        |            /-Bernard WEBER
       |        |            |    |    /-Bernard SCHMITT
       |        |            |    \-Anne SCHMITT
       |        |        /-Jean Michel WEBER
       |        |        |    |    /-Jean ZIBELIN
       |        |        |    \-Barbe ZIBELIN
       |        |    /-Joseph WEBER
       |        |    |    |    /-Ulrich MELCKHER
       |        |    |    \-Marguerite MELCKHER
       |        \-Marie Anne Ursule WEBER
       |            |    /-Jean Martin STIRCHLER
       |            \-Marie Agathe STIRCHLER
       |                |    /-Jean RITTNER
       |                \-Marguerite RITTNER
       |                    |    /-Christian WERNER
       |                    \-Anne WERNER
       |                        \-Madeleine GUGENBERGER
   /-François Joseph HORNY
   |    |        /-Michel SCHAEFFNER
   |    |    /-Jean SCHAFFNER
   |    |    |    \-Catherine FLICK
   |    \-Catherine SCHAFFNER
   |        |    /-Christian FERTEL
   |        \-Madeleine FERTEL
   |            |    /-Jean Michel HEYL
   |            \-Madeleine HEYL
   |                \-Marie Marguerite N.N.
Marie-Madeleine HORNY
   |                    /-Michel SUCHER
   |                /-Jean SUCHER
   |            /-Mathias SUCHER
   |            |    |    /-Georges KUHN
   |            |    \-Barbara KUHN
   |            |        \-Apolline N.N.
   |        /-Pierre SUCHER
   |        |    |            /-N.N. PFOHL
   |        |    |        /-Jacques PFOHL
   |        |    |        |    \-N.N. N.N.
   |        |    |    /-Jean Michel PFOHL
   |        |    |    |    \-Anne N.N.
   |        |    \-Anne Catherine PFOHL
   |        |        |            /-Jean-Jacques SCHOEN
   |        |        |        /-Jean-Jacques SCHOEN
   |        |        |    /-Jean SCHOEN
   |        |        |    |    \-N.N. N.N.
   |        |        \-Marguerite SCHOEN
   |        |            \-Apolline N.N.
   |    /-Jean Michel SUCHER
   |    |    |                    /-Jean-Jacques SCHOEN
   |    |    |                /-Jean-Jacques SCHOEN
   |    |    |            /-Jean SCHOEN
   |    |    |            |    \-N.N. N.N.
   |    |    |        /-Jean Pierre SCHOEN
   |    |    |        |    \-Apolline N.N.
   |    |    |    /-Jean-Jacques SCHOEN
   |    |    |    |    |    /-Jacques SCHERER
   |    |    |    |    \-Marie-Sophie SCHERER
   |    |    |    |        \-Marie N.N.
   |    |    \-Marie Ève SCHOEN
   |    |        |    /-Nicolas HOLSTEIN
   |    |        \-Marie-Eve HOLSTEIN
   |    |            |    /-Jacques SCHERER
   |    |            \-Anne-Marie SCHERER ; BREITENMOSER
   |    |                \-Marie N.N.
   \-Madeleine SUCHER
       |        /-Michel GUTMANN
       |    /-François Antoine GUTMANN
       |    |    \-Anne PAULER
       \-Catherine GUTMANN
           |        /-Rodolphe STURNY
           |    /-Christian STURNY
           |    |    \-Christine LEYHMANN
           \-Barbara STURNY
               |    /-Jean-Georges LEHMANN
               \-Anne-Marie LEHMANN
Ancestors of Marie Anne HORNY


   /-Martin HORNY
Marie Anne HORNY
   |        /-Joseph KOEPFEL
   |    /-Joseph KOEPFEL
   \-Marie Anne KOEPFEL
       \-Marie Ursule ZUBER
Ancestors of Marie Eugène Marcel HORNY


   /-Eugène HORNY
Marie Eugène Marcel HORNY
   \-Marie Odile Virginie RUESS
Ancestors of Marie Ursule HORNY


       /-Jean HORNI
   /-Jean HORNY
   |    \-Appolonie NUSSBAUM
Marie Ursule HORNY
   |            /-Henri ROSENGARTH
   |        /-Jean-Jacques ROSENGART
   |        |    \-Catherine HÄGLER
   |    /-Sébastien ROSENGART
   |    |    |            /-Sigismond IHLER
   |    |    |        /-Jean Thiebaut IHLER
   |    |    |        |    \-Salomé NIEPPEIN
   |    |    |    /-Sigismond IHLER
   |    |    |    |    |    /-Michel EBERHART
   |    |    |    |    \-Catherine EBERHART
   |    |    |    |        \-Barbara STEINER
   |    |    \-Marie-Catherine IHLER
   |    |        \-Marie Jacobée LOTZ
   \-Agathe ROSENGART
       |                        /-Michel WEBER
       |                    /-Jean Michel WEBER
       |                /-Jean Michel WEBER
       |            /-Bernard WEBER
       |            |    |    /-Bernard SCHMITT
       |            |    \-Anne SCHMITT
       |        /-Jean Michel WEBER
       |        |    |    /-Jean ZIBELIN
       |        |    \-Barbe ZIBELIN
       |    /-Joseph WEBER
       |    |    |    /-Ulrich MELCKHER
       |    |    \-Marguerite MELCKHER
       \-Marie Anne Ursule WEBER
           |    /-Jean Martin STIRCHLER
           \-Marie Agathe STIRCHLER
               |    /-Jean RITTNER
               \-Marguerite RITTNER
                   |    /-Christian WERNER
                   \-Anne WERNER
                       \-Madeleine GUGENBERGER


Ancestors of Pauline HORNY


           /-Frédéric FISCHER
       /-Frédéric FISCHER
       |    |    /-Michel BASTIAN
       |    \-Anne BASTIAN
       |        \-Eve EBERHARD
   /-Jacques FISCHER
   |    |        /-Laurent BRONNER
   |    |    /-Laurent BRONNER
   |    |    |    \-Catherine VIX
   |    \-Catherine BRONNER
   |        \-Catherine METZGER
Pauline HORNY
   \-Madeleine HORNY
       |    /-Martin HORNY
       \-Marie Anne HORNY
           |        /-Joseph KOEPFEL
           |    /-Joseph KOEPFEL
           \-Marie Anne KOEPFEL
               \-Marie Ursule ZUBER
Ancestors of Anne Marguerite HORR


   /-Jean Wilhelm HORR
Anne Marguerite HORR
   \-Catherine Madeleine SCHWINN
Ancestors of Marie Louise HORSIN


   /-Denis HORSIN
Marie Louise HORSIN
   \-Louise Sophie LOUDE


Ancestors of Catherine Salomé HORST


       /-Abraham HORST
   /-Philippe Georges HORST
   |    |    /-Jean Jacques RITZ
   |    \-Marie-Marguerite RITZ
   |        |        /-Rudolph SCHAUB
   |        |    /-Jean Martin SCHAUB
   |        \-Anne Barbara SCHAUB
   |            |    /-Mathias BRECHNER
   |            \-Anne-Catherine BRECHNER
   |                \-Marguerite N.N.
Catherine Salomé HORST
   |    /-Michel ABT
   \-Dorothéa ABT
       \-Anne SOLER
Ancestors of Philippe Georges HORST


   /-Abraham HORST
Philippe Georges HORST
   |    /-Jean Jacques RITZ
   \-Marie-Marguerite RITZ
       |        /-Rudolph SCHAUB
       |    /-Jean Martin SCHAUB
       \-Anne Barbara SCHAUB
           |    /-Mathias BRECHNER
           \-Anne-Catherine BRECHNER
               \-Marguerite N.N.
Ancestors of Anne Marie HORT


   /-Jean HORT
Anne Marie HORT


Ancestors of Anne HORTER


   /-Philippe HORTER
   |    |            /-Jean Pierre KRAEMER
   |    |        /-Jean "Nicolas" KRAEMER
   |    |    /-Jean David KRAEMER
   |    \-Thérèse KRAEMER
Anne HORTER


Ancestors of Philippe HORTER


Philippe HORTER
   |            /-Jean Pierre KRAEMER
   |        /-Jean "Nicolas" KRAEMER
   |    /-Jean David KRAEMER
   \-Thérèse KRAEMER
Ancestors of Antoine HÖRTH (HART)


   /-Pierre HÖRTH (HART)
Antoine HÖRTH (HART)
   |        /-Georges FREMDLING
   |    /-Jean Michel FREMDLING
   |    |    \-Madeleine HEIM
   \-Madeleine FREMDLING
       |            /-Pierre LINCK
       |        /-Jean LINCK
       |        |    \-Catherine LINGENWEIT
       |    /-Pierre Ou Jean Pierre LINCK
       |    |    |            /-N.N. PFOHL
       |    |    |        /-Jacques PFOHL
       |    |    |        |    \-N.N. N.N.
       |    |    |    /-Jean Pierre PFOHL
       |    |    |    |    \-Anne N.N.
       |    |    \-Marie-Anne PFOHL
       |    |        |        /-Fritz ou Moritz JOBST
       |    |        |    /-Georges JOBST
       |    |        \-Anne Ursule JOBST
       |    |            |        /-Georges JUNCKER
       |    |            |    /-Michel JUNCKER
       |    |            \-Anne-Marie JUNCKER
       |    |                |    /-Jean BAUM
       |    |                \-Catherine BAUM
       \-Anne-Catherine LINCK
           |        /-Jean MEYER
           |    /-Jean-Michel MEYER
           \-Marie-Madeleine MEYER
               |    /-Nicolas ROCK
               \-Anne Marie ROCK
                   \-Anne-Marie WEINMER
Ancestors of Catherine HÖRTH (HART)


   /-Pierre HÖRTH (HART)
Catherine HÖRTH (HART)
   |        /-Georges FREMDLING
   |    /-Jean Michel FREMDLING
   |    |    \-Madeleine HEIM
   \-Madeleine FREMDLING
       |            /-Pierre LINCK
       |        /-Jean LINCK
       |        |    \-Catherine LINGENWEIT
       |    /-Pierre Ou Jean Pierre LINCK
       |    |    |            /-N.N. PFOHL
       |    |    |        /-Jacques PFOHL
       |    |    |        |    \-N.N. N.N.
       |    |    |    /-Jean Pierre PFOHL
       |    |    |    |    \-Anne N.N.
       |    |    \-Marie-Anne PFOHL
       |    |        |        /-Fritz ou Moritz JOBST
       |    |        |    /-Georges JOBST
       |    |        \-Anne Ursule JOBST
       |    |            |        /-Georges JUNCKER
       |    |            |    /-Michel JUNCKER
       |    |            \-Anne-Marie JUNCKER
       |    |                |    /-Jean BAUM
       |    |                \-Catherine BAUM
       \-Anne-Catherine LINCK
           |        /-Jean MEYER
           |    /-Jean-Michel MEYER
           \-Marie-Madeleine MEYER
               |    /-Nicolas ROCK
               \-Anne Marie ROCK
                   \-Anne-Marie WEINMER
Ancestors of Jacques HÖRTH (HART)


   /-Pierre HÖRTH (HART)
Jacques HÖRTH (HART)
   |        /-Georges FREMDLING
   |    /-Jean Michel FREMDLING
   |    |    \-Madeleine HEIM
   \-Madeleine FREMDLING
       |            /-Pierre LINCK
       |        /-Jean LINCK
       |        |    \-Catherine LINGENWEIT
       |    /-Pierre Ou Jean Pierre LINCK
       |    |    |            /-N.N. PFOHL
       |    |    |        /-Jacques PFOHL
       |    |    |        |    \-N.N. N.N.
       |    |    |    /-Jean Pierre PFOHL
       |    |    |    |    \-Anne N.N.
       |    |    \-Marie-Anne PFOHL
       |    |        |        /-Fritz ou Moritz JOBST
       |    |        |    /-Georges JOBST
       |    |        \-Anne Ursule JOBST
       |    |            |        /-Georges JUNCKER
       |    |            |    /-Michel JUNCKER
       |    |            \-Anne-Marie JUNCKER
       |    |                |    /-Jean BAUM
       |    |                \-Catherine BAUM
       \-Anne-Catherine LINCK
           |        /-Jean MEYER
           |    /-Jean-Michel MEYER
           \-Marie-Madeleine MEYER
               |    /-Nicolas ROCK
               \-Anne Marie ROCK
                   \-Anne-Marie WEINMER
Ancestors of Jaques HÖRTH (HART)


   /-Pierre HÖRTH (HART)
Jaques HÖRTH (HART)
   |        /-Georges FREMDLING
   |    /-Jean Michel FREMDLING
   |    |    \-Madeleine HEIM
   \-Madeleine FREMDLING
       |            /-Pierre LINCK
       |        /-Jean LINCK
       |        |    \-Catherine LINGENWEIT
       |    /-Pierre Ou Jean Pierre LINCK
       |    |    |            /-N.N. PFOHL
       |    |    |        /-Jacques PFOHL
       |    |    |        |    \-N.N. N.N.
       |    |    |    /-Jean Pierre PFOHL
       |    |    |    |    \-Anne N.N.
       |    |    \-Marie-Anne PFOHL
       |    |        |        /-Fritz ou Moritz JOBST
       |    |        |    /-Georges JOBST
       |    |        \-Anne Ursule JOBST
       |    |            |        /-Georges JUNCKER
       |    |            |    /-Michel JUNCKER
       |    |            \-Anne-Marie JUNCKER
       |    |                |    /-Jean BAUM
       |    |                \-Catherine BAUM
       \-Anne-Catherine LINCK
           |        /-Jean MEYER
           |    /-Jean-Michel MEYER
           \-Marie-Madeleine MEYER
               |    /-Nicolas ROCK
               \-Anne Marie ROCK
                   \-Anne-Marie WEINMER
Ancestors of Joseph HÖRTH (HART)


   /-Pierre HÖRTH (HART)
Joseph HÖRTH (HART)
   |        /-Georges FREMDLING
   |    /-Jean Michel FREMDLING
   |    |    \-Madeleine HEIM
   \-Madeleine FREMDLING
       |            /-Pierre LINCK
       |        /-Jean LINCK
       |        |    \-Catherine LINGENWEIT
       |    /-Pierre Ou Jean Pierre LINCK
       |    |    |            /-N.N. PFOHL
       |    |    |        /-Jacques PFOHL
       |    |    |        |    \-N.N. N.N.
       |    |    |    /-Jean Pierre PFOHL
       |    |    |    |    \-Anne N.N.
       |    |    \-Marie-Anne PFOHL
       |    |        |        /-Fritz ou Moritz JOBST
       |    |        |    /-Georges JOBST
       |    |        \-Anne Ursule JOBST
       |    |            |        /-Georges JUNCKER
       |    |            |    /-Michel JUNCKER
       |    |            \-Anne-Marie JUNCKER
       |    |                |    /-Jean BAUM
       |    |                \-Catherine BAUM
       \-Anne-Catherine LINCK
           |        /-Jean MEYER
           |    /-Jean-Michel MEYER
           \-Marie-Madeleine MEYER
               |    /-Nicolas ROCK
               \-Anne Marie ROCK
                   \-Anne-Marie WEINMER
Ancestors of Madeleine HÖRTH (HART)


   /-Pierre HÖRTH (HART)
Madeleine HÖRTH (HART)
   |        /-Georges FREMDLING
   |    /-Jean Michel FREMDLING
   |    |    \-Madeleine HEIM
   \-Madeleine FREMDLING
       |            /-Pierre LINCK
       |        /-Jean LINCK
       |        |    \-Catherine LINGENWEIT
       |    /-Pierre Ou Jean Pierre LINCK
       |    |    |            /-N.N. PFOHL
       |    |    |        /-Jacques PFOHL
       |    |    |        |    \-N.N. N.N.
       |    |    |    /-Jean Pierre PFOHL
       |    |    |    |    \-Anne N.N.
       |    |    \-Marie-Anne PFOHL
       |    |        |        /-Fritz ou Moritz JOBST
       |    |        |    /-Georges JOBST
       |    |        \-Anne Ursule JOBST
       |    |            |        /-Georges JUNCKER
       |    |            |    /-Michel JUNCKER
       |    |            \-Anne-Marie JUNCKER
       |    |                |    /-Jean BAUM
       |    |                \-Catherine BAUM
       \-Anne-Catherine LINCK
           |        /-Jean MEYER
           |    /-Jean-Michel MEYER
           \-Marie-Madeleine MEYER
               |    /-Nicolas ROCK
               \-Anne Marie ROCK
                   \-Anne-Marie WEINMER


Ancestors of Pierre HÖRTH (HART)


   /-Pierre HÖRTH (HART)
Pierre HÖRTH (HART)
   |        /-Georges FREMDLING
   |    /-Jean Michel FREMDLING
   |    |    \-Madeleine HEIM
   \-Madeleine FREMDLING
       |            /-Pierre LINCK
       |        /-Jean LINCK
       |        |    \-Catherine LINGENWEIT
       |    /-Pierre Ou Jean Pierre LINCK
       |    |    |            /-N.N. PFOHL
       |    |    |        /-Jacques PFOHL
       |    |    |        |    \-N.N. N.N.
       |    |    |    /-Jean Pierre PFOHL
       |    |    |    |    \-Anne N.N.
       |    |    \-Marie-Anne PFOHL
       |    |        |        /-Fritz ou Moritz JOBST
       |    |        |    /-Georges JOBST
       |    |        \-Anne Ursule JOBST
       |    |            |        /-Georges JUNCKER
       |    |            |    /-Michel JUNCKER
       |    |            \-Anne-Marie JUNCKER
       |    |                |    /-Jean BAUM
       |    |                \-Catherine BAUM
       \-Anne-Catherine LINCK
           |        /-Jean MEYER
           |    /-Jean-Michel MEYER
           \-Marie-Madeleine MEYER
               |    /-Nicolas ROCK
               \-Anne Marie ROCK
                   \-Anne-Marie WEINMER
Ancestors of Jean Martin HORTIS


   /-Thomas HORTIS
Jean Martin HORTIS


Ancestors of Father HORTON


Father HORTON
   |    /-John CONNELL
   \-N.N. CONNELL
       |    /-John P. ARENDT
       \-Minnie ARENDT
           |                    /-Jean Adam DAEGLER
           |                /-Adam DAEGLER
           |                |    |    /-Jacques BERNHART
           |                |    \-Maria Scholastique BERNARD
           |                |        |    /-Wolff MEYER
           |                |        \-Marie MEYER
           |            /-Henri DAIGLER
           |            |    |    /-William SONN
           |            |    \-Catherine SONN
           |            |        \-Marie FISCHER
           |        /-Jean Georges DAEGLER
           |        |    |                    /-Wendelin ALT
           |        |    |                /-Martin ALT
           |        |    |            /-Jean-Michel ALT
           |        |    |            |    |    /-Jacques DIEFFENBACHER
           |        |    |            |    \-Barbara DIEFFENBACHER
           |        |    |            |        \-Barbara KAMMEN
           |        |    |        /-Nicolas ALT
           |        |    |        |    |        /-Jean BERTSCH
           |        |    |        |    |    /-Michel BERTSCH
           |        |    |        |    \-Anne-Catherine BERTSCH
           |        |    |        |        |    /-Jean NIESS
           |        |    |        |        \-Anne Marguerite NIESS
           |        |    |        |            \-Élisabeth N.N.
           |        |    |    /-Michel ALT
           |        |    |    |    |        /-Georges BUCHERT
           |        |    |    |    |    /-Adam BUCHERT
           |        |    |    |    |    |    |    /-Georges PHILIPPS
           |        |    |    |    |    |    \-Anne PHILIPPS
           |        |    |    |    |    |        \-Marie GOLL
           |        |    |    |    \-Marie-Ève BUCHER
           |        |    |    |        |    /-Charles MORANG
           |        |    |    |        \-Catherine MORANG
           |        |    |    |            \-Marguerite LEHMANN
           |        |    \-Catherine ALT
           |        |        |            /-Jean-Georges SCHMIDT
           |        |        |        /-Ulrich SCHMITT
           |        |        |        |    \-Anne-Marie N.N.
           |        |        |    /-Jean-Georges SCHMITT
           |        |        |    |    |    /-Wendelin MEYER
           |        |        |    |    \-Marguerite MEYER
           |        |        |    |        \-Anne Marguerite NIESS
           |        |        \-Barbara SCHMITT
           |        |            |    /-Michel BERNARD
           |        |            \-Marie Anne BERNHART
           |        |                |        /-Jean SCHNEIDER
           |        |                |    /-Jacques SCHNEIDER
           |        |                \-Anne Catherine SCHNEIDER
           |        |                    |    /-Samuel EMMER
           |        |                    \-Marie EMMER
           |    /-Joseph DAEGLER
           |    |    |        /-Pierre DUSCH
           |    |    |    /-Henri DUSCH
           |    |    |    |    \-Ève MERCKLER
           |    |    \-Marie-Anne DUSCH
           |    |        |            /-Jean BOBB
           |    |        |        /-Jean BOBB
           |    |        |    /-Jean BOBB
           |    |        |    |    |    /-Jacques MUNDWEILER
           |    |        |    |    \-Barbara MUNDWEILER
           |    |        |    |        \-Catherine N.N.
           |    |        \-Jeanne BOBB
           |    |            |        /-Joseph FORSTER
           |    |            |    /-Joseph FORSTER
           |    |            |    |    \-Anne Barbara WITTMANN
           |    |            \-Élisabeth FORSTER
           |    |                |        /-Jean BAUMANN
           |    |                |    /-Gaspard BAUMANN
           |    |                |    |    \-Maria MERX
           |    |                \-Marie Madeleine BAUMANN
           |    |                    \-Christine KETTERER
           \-Catherine DAIGLER
               |        /-Adam RINCK
               |    /-Georges Frédéric RINCK
               |    |    \-Marie Ève BENTZ
               \-Barbara RINCK
                   |        /-Jean Jacques BROTZ
                   |    /-Barthélémy Louis BROTZ
                   |    |    \-Catherine N.N.
                   \-Marie-Madeleine BROTZ
                       |        /-Domici JOPPINO
                       |    /-Jean Baptiste JOPPIN
                       |    |    \-Joanna CAPPINI
                       \-Madeleine JOPP
                           |        /-Jacques CURIE
                           |    /-Jacques CURIE
                           |    |    \-Françoise GOBERT
                           \-Marie CURIE
                               |    /-Jean ANDROUX
                               \-Françoise ANDROUX
                                   \-Jeanne GILING
Ancestors of Holly HORTON


   /-Father HORTON
   |    |    /-John CONNELL
   |    \-N.N. CONNELL
   |        |    /-John P. ARENDT
   |        \-Minnie ARENDT
   |            |                    /-Jean Adam DAEGLER
   |            |                /-Adam DAEGLER
   |            |                |    |    /-Jacques BERNHART
   |            |                |    \-Maria Scholastique BERNARD
   |            |                |        |    /-Wolff MEYER
   |            |                |        \-Marie MEYER
   |            |            /-Henri DAIGLER
   |            |            |    |    /-William SONN
   |            |            |    \-Catherine SONN
   |            |            |        \-Marie FISCHER
   |            |        /-Jean Georges DAEGLER
   |            |        |    |                /-Martin ALT
   |            |        |    |            /-Jean-Michel ALT
   |            |        |    |            |    \-Barbara DIEFFENBACHER
   |            |        |    |        /-Nicolas ALT
   |            |        |    |        |    |    /-Michel BERTSCH
   |            |        |    |        |    \-Anne-Catherine BERTSCH
   |            |        |    |        |        \-Anne Marguerite NIESS
   |            |        |    |    /-Michel ALT
   |            |        |    |    |    |        /-Georges BUCHERT
   |            |        |    |    |    |    /-Adam BUCHERT
   |            |        |    |    |    |    |    \-Anne PHILIPPS
   |            |        |    |    |    \-Marie-Ève BUCHER
   |            |        |    |    |        |    /-Charles MORANG
   |            |        |    |    |        \-Catherine MORANG
   |            |        |    |    |            \-Marguerite LEHMANN
   |            |        |    \-Catherine ALT
   |            |        |        |            /-Jean-Georges SCHMIDT
   |            |        |        |        /-Ulrich SCHMITT
   |            |        |        |        |    \-Anne-Marie N.N.
   |            |        |        |    /-Jean-Georges SCHMITT
   |            |        |        |    |    |    /-Wendelin MEYER
   |            |        |        |    |    \-Marguerite MEYER
   |            |        |        |    |        \-Anne Marguerite NIESS
   |            |        |        \-Barbara SCHMITT
   |            |        |            |    /-Michel BERNARD
   |            |        |            \-Marie Anne BERNHART
   |            |        |                |    /-Jacques SCHNEIDER
   |            |        |                \-Anne Catherine SCHNEIDER
   |            |        |                    \-Marie EMMER
   |            |    /-Joseph DAEGLER
   |            |    |    |        /-Pierre DUSCH
   |            |    |    |    /-Henri DUSCH
   |            |    |    |    |    \-Ève MERCKLER
   |            |    |    \-Marie-Anne DUSCH
   |            |    |        |            /-Jean BOBB
   |            |    |        |        /-Jean BOBB
   |            |    |        |    /-Jean BOBB
   |            |    |        |    |    |    /-Jacques MUNDWEILER
   |            |    |        |    |    \-Barbara MUNDWEILER
   |            |    |        |    |        \-Catherine N.N.
   |            |    |        \-Jeanne BOBB
   |            |    |            |        /-Joseph FORSTER
   |            |    |            |    /-Joseph FORSTER
   |            |    |            |    |    \-Anne Barbara WITTMANN
   |            |    |            \-Élisabeth FORSTER
   |            |    |                |        /-Jean BAUMANN
   |            |    |                |    /-Gaspard BAUMANN
   |            |    |                |    |    \-Maria MERX
   |            |    |                \-Marie Madeleine BAUMANN
   |            |    |                    \-Christine KETTERER
   |            \-Catherine DAIGLER
   |                |        /-Adam RINCK
   |                |    /-Georges Frédéric RINCK
   |                |    |    \-Marie Ève BENTZ
   |                \-Barbara RINCK
   |                    |        /-Jean Jacques BROTZ
   |                    |    /-Barthélémy Louis BROTZ
   |                    |    |    \-Catherine N.N.
   |                    \-Marie-Madeleine BROTZ
   |                        |        /-Domici JOPPINO
   |                        |    /-Jean Baptiste JOPPIN
   |                        |    |    \-Joanna CAPPINI
   |                        \-Madeleine JOPP
   |                            |        /-Jacques CURIE
   |                            |    /-Jacques CURIE
   |                            |    |    \-Françoise GOBERT
   |                            \-Marie CURIE
   |                                |    /-Jean ANDROUX
   |                                \-Françoise ANDROUX
   |                                    \-Jeanne GILING
Holly HORTON


Ancestors of Paul Antoine HORVAT


Paul Antoine HORVAT
   |                            /-Jacques HEIM
   |                        /-Frédéric HEIM
   |                        |    \-Marie THAL
   |                    /-Mathieu HEIM
   |                    |    |    /-Étienne ZIRNHELD
   |                    |    \-Marthe ZIRNHELD
   |                    |        \-Catherine MERCKEL
   |                /-François-Joseph HEIM
   |                |    \-Anne-Marie HABERSTROH
   |            /-Ignace HEIM
   |            |    |    /-Jacques KORN
   |            |    \-Madeleine KORN
   |            |        \-Barbara GRUSS
   |        /-Ignace HEIM
   |        |    |                /-Thomas HIECKEL
   |        |    |            /-Simon HICKEL
   |        |    |        /-Joseph HOECKEL
   |        |    |        |    |    /-Adam HEITZ
   |        |    |        |    \-Catherine HEITZ
   |        |    |        |        \-Anne Marie VOEGLER
   |        |    |    /-Joseph HOECKEL
   |        |    |    |    |                /-Wendelin TRITSCHLER
   |        |    |    |    |            /-Gall TRITSCHLER
   |        |    |    |    |            |    \-Marie BINZENSTOCK
   |        |    |    |    |        /-Pierre TRITSCHLER
   |        |    |    |    |        |    |    /-Pancrace MORO
   |        |    |    |    |        |    \-Marguerite MARO
   |        |    |    |    |    /-Jean Georges TRITSCHLER
   |        |    |    |    |    |    |        /-Georges THALER
   |        |    |    |    |    |    |    /-Thomas THALER
   |        |    |    |    |    |    \-Odile THALER
   |        |    |    |    |    |        |    /-Jean Martin ZIMMER
   |        |    |    |    |    |        \-Marguerite ZIMMER
   |        |    |    |    |    |            \-Anne-Marie TREB
   |        |    |    |    \-Anne-Marie TRITSCHLER
   |        |    |    |        \-Marie-Catherine GRABHERR
   |        |    \-Catherine HOECKEL
   |        |        |            /-Jean-Georges BURGER
   |        |        |        /-André BURGER
   |        |        |        |    \-Anne-Marie SCHWARTZ
   |        |        |    /-Joseph BURGER
   |        |        |    |    |    /-Clément ECKERT
   |        |        |    |    \-Catherine ECKER
   |        |        |    |        \-Marie-Anne CHRIST
   |        |        \-Marie-Anne BURGER
   |        |            \-Marie-Anne KLINGLER
   |    /-Louis Alphonse HEIM
   |    |    |        /-François-Joseph HABERKORN
   |    |    |    /-François-Joseph HABERKORN
   |    |    |    |    \-Marie Ève KIEFFER
   |    |    \-Thérèse HABERKORN
   |    |        |    /-Georges LEHMANN
   |    |        \-Madeleine LEHMANN
   |    |            \-Bernardine KLINGLER
   \-Marie Joséphine HEIM
       |                                    /-Kylian MERCKEL
       |                                /-Laurent MERCKEL
       |                            /-Jean-Georges MERCKEL
       |                            |    |    /-Augustin HEID
       |                            |    \-Agnès HEID
       |                        /-Matthias MERKEL
       |                        |    \-Odile N.N.
       |                    /-Joseph MERCKEL
       |                    |    \-Elisabeth BRUNKANTER
       |                /-Simon MERCKEL
       |                |    |            /-Fritz ou Moritz JOBST
       |                |    |        /-Georges JOBST
       |                |    |    /-Jean-Michel JOBST
       |                |    |    |    |        /-Georges JUNCKER
       |                |    |    |    |    /-Michel JUNCKER
       |                |    |    |    \-Anne-Marie JUNCKER
       |                |    |    |        |    /-Jean BAUM
       |                |    |    |        \-Catherine BAUM
       |                |    \-Marie Barbara JOBST
       |                |        \-Anna Barbara GOBDIEU
       |            /-Jean MERCKEL
       |            |    |                /-Jean MULLER
       |            |    |            /-Jean MULLER
       |            |    |        /-Bartholomé MULLER
       |            |    |        |    \-Martha N.N.
       |            |    |    /-Caspar MULLER
       |            |    |    |    |    /-André FILTZ
       |            |    |    |    \-Gertrude FILTZ
       |            |    |    |        \-Marie BUCHERT
       |            |    \-Anne-Marie MULLER
       |            |        |        /-Jacques BERNHART
       |            |        |    /-Jacques BERNHART
       |            |        |    |    |    /-Wolff MEYER
       |            |        |    |    \-Marie MEYER
       |            |        \-Anne-Marie BERNHARD
       |            |            \-Anne-Marie RIEHL
       |        /-Antoine MERCKEL
       |        |    \-Thérèse FISCHER
       |    /-Jean MERCKEL
       |    |    |            /-Caspar APPRILL
       |    |    |        /-Jacques APPRILL
       |    |    |        |    |    /-Jean-Michel ZIEGLER
       |    |    |        |    \-Christine ZIEGLER
       |    |    |        |        \-Anne Marie GUMENGAENGER
       |    |    |    /-Caspar APPRILL
       |    |    |    |    |    /-Jean-Georges MATHIS
       |    |    |    |    \-Anne Marie MATHIS
       |    |    |    |        \-Anne Marie BETZ
       |    |    \-Marie-Anne APPRILL
       |    |        |        /-Thomas EICHELDINGER
       |    |        |    /-Georges Jacques EICHELDINGER
       |    |        |    |    \-Anna Barbara ZIEGLER
       |    |        \-Madeleine EICHELDINGER
       |    |            |    /-Thibaut BRAUN
       |    |            \-Marie-Anne BRAUN
       |    |                |    /-Jacques SENGER
       |    |                \-Elisabeth SENGER
       |    |                    \-Élisabeth SCHMITT
       \-Madeleine MERCKEL
           |    /-Jacques LUX
           \-Élisabeth LUX
               |                /-Balthasar UEBELHOER
               |            /-Jean-Michel UEBELHOER
               |            |    \-Anne Marguerite N.N.
               |        /-Jean Adam UEBELHOER
               |        |    |        /-Jean-Wendelin KNAEBLEIN
               |        |    |    /-Jean-Guillaume KNAEBLEIN
               |        |    \-Catherine KNAEBLEIN
               |        |        \-Anna-Barbara HETTINGER
               |    /-Jean-Michel UEBELHOER
               |    |    |    /-Jean PFLEGHAAR
               |    |    \-Sibille PFLEGHAAR
               \-Marie-Eve UEBELHOER
                   \-Barbara MALLENDA
Ancestors of Philippe HORVAT


   /-Paul Antoine HORVAT
   |    |                            /-Jacques HEIM
   |    |                        /-Frédéric HEIM
   |    |                        |    \-Marie THAL
   |    |                    /-Mathieu HEIM
   |    |                    |    |    /-Étienne ZIRNHELD
   |    |                    |    \-Marthe ZIRNHELD
   |    |                    |        \-Catherine MERCKEL
   |    |                /-François-Joseph HEIM
   |    |                |    \-Anne-Marie HABERSTROH
   |    |            /-Ignace HEIM
   |    |            |    |    /-Jacques KORN
   |    |            |    \-Madeleine KORN
   |    |            |        \-Barbara GRUSS
   |    |        /-Ignace HEIM
   |    |        |    |                /-Thomas HIECKEL
   |    |        |    |            /-Simon HICKEL
   |    |        |    |        /-Joseph HOECKEL
   |    |        |    |        |    |    /-Adam HEITZ
   |    |        |    |        |    \-Catherine HEITZ
   |    |        |    |        |        \-Anne Marie VOEGLER
   |    |        |    |    /-Joseph HOECKEL
   |    |        |    |    |    |                /-Wendelin TRITSCHLER
   |    |        |    |    |    |            /-Gall TRITSCHLER
   |    |        |    |    |    |            |    \-Marie BINZENSTOCK
   |    |        |    |    |    |        /-Pierre TRITSCHLER
   |    |        |    |    |    |        |    |    /-Pancrace MORO
   |    |        |    |    |    |        |    \-Marguerite MARO
   |    |        |    |    |    |    /-Jean Georges TRITSCHLER
   |    |        |    |    |    |    |    |        /-Georges THALER
   |    |        |    |    |    |    |    |    /-Thomas THALER
   |    |        |    |    |    |    |    \-Odile THALER
   |    |        |    |    |    |    |        |    /-Jean Martin ZIMMER
   |    |        |    |    |    |    |        \-Marguerite ZIMMER
   |    |        |    |    |    |    |            \-Anne-Marie TREB
   |    |        |    |    |    \-Anne-Marie TRITSCHLER
   |    |        |    |    |        \-Marie-Catherine GRABHERR
   |    |        |    \-Catherine HOECKEL
   |    |        |        |            /-Jean-Georges BURGER
   |    |        |        |        /-André BURGER
   |    |        |        |        |    \-Anne-Marie SCHWARTZ
   |    |        |        |    /-Joseph BURGER
   |    |        |        |    |    |    /-Clément ECKERT
   |    |        |        |    |    \-Catherine ECKER
   |    |        |        |    |        \-Marie-Anne CHRIST
   |    |        |        \-Marie-Anne BURGER
   |    |        |            \-Marie-Anne KLINGLER
   |    |    /-Louis Alphonse HEIM
   |    |    |    |        /-François-Joseph HABERKORN
   |    |    |    |    /-François-Joseph HABERKORN
   |    |    |    |    |    \-Marie Ève KIEFFER
   |    |    |    \-Thérèse HABERKORN
   |    |    |        |    /-Georges LEHMANN
   |    |    |        \-Madeleine LEHMANN
   |    |    |            \-Bernardine KLINGLER
   |    \-Marie Joséphine HEIM
   |        |                                /-Laurent MERCKEL
   |        |                            /-Jean-Georges MERCKEL
   |        |                            |    \-Agnès HEID
   |        |                        /-Matthias MERKEL
   |        |                        |    \-Odile N.N.
   |        |                    /-Joseph MERCKEL
   |        |                    |    \-Elisabeth BRUNKANTER
   |        |                /-Simon MERCKEL
   |        |                |    |            /-Fritz ou Moritz JOBST
   |        |                |    |        /-Georges JOBST
   |        |                |    |    /-Jean-Michel JOBST
   |        |                |    |    |    |    /-Michel JUNCKER
   |        |                |    |    |    \-Anne-Marie JUNCKER
   |        |                |    |    |        \-Catherine BAUM
   |        |                |    \-Marie Barbara JOBST
   |        |                |        \-Anna Barbara GOBDIEU
   |        |            /-Jean MERCKEL
   |        |            |    |                /-Jean MULLER
   |        |            |    |            /-Jean MULLER
   |        |            |    |        /-Bartholomé MULLER
   |        |            |    |        |    \-Martha N.N.
   |        |            |    |    /-Caspar MULLER
   |        |            |    |    |    |    /-André FILTZ
   |        |            |    |    |    \-Gertrude FILTZ
   |        |            |    |    |        \-Marie BUCHERT
   |        |            |    \-Anne-Marie MULLER
   |        |            |        |        /-Jacques BERNHART
   |        |            |        |    /-Jacques BERNHART
   |        |            |        |    |    |    /-Wolff MEYER
   |        |            |        |    |    \-Marie MEYER
   |        |            |        \-Anne-Marie BERNHARD
   |        |            |            \-Anne-Marie RIEHL
   |        |        /-Antoine MERCKEL
   |        |        |    \-Thérèse FISCHER
   |        |    /-Jean MERCKEL
   |        |    |    |            /-Caspar APPRILL
   |        |    |    |        /-Jacques APPRILL
   |        |    |    |        |    |    /-Jean-Michel ZIEGLER
   |        |    |    |        |    \-Christine ZIEGLER
   |        |    |    |        |        \-Anne Marie GUMENGAENGER
   |        |    |    |    /-Caspar APPRILL
   |        |    |    |    |    |    /-Jean-Georges MATHIS
   |        |    |    |    |    \-Anne Marie MATHIS
   |        |    |    |    |        \-Anne Marie BETZ
   |        |    |    \-Marie-Anne APPRILL
   |        |    |        |        /-Thomas EICHELDINGER
   |        |    |        |    /-Georges Jacques EICHELDINGER
   |        |    |        |    |    \-Anna Barbara ZIEGLER
   |        |    |        \-Madeleine EICHELDINGER
   |        |    |            |    /-Thibaut BRAUN
   |        |    |            \-Marie-Anne BRAUN
   |        |    |                |    /-Jacques SENGER
   |        |    |                \-Elisabeth SENGER
   |        |    |                    \-Élisabeth SCHMITT
   |        \-Madeleine MERCKEL
   |            |    /-Jacques LUX
   |            \-Élisabeth LUX
   |                |                /-Balthasar UEBELHOER
   |                |            /-Jean-Michel UEBELHOER
   |                |            |    \-Anne Marguerite N.N.
   |                |        /-Jean Adam UEBELHOER
   |                |        |    |        /-Jean-Wendelin KNAEBLEIN
   |                |        |    |    /-Jean-Guillaume KNAEBLEIN
   |                |        |    \-Catherine KNAEBLEIN
   |                |        |        \-Anna-Barbara HETTINGER
   |                |    /-Jean-Michel UEBELHOER
   |                |    |    |    /-Jean PFLEGHAAR
   |                |    |    \-Sibille PFLEGHAAR
   |                \-Marie-Eve UEBELHOER
   |                    \-Barbara MALLENDA
Philippe HORVAT
   \-Confidentiel CONFIDENTIEL


Ancestors of Germaine (Hermine) HORVATH


   /-Antoine HORVATH
Germaine (Hermine) HORVATH
   \-Françoise KOZVENDU
Ancestors of Confidentiel HORY


   /-Jean Lucien HORY
Confidentiel HORY
   |                                        /-Michel DIETRICH
   |                                    /-Michel Ou Caspar DIETRICH
   |                                    |    \-Marie GREYEL
   |                                /-André DIETRICH
   |                                |    \-Véronique LEHMAN
   |                            /-Joseph DIETRICH
   |                            |    \-Marie Christine REYMAN
   |                        /-Joseph DIETRICH
   |                        |    |    /-Jean BASTIAN
   |                        |    \-Catherine BASTIAN
   |                        |        \-Brigitte DISSER
   |                    /-Hilarius DIETRICH
   |                    |    |        /-Adam VOGLER
   |                    |    |    /-Adam VOGEL
   |                    |    |    |    |    /-Jean Valentin LANG
   |                    |    |    |    \-Anne LANG
   |                    |    \-Christine VOGLER
   |                    |        |        /-Christian CONRAD
   |                    |        |    /-Sébastien CONRAD
   |                    |        \-Marie CONRAD
   |                /-Antoine DIETRICH
   |                |    |        /-Jean-Georges BURG
   |                |    |    /-Hilaire BURG
   |                |    |    |    \-Marie HERTZOG
   |                |    \-Anna Barbara BURG
   |                |        |        /-Georges FUCHS
   |                |        |    /-Jean FUCHS
   |                |        |    |    \-Barbara WOLFF
   |                |        |    |        \-Marguerite MENN
   |                |        \-Barbara FUCHS
   |                |            |    /-Georges DEISER
   |                |            \-Marguerite DISSER
   |                |                \-Marguerite ADAM
   |            /-Jean DIETRICH
   |            |    \-Brigitte CASPAR
   |        /-Aloïse DIETRICH
   |        |    |                        /-Georges ARBOGAST
   |        |    |                    /-Jean ARBOGAST
   |        |    |                    |    \-Anna N.N.
   |        |    |                /-Valentin ARBOGAST
   |        |    |                |    |        /-Jean KLEIN
   |        |    |                |    |    /-Jean Antoine KLEIN
   |        |    |                |    |    |    \-Catherine WECKEL
   |        |    |                |    \-Agnès KLEIN
   |        |    |                |        |    /-Wolfgang Dit L'Ainé DOSSMANN
   |        |    |                |        \-Anna DOSSMANN
   |        |    |                |            \-Catherine BENDER
   |        |    |            /-Nicolas ARBOGAST
   |        |    |            |    |        /-Marcus ARMBRUSTER
   |        |    |            |    |    /-Mathieu ARMBRUSTER
   |        |    |            |    \-Anna ARMBRUSTER
   |        |    |            |        |        /-Jean BASTIAN
   |        |    |            |        |    /-Adam BASTIAN
   |        |    |            |        \-Barbara FÄSSMANN
   |        |    |            |            \-Brigitte PFEIL
   |        |    |        /-Nicolas ARBOGAST
   |        |    |        |    |                /-Nicolas GUTH
   |        |    |        |    |            /-Nicolas GUTH
   |        |    |        |    |            |    \-Barbara MITTELHAUSER
   |        |    |        |    |        /-Jean François GUTH
   |        |    |        |    |        |    |    /-Vix HARTZ
   |        |    |        |    |        |    \-Barbara HARTZ
   |        |    |        |    |        |        \-Christine LUX
   |        |    |        |    |    /-Jean GUTH
   |        |    |        |    |    |    |        /-Jean ULRICH
   |        |    |        |    |    |    |    /-Jean ULRICH
   |        |    |        |    |    |    \-Anne ULRICH
   |        |    |        |    |    |        |    /-Thomas GOETZ
   |        |    |        |    |    |        \-Anne-Marie GOETZ
   |        |    |        |    |    |            \-Anne N.N.
   |        |    |        |    \-Anne Marie GUTH
   |        |    |        |        |            /-Lenz FAULHABER
   |        |    |        |        |        /-Georges FAULHABER
   |        |    |        |        |        |    \-Anne N.N.
   |        |    |        |        |    /-Jean FAULHABER
   |        |    |        |        |    |    \-Anne BROCK
   |        |    |        |        \-Anne FAULHABER
   |        |    |        |            |        /-Barthel STRAUB
   |        |    |        |            |    /-Adam STRAUB
   |        |    |        |            |    |    \-Ottilia N.N.
   |        |    |        |            \-Odile STRAUB
   |        |    |        |                \-Ève TROESCH
   |        |    |    /-Nicolas ARBOGAST
   |        |    |    |    |                /-Vitus MENGUS
   |        |    |    |    |            /-Jean MENGUS
   |        |    |    |    |            |    \-Élisabeth N.N.
   |        |    |    |    |        /-Vitus MENGUS
   |        |    |    |    |        |    |        /-Thibaut GRIESBACH
   |        |    |    |    |        |    |    /-Christmann GRIESBACH
   |        |    |    |    |        |    |    |    \- NONNENMACHER
   |        |    |    |    |        |    \-Marie GRIESBACH
   |        |    |    |    |        |        \-Barbara N.N.
   |        |    |    |    |    /-Nicolas MENGUS
   |        |    |    |    |    |    \-Catherine TROESCH
   |        |    |    |    \-Anne Marie MENGUS
   |        |    |    |        |        /-Jean RITTER
   |        |    |    |        |    /-Jean RITTER
   |        |    |    |        |    |    \-Catherine NONNENMACHER
   |        |    |    |        \-Marie RITTER
   |        |    |    |            |        /-Jean NONNENMACHER
   |        |    |    |            |    /-Jean NONNENMACHER
   |        |    |    |            |    |    \-Marie N.N.
   |        |    |    |            \-Marguerite NONNENMACHER
   |        |    |    |                |        /-Stephan GOERSCH
   |        |    |    |                |    /-Mathis GOERSCH
   |        |    |    |                |    |    \-Marguerite ADLOFF
   |        |    |    |                \-Élisabeth GÖRG
   |        |    |    |                    |    /-Jean GLOCK
   |        |    |    |                    \-Maria GLOCK
   |        |    |    |                        \-Agnès N.N.
   |        |    \-Thérèse ARBOGAST
   |        |        |            /-Jean KUEN
   |        |        |        /-Laurent KUHN
   |        |        |        |    \-Catherine HÜGEL
   |        |        |    /-Georges KUHN
   |        |        |    |    |                /-Sébastien WEINLING
   |        |        |    |    |            /-Conrad WEINLING
   |        |        |    |    |            |    \-Sophia BLAES
   |        |        |    |    |        /-Sébastien WEINLING
   |        |        |    |    |        |    |    /-Thiébaud LIENHART
   |        |        |    |    |        |    \-Brigitte LIENHART
   |        |        |    |    |        |        \-Anne GUTH
   |        |        |    |    |    /-Sébastien WEINLING
   |        |        |    |    |    |    |        /-Veltin BRAUN
   |        |        |    |    |    |    |    /-Jacques BRAUN
   |        |        |    |    |    |    |    |    \-Marguerite N.N.
   |        |        |    |    |    |    \-Catherine BRAUN
   |        |        |    |    |    |        |    /-Nicolas Claude DURINGER
   |        |        |    |    |    |        \-Marie Catherine DURINGER
   |        |        |    |    |    |            \-Catherine N.N.
   |        |        |    |    \-Éve WEINLING
   |        |        |    |        |    /-Laurent DAUL
   |        |        |    |        \-Éva DAUL
   |        |        |    |            \-Marie GRASSER
   |        |        \-Hélène KUHN
   |        |            |                    /-Jacques Dosenmichel MICHEL
   |        |            |                /-Michel ADAM
   |        |            |                |    \-Marguerite GUTH
   |        |            |            /-Jean ADAM
   |        |            |            |    |    /-Jean FRITSCH
   |        |            |            |    \-Brigitte FRITSCH
   |        |            |            |        \-Brigitte MARXER
   |        |            |        /-Adam ADAM
   |        |            |        |    |        /-Wolfgang Dit L'Ainé DOSSMANN
   |        |            |        |    |    /-Jean DOSSMANN
   |        |            |        |    |    |    \-Catherine BENDER
   |        |            |        |    \-Anne DOSSMANN
   |        |            |        |        |    /-Jacques GUTH
   |        |            |        |        \-Catherine GUTH
   |        |            |        |            \-Barbara MEINER
   |        |            |    /-Antoni ADAM
   |        |            |    |    |    /-Jean BLAES
   |        |            |    |    \-Catherine BLAES
   |        |            |    |        \-Maria ULRICH
   |        |            \-Marie ADAM
   |        |                |                /-Laurent SCHOTT
   |        |                |            /-Jean SCHOTT
   |        |                |            |    \-Brigitte FRITSCH
   |        |                |        /-Laurent SCHOTT
   |        |                |        |    \-Catherine SCHOTT
   |        |                |    /-Jean SCHOTT
   |        |                |    |    |        /-Mathias WOLFF
   |        |                |    |    |    /-Georges WOLFF
   |        |                |    |    |    |    \-Anna N.N.
   |        |                |    |    \-Marguerite WOLFF
   |        |                |    |        \-Catherine ZIMMERMANN
   |        |                \-Brigitte SCHOTT
   |        |                    |            /-André FRITSCH
   |        |                    |        /-Jean FRITSCH
   |        |                    |        |    \-Marguerite WEIL
   |        |                    |    /-Jean FRITSCH
   |        |                    |    |    |    /-Ulrich MARXER
   |        |                    |    |    \-Brigitte MARXER
   |        |                    |    |        \-Catherine CASPAR
   |        |                    \-Maria FRITSCH
   |        |                        |        /-Jacques ANDRESEN
   |        |                        |    /-Jacques Dosenmichel MICHEL
   |        |                        \-Madeleine DOSENMICHEL
   |        |                            |    /-Thiébaud GUTH
   |        |                            \-Marguerite GUTH
   |    /-Léon Antoine DIETRICH
   |    |    |                        /-Georges ANTH
   |    |    |                    /-Jean ANTH
   |    |    |                    |    \-Catharine KLEIN
   |    |    |                /-Jean ANTH
   |    |    |                |    |            /-André KEITH
   |    |    |                |    |        /-André KEITH
   |    |    |                |    |        |    \-Marie N.N.
   |    |    |                |    |    /-Georges KEITH
   |    |    |                |    |    |    \-Elisabeth GERING
   |    |    |                |    \-Odilia KEUTH
   |    |    |                |        \-Odile WENDLING
   |    |    |            /-Antoine ANTH
   |    |    |            |    |        /-Laurent ENGER
   |    |    |            |    |    /-Georges ENGER
   |    |    |            |    |    |    |    /-Georges WÜRTH
   |    |    |            |    |    |    \-Brigitte WURTZ
   |    |    |            |    |    |        |    /-Michel MEYER
   |    |    |            |    |    |        \-Catherine MEYER
   |    |    |            |    |    |            \-Barbara N.N.
   |    |    |            |    \-Anne-Marie ENGER
   |    |    |            |        |            /-Hanns ZENSS
   |    |    |            |        |        /-Georges ZENSS
   |    |    |            |        |        |    \-Marguerite N.N.
   |    |    |            |        |    /-Mathis ZENSS
   |    |    |            |        |    |    \-Anganesa BIRL
   |    |    |            |        \-Anna ZENSS
   |    |    |            |            |    /-Christmann KAUFFMANN
   |    |    |            |            \-Madeleine KAUFFMANN
   |    |    |            |                \-Christine N.N.
   |    |    |        /-Antoine ANTH
   |    |    |        |    |                    /-Jean WEBER
   |    |    |        |    |                /-Jean WEBER
   |    |    |        |    |            /-Christmann WEBER
   |    |    |        |    |            |    \-Odile N.N.
   |    |    |        |    |        /-Adam WEBER
   |    |    |        |    |        |    |    /-Jacques DIEBOLT
   |    |    |        |    |        |    \-Gertrude DIEBOLT
   |    |    |        |    |        |        \-Anne SCHOENFELDER
   |    |    |        |    |    /-Adam WEBER
   |    |    |        |    |    |    |    /-Jacques TROESCH
   |    |    |        |    |    |    \-Ève TRESCH
   |    |    |        |    |    |        |    /-N.N. KLEIN
   |    |    |        |    |    |        \-Gertrude KLEINCLAUS
   |    |    |        |    |    |            \-N.N. N.N.
   |    |    |        |    \-Maria WEBER
   |    |    |        |        |        /-Adam VOGLER
   |    |    |        |        |    /-Adam VOGEL
   |    |    |        |        |    |    |    /-Jean Valentin LANG
   |    |    |        |        |    |    \-Anne LANG
   |    |    |        |        \-Marie VOGEL
   |    |    |        |            |        /-Adam KRIEGER
   |    |    |        |            |    /-Adam KRIEGER
   |    |    |        |            \-Anna KRIEGER
   |    |    |        |                |        /-Wolffgang KRIEGER
   |    |    |        |                |    /-Jacques KRIEGER
   |    |    |        |                |    |    \-Odile ACKER
   |    |    |        |                \-Marguerite KRIEGER
   |    |    |        |                    \-Marie SCHMID
   |    |    |    /-Andreas ANTH
   |    |    |    |    |                        /-Arbogast TRAUTMANN
   |    |    |    |    |                    /-Diebold TRAUTMANN
   |    |    |    |    |                /-Jean TRAUTMANN
   |    |    |    |    |                |    |    /-Pierre BASTIAN
   |    |    |    |    |                |    \-Agathe BASTIAN
   |    |    |    |    |            /-Jean TRUTTMANN
   |    |    |    |    |            |    |    /-N.N. LANG
   |    |    |    |    |            |    \-Barbara LANG
   |    |    |    |    |        /-Jean TRUTTMANN
   |    |    |    |    |        |    |    /-André FRISCH
   |    |    |    |    |        |    \-Éva FRISCH
   |    |    |    |    |        |        |    /-Georges WOLFF
   |    |    |    |    |        |        \-Barbara WOLFF
   |    |    |    |    |    /-Bartholomé TRUTTMANN
   |    |    |    |    |    |    |    /-Bartholomé VOGEL
   |    |    |    |    |    |    \-Marguerite VOGEL
   |    |    |    |    |    |        |    /-Georges ANTH
   |    |    |    |    |    |        \-Marie ANTH
   |    |    |    |    |    |            \-Catharine KLEIN
   |    |    |    |    \-Catharine TRUTTMANN
   |    |    |    |        |            /-Jean STEINMETZ
   |    |    |    |        |        /-Jean-Jacques STEINMETZ
   |    |    |    |        |        |    |        /-André KEITH
   |    |    |    |        |        |    |    /-André KEITH
   |    |    |    |        |        |    |    |    \-Marie N.N.
   |    |    |    |        |        |    \-Marie KEITH
   |    |    |    |        |        |        \-Elisabeth GERING
   |    |    |    |        |    /-Jean STEINMETZ
   |    |    |    |        |    |    |        /-Hannss DIEBOLT
   |    |    |    |        |    |    |    /-Jean DIEBOLT
   |    |    |    |        |    |    \-Anne DIEBOLT
   |    |    |    |        |    |        |    /-Jacques FRINTZ
   |    |    |    |        |    |        \-Ève FRINTZ
   |    |    |    |        |    |            \-Éva WOLFF
   |    |    |    |        \-Anne STEINMETZ
   |    |    |    |            |            /-Nicolas WEISS
   |    |    |    |            |        /-Nicolas WEISS
   |    |    |    |            |    /-Martzolph WEISS
   |    |    |    |            |    |    \-Catherine WENDLING
   |    |    |    |            \-Catherine WEISS
   |    |    |    |                |        /-Jacques GASS
   |    |    |    |                |    /-Jean GASS
   |    |    |    |                |    |    \-Anna HUGEL
   |    |    |    |                \-Marie GASS
   |    |    |    |                    |    /-André GRUN
   |    |    |    |                    \-Agathe GRUN
   |    |    |    |                        |    /-N.N. STEINMETZ
   |    |    |    |                        \-Ursule STEINMETZ
   |    |    |    |                            \-Odile N.N.
   |    |    \-Marie Catherine ANTH
   |    |        |                            /-Georges ARBOGAST
   |    |        |                        /-Jean ARBOGAST
   |    |        |                        |    \-Anna N.N.
   |    |        |                    /-Valentin ARBOGAST
   |    |        |                    |    |    /-Jean Antoine KLEIN
   |    |        |                    |    \-Agnès KLEIN
   |    |        |                    |        \-Anna DOSSMANN
   |    |        |                /-Valentin ARBOGAST
   |    |        |                |    |        /-Marcus ARMBRUSTER
   |    |        |                |    |    /-Mathieu ARMBRUSTER
   |    |        |                |    \-Anna ARMBRUSTER
   |    |        |                |        |    /-Adam BASTIAN
   |    |        |                |        \-Barbara FÄSSMANN
   |    |        |                |            \-Brigitte PFEIL
   |    |        |            /-Valentin ARBOGAST
   |    |        |            |    |            /-Jacques STOLL
   |    |        |            |    |        /-Georges STOLL
   |    |        |            |    |        |    \-Marie GRASSER
   |    |        |            |    |    /-Jean Claude STOLL
   |    |        |            |    |    |    \-Brigitte WECKEL
   |    |        |            |    \-Brigitte STOLL
   |    |        |            |        |        /-Diebolt QUIRIN
   |    |        |            |        |    /-Diebolt QUIRIN
   |    |        |            |        |    |    \-Anne-Marie SCHMITT
   |    |        |            |        \-Madeleine QUIRIN
   |    |        |            |            |    /-Peter Hans MICHEL
   |    |        |            |            \-Madeleine MICHEL
   |    |        |            |                \-Catherine ZEHNACKER
   |    |        |        /-Etienne ARBOGAST
   |    |        |        |    |        /-Georges STEINMETZ
   |    |        |        |    |    /-Valentin STEINMETZ
   |    |        |        |    |    |    \-Catherine WEBER
   |    |        |        |    \-Marie STEINMETZ
   |    |        |        |        |        /-André DAUL
   |    |        |        |        |    /-Valentin DAUL
   |    |        |        |        |    |    |    /-Adam LEHMANN
   |    |        |        |        |    |    \-Éve LEHMANN
   |    |        |        |        |    |        \-N.N. N.N.
   |    |        |        |        \-Catherine DAUL
   |    |        |        |            \-Marguerite DEBUS
   |    |        |    /-Antoine ARBOGAST
   |    |        |    |    |    /-Philippe SIESS
   |    |        |    |    \-Anne Barbe SIESS
   |    |        |    |        \-Catherine KOBLER
   |    |        \-Marie-Anne ARBOGAST
   |    |            |                        /-Georg HANSEN
   |    |            |                    /-Jacques HANSEN
   |    |            |                    |    \-Brigitte SAUER
   |    |            |                /-Jacques HANSEN-FRITSCH
   |    |            |                |    |    /-Jean SCHOTT
   |    |            |                |    \-Maria SCHOTT
   |    |            |                |        \-Catherine SCHOTT
   |    |            |            /-Michel FRITSCH
   |    |            |            |    |    /-Jean MARTIN
   |    |            |            |    \-Catherine MARTIN
   |    |            |            |        |    /-Simon BRAUN
   |    |            |            |        \-Odile BRAUN
   |    |            |            |            \-Catherine GRIES
   |    |            |        /-Antoine FRITSCH
   |    |            |        |    |    /-Nicolas HIGEL
   |    |            |        |    \-Anna HIGEL
   |    |            |        |        \-Catherine RIEBEL
   |    |            |    /-Jean FRITSCH
   |    |            |    |    |            /-Diebold THOMAS
   |    |            |    |    |        /-Jean THOMAS
   |    |            |    |    |        |    \-Catherine KIEFFER
   |    |            |    |    |    /-Jacques THOMAS
   |    |            |    |    |    |    |        /-Jacques GUTH
   |    |            |    |    |    |    |    /-Jean GUTH
   |    |            |    |    |    |    |    |    \-Marguerite ZEHNACKER
   |    |            |    |    |    |    \-Anna GUTH
   |    |            |    |    |    |        |    /-Georges SCHNEIDER
   |    |            |    |    |    |        \-Brigitte SCHNEIDER
   |    |            |    |    |    |            \-Marguerite FELDEN
   |    |            |    |    \-Brigitte THOMAS
   |    |            |    |        |            /-Jean Michel MICHEL
   |    |            |    |        |        /-Peter Hans MICHEL
   |    |            |    |        |    /-Michel PETER HANS
   |    |            |    |        |    |    |    /-Jean ZEHNACKER
   |    |            |    |        |    |    \-Catherine ZEHNACKER
   |    |            |    |        |    |        \-Madeleine RIEHL
   |    |            |    |        \-Éva ROFRITSCH
   |    |            |    |            \-Anne ROHFRITSCH
   |    |            \-Catherine FRITSCH
   |    |                |            /-Théobald GINTZ
   |    |                |        /-Théobald GINTZ
   |    |                |        |    \-Marie MICHELS
   |    |                |    /-Jean GINTZ
   |    |                |    |    |            /-Nicolas DOSSMANN
   |    |                |    |    |        /-Jean (Hans Claus) DOSSMANN
   |    |                |    |    |        |    \-Anna N.N.
   |    |                |    |    |    /-Nicolas DOSSMANN
   |    |                |    |    |    |    |    /-Jean FRITSCH
   |    |                |    |    |    |    \-Catherine FRITSCH
   |    |                |    |    |    |        \-Brigitte MARXER
   |    |                |    |    \-Anne DOSSMANN
   |    |                |    |        |        /-Sébastien WEINLING
   |    |                |    |        |    /-Rulmann WEINLING
   |    |                |    |        |    |    \-Sophia BLAES
   |    |                |    |        \-Catherine WEINLING
   |    |                |    |            \-Éva DOSSMANN
   |    |                \-Brigitte GINTZ
   |    |                    |                /-Jean BRAUN
   |    |                    |            /-Simon BRAUN
   |    |                    |            |    \-Anne-Marie SCHMITT
   |    |                    |        /-Jacques BRAUN
   |    |                    |        |    |    /-Georg GRIES
   |    |                    |        |    \-Catherine GRIES
   |    |                    |        |        \-Ottilia N.N.
   |    |                    |    /-Jacques BRAUN
   |    |                    |    |    |        /-Laurent SCHOTT
   |    |                    |    |    |    /-Michel SCHOTT
   |    |                    |    |    |    |    \-Agnès FRITSCH
   |    |                    |    |    \-Catherine SCHOTT
   |    |                    |    |        |    /-Jacques FRITSCH
   |    |                    |    |        \-Éva FRITSCH
   |    |                    |    |            \-Anne ROTH
   |    |                    \-Marie Ève BRAUN
   |    |                        |        /-Georg HANSEN
   |    |                        |    /-Valentin HANSEN
   |    |                        |    |    \-Brigitte SAUER
   |    |                        \-Catherine HANSEN VELTIN
   |    |                            |    /-Laurent HANSEN
   |    |                            \-Anne HANSEN
   \-Confidentiel DIETRICH
Ancestors of Emma HOSCH


Emma HOSCH
   |                /-Jean-Jacques FAUDEL
   |            /-Jean Georges FAUDEL
   |        /-Philippe Jacques FAUDEL
   |    /-Philippe Jacques FAUDEL
   \-Sophie FAUDEL
       \-Marie Dorothée MAGNUS
Ancestors of Claude HOSPIED


       /-Simon HOSPIED
   /-Edmé HOSPIED
   |    |    /-Jean NICOLLE
   |    \-Marcelline NICOLLE
   |        \-Françoise BORON
Claude HOSPIED
   |    /-Claude GUERRE
   \-Joséphine GUERRE
       \-Barbe GAVEAU
Ancestors of Edmé HOSPIED


   /-Simon HOSPIED
Edmé HOSPIED
   |    /-Jean NICOLLE
   \-Marcelline NICOLLE
       \-Françoise BORON
Ancestors of Marguerite HOSPIED


           /-Simon HOSPIED
       /-Edmé HOSPIED
       |    |    /-Jean NICOLLE
       |    \-Marcelline NICOLLE
       |        \-Françoise BORON
   /-Claude HOSPIED
   |    |    /-Claude GUERRE
   |    \-Joséphine GUERRE
   |        \-Barbe GAVEAU
Marguerite HOSPIED
   |    /-Edmé RASSE
   \-Anne RASSE
       \-Brigitte CURÉ


Ancestors of Élisabeth HOSSAN


       /-Paul HOSSANN
   /-Jean-Adam HOSSANN
   |    |    /-Jean Thiébaud FUHRMANN
   |    \-Christine FUHRMANN
   |        \-Barbe HOFFART
Élisabeth HOSSAN
   |    /-Jean WILHELM
   \-Marie Élisabeth WILHELM
       \-Anne-Marie SCHMITT


Ancestors of Catherine HOSSANN


           /-Paul HOSSANN
       /-Jean-Adam HOSSANN
       |    |    /-Jean Thiébaud FUHRMANN
       |    \-Christine FUHRMANN
       |        \-Barbe HOFFART
   /-Michel HOSSANN
   |    |    /-Jean WILHELM
   |    \-Marie Élisabeth WILHELM
   |        \-Anne-Marie SCHMITT
Catherine HOSSANN
   |    /-Jean-Adam KUBLER
   \-Barbara KUBLER


Ancestors of Jean-Adam HOSSANN


   /-Paul HOSSANN
Jean-Adam HOSSANN
   |    /-Jean Thiébaud FUHRMANN
   \-Christine FUHRMANN
       \-Barbe HOFFART
Ancestors of Marie Ève HOSSANN


       /-Paul HOSSANN
   /-Martin HOSSANN
   |    |    /-Jean Thiébaud FUHRMANN
   |    \-Christine FUHRMANN
   |        \-Barbe HOFFART
Marie Ève HOSSANN
   \-Marguerite WEIS
Ancestors of Martin HOSSANN


   /-Paul HOSSANN
Martin HOSSANN
   |    /-Jean Thiébaud FUHRMANN
   \-Christine FUHRMANN
       \-Barbe HOFFART
Ancestors of Michel HOSSANN


       /-Paul HOSSANN
   /-Jean-Adam HOSSANN
   |    |    /-Jean Thiébaud FUHRMANN
   |    \-Christine FUHRMANN
   |        \-Barbe HOFFART
Michel HOSSANN
   |    /-Jean WILHELM
   \-Marie Élisabeth WILHELM
       \-Anne-Marie SCHMITT


Ancestors of Bertrand HOSSENLOPP


               /-Xavier HOSSENLOPP
               |    |            /-Henri MITTLER
               |    |        /-Joseph MITTLER
               |    |    /-François MITTLER
               |    |    |    \-Madeleine DIRR
               |    \-Catherine MITTLER
               |        \-Catherine STATTELMANN
           /-Jean-Baptiste HOSSENLOPP
           |    |        /-Joseph LOETSCHER
           |    |    /-Louis LOETSCHER
           |    |    |    |            /-Jean ROTH
           |    |    |    |        /-Joseph ROTH
           |    |    |    |        |    \-Madeleine Marie PFLANZ?
           |    |    |    |    /-Joseph ROTH
           |    |    |    |    |    \-Christine METZGER
           |    |    |    \-Barbe ROTH
           |    |    |        |            /-Ulrich TRENDEL
           |    |    |        |        /-Frédéric TRENDEL
           |    |    |        |        |    \-N.N. N.N.
           |    |    |        |    /-Jean TRENDEL
           |    |    |        |    |    |    /-Jean-Jacques PHILUS
           |    |    |        |    |    \-Jeanne PHILUS
           |    |    |        \-Marie Catherine TRENDEL
           |    |    |            |            /-Sébastien RECHT
           |    |    |            |        /-Jean RECHT
           |    |    |            |        |    \-Veronica ROTHGERBER
           |    |    |            |    /-Jean RECHT
           |    |    |            |    |    |    /-Nicolas Sébastien GERGES
           |    |    |            |    |    \-Odile GERGES
           |    |    |            |    |        \-Anne DIETRICH
           |    |    |            \-Catherine RECHT
           |    |    |                |    /-Mathias CONRAD
           |    |    |                \-Éva CONRAD
           |    |    |                    |    /-Adam GASS
           |    |    |                    \-Catherine GASS
           |    |    |                        \-Anna SCHERTZMANN
           |    \-Madeleine LOETSCHER
           |        \-Anastasia CLAD
       /-Thomas HOSSENLOPP
   /-Jean-Jacques HOSSENLOPP
Bertrand HOSSENLOPP
Ancestors of Jean-Baptiste HOSSENLOPP


   /-Xavier HOSSENLOPP
   |    |            /-Henri MITTLER
   |    |        /-Joseph MITTLER
   |    |    /-François MITTLER
   |    |    |    \-Madeleine DIRR
   |    \-Catherine MITTLER
   |        \-Catherine STATTELMANN
Jean-Baptiste HOSSENLOPP
   |        /-Joseph LOETSCHER
   |    /-Louis LOETSCHER
   |    |    |            /-Jean ROTH
   |    |    |        /-Joseph ROTH
   |    |    |        |    \-Madeleine Marie PFLANZ?
   |    |    |    /-Joseph ROTH
   |    |    |    |    \-Christine METZGER
   |    |    \-Barbe ROTH
   |    |        |            /-Ulrich TRENDEL
   |    |        |        /-Frédéric TRENDEL
   |    |        |        |    \-N.N. N.N.
   |    |        |    /-Jean TRENDEL
   |    |        |    |    |    /-Jean-Jacques PHILUS
   |    |        |    |    \-Jeanne PHILUS
   |    |        \-Marie Catherine TRENDEL
   |    |            |            /-Sébastien RECHT
   |    |            |        /-Jean RECHT
   |    |            |        |    \-Veronica ROTHGERBER
   |    |            |    /-Jean RECHT
   |    |            |    |    |            /-Jean GERGES
   |    |            |    |    |        /-Jean GERGES
   |    |            |    |    |        |    \-Marguerite MEHL
   |    |            |    |    |    /-Nicolas Sébastien GERGES
   |    |            |    |    |    |    \-Marguerite KRUG
   |    |            |    |    \-Odile GERGES
   |    |            |    |        |        /-Michel DIETRICH
   |    |            |    |        |    /-Michel Ou Caspar DIETRICH
   |    |            |    |        |    |    \-Marie GREYEL
   |    |            |    |        \-Anne DIETRICH
   |    |            |    |            \-Véronique LEHMAN
   |    |            \-Catherine RECHT
   |    |                |    /-Mathias CONRAD
   |    |                \-Éva CONRAD
   |    |                    |    /-Adam GASS
   |    |                    \-Catherine GASS
   |    |                        \-Anna SCHERTZMANN
   \-Madeleine LOETSCHER
       \-Anastasia CLAD
Ancestors of Jean-Jacques HOSSENLOPP


           /-Xavier HOSSENLOPP
           |    |            /-Henri MITTLER
           |    |        /-Joseph MITTLER
           |    |    /-François MITTLER
           |    |    |    \-Madeleine DIRR
           |    \-Catherine MITTLER
           |        \-Catherine STATTELMANN
       /-Jean-Baptiste HOSSENLOPP
       |    |        /-Joseph LOETSCHER
       |    |    /-Louis LOETSCHER
       |    |    |    |            /-Jean ROTH
       |    |    |    |        /-Joseph ROTH
       |    |    |    |        |    \-Madeleine Marie PFLANZ?
       |    |    |    |    /-Joseph ROTH
       |    |    |    |    |    \-Christine METZGER
       |    |    |    \-Barbe ROTH
       |    |    |        |            /-Ulrich TRENDEL
       |    |    |        |        /-Frédéric TRENDEL
       |    |    |        |        |    \-N.N. N.N.
       |    |    |        |    /-Jean TRENDEL
       |    |    |        |    |    |    /-Jean-Jacques PHILUS
       |    |    |        |    |    \-Jeanne PHILUS
       |    |    |        \-Marie Catherine TRENDEL
       |    |    |            |            /-Sébastien RECHT
       |    |    |            |        /-Jean RECHT
       |    |    |            |        |    \-Veronica ROTHGERBER
       |    |    |            |    /-Jean RECHT
       |    |    |            |    |    |        /-Jean GERGES
       |    |    |            |    |    |    /-Nicolas Sébastien GERGES
       |    |    |            |    |    |    |    \-Marguerite KRUG
       |    |    |            |    |    \-Odile GERGES
       |    |    |            |    |        |    /-Michel Ou Caspar DIETRICH
       |    |    |            |    |        \-Anne DIETRICH
       |    |    |            |    |            \-Véronique LEHMAN
       |    |    |            \-Catherine RECHT
       |    |    |                |    /-Mathias CONRAD
       |    |    |                \-Éva CONRAD
       |    |    |                    |    /-Adam GASS
       |    |    |                    \-Catherine GASS
       |    |    |                        \-Anna SCHERTZMANN
       |    \-Madeleine LOETSCHER
       |        \-Anastasia CLAD
   /-Thomas HOSSENLOPP
Jean-Jacques HOSSENLOPP
Ancestors of Marie HOSSENLOPP


       /-Xavier HOSSENLOPP
       |    |            /-Henri MITTLER
       |    |        /-Joseph MITTLER
       |    |    /-François MITTLER
       |    |    |    \-Madeleine DIRR
       |    \-Catherine MITTLER
       |        \-Catherine STATTELMANN
   /-Jean-Baptiste HOSSENLOPP
   |    |        /-Joseph LOETSCHER
   |    |    /-Louis LOETSCHER
   |    |    |    |            /-Jean ROTH
   |    |    |    |        /-Joseph ROTH
   |    |    |    |        |    \-Madeleine Marie PFLANZ?
   |    |    |    |    /-Joseph ROTH
   |    |    |    |    |    \-Christine METZGER
   |    |    |    \-Barbe ROTH
   |    |    |        |            /-Ulrich TRENDEL
   |    |    |        |        /-Frédéric TRENDEL
   |    |    |        |        |    \-N.N. N.N.
   |    |    |        |    /-Jean TRENDEL
   |    |    |        |    |    |    /-Jean-Jacques PHILUS
   |    |    |        |    |    \-Jeanne PHILUS
   |    |    |        \-Marie Catherine TRENDEL
   |    |    |            |            /-Sébastien RECHT
   |    |    |            |        /-Jean RECHT
   |    |    |            |        |    \-Veronica ROTHGERBER
   |    |    |            |    /-Jean RECHT
   |    |    |            |    |    |            /-Jean GERGES
   |    |    |            |    |    |        /-Jean GERGES
   |    |    |            |    |    |        |    \-Marguerite MEHL
   |    |    |            |    |    |    /-Nicolas Sébastien GERGES
   |    |    |            |    |    |    |    \-Marguerite KRUG
   |    |    |            |    |    \-Odile GERGES
   |    |    |            |    |        |        /-Michel DIETRICH
   |    |    |            |    |        |    /-Michel Ou Caspar DIETRICH
   |    |    |            |    |        |    |    \-Marie GREYEL
   |    |    |            |    |        \-Anne DIETRICH
   |    |    |            |    |            \-Véronique LEHMAN
   |    |    |            \-Catherine RECHT
   |    |    |                |    /-Mathias CONRAD
   |    |    |                \-Éva CONRAD
   |    |    |                    |    /-Adam GASS
   |    |    |                    \-Catherine GASS
   |    |    |                        \-Anna SCHERTZMANN
   |    \-Madeleine LOETSCHER
   |        \-Anastasia CLAD
Marie HOSSENLOPP
Ancestors of Thomas HOSSENLOPP


       /-Xavier HOSSENLOPP
       |    |            /-Henri MITTLER
       |    |        /-Joseph MITTLER
       |    |    /-François MITTLER
       |    |    |    \-Madeleine DIRR
       |    \-Catherine MITTLER
       |        \-Catherine STATTELMANN
   /-Jean-Baptiste HOSSENLOPP
   |    |        /-Joseph LOETSCHER
   |    |    /-Louis LOETSCHER
   |    |    |    |            /-Jean ROTH
   |    |    |    |        /-Joseph ROTH
   |    |    |    |        |    \-Madeleine Marie PFLANZ?
   |    |    |    |    /-Joseph ROTH
   |    |    |    |    |    \-Christine METZGER
   |    |    |    \-Barbe ROTH
   |    |    |        |            /-Ulrich TRENDEL
   |    |    |        |        /-Frédéric TRENDEL
   |    |    |        |        |    \-N.N. N.N.
   |    |    |        |    /-Jean TRENDEL
   |    |    |        |    |    |    /-Jean-Jacques PHILUS
   |    |    |        |    |    \-Jeanne PHILUS
   |    |    |        \-Marie Catherine TRENDEL
   |    |    |            |            /-Sébastien RECHT
   |    |    |            |        /-Jean RECHT
   |    |    |            |        |    \-Veronica ROTHGERBER
   |    |    |            |    /-Jean RECHT
   |    |    |            |    |    |            /-Jean GERGES
   |    |    |            |    |    |        /-Jean GERGES
   |    |    |            |    |    |        |    \-Marguerite MEHL
   |    |    |            |    |    |    /-Nicolas Sébastien GERGES
   |    |    |            |    |    |    |    \-Marguerite KRUG
   |    |    |            |    |    \-Odile GERGES
   |    |    |            |    |        |        /-Michel DIETRICH
   |    |    |            |    |        |    /-Michel Ou Caspar DIETRICH
   |    |    |            |    |        |    |    \-Marie GREYEL
   |    |    |            |    |        \-Anne DIETRICH
   |    |    |            |    |            \-Véronique LEHMAN
   |    |    |            \-Catherine RECHT
   |    |    |                |    /-Mathias CONRAD
   |    |    |                \-Éva CONRAD
   |    |    |                    |    /-Adam GASS
   |    |    |                    \-Catherine GASS
   |    |    |                        \-Anna SCHERTZMANN
   |    \-Madeleine LOETSCHER
   |        \-Anastasia CLAD
Thomas HOSSENLOPP
Ancestors of Xavier HOSSENLOPP


Xavier HOSSENLOPP
   |            /-Henri MITTLER
   |        /-Joseph MITTLER
   |    /-François MITTLER
   |    |    \-Madeleine DIRR
   \-Catherine MITTLER
       \-Catherine STATTELMANN
Ancestors of Adolphe HOST


                               /-Christian HOST
                           /-Laurent HOST
                       /-Jean HOST
                       |    \-Madeleine LUX
                   /-Laurent HOST
                   |    \-Anna DAUL
               /-Michel Victor HOST
               |    |            /-Jean BIETH
               |    |        /-Jean BIETH
               |    |    /-Laurent BIETH
               |    |    |    \-Barbara N.N.
               |    \-Catherine BIETH
               |        |        /-Jean ROTH
               |        |    /-Laurent ROTH
               |        |    |    \-Anna HEID
               |        \-Catherine ROTH
               |            \-Catherine BIETH
           /-Antoine HOST
           |    |                /-Diebolt HARTZ
           |    |            /-Jean HARTZ
           |    |        /-Jean HARTZ
           |    |        |    |        /-Diebold DENNINGER
           |    |        |    |    /-Diebolt DISS
           |    |        |    \-Marguerite DISS
           |    |        |        |    /-Euchary Nicolas Zacharie EUCHART
           |    |        |        \-Apolonia EUCHART
           |    |    /-Michel HARTZ
           |    |    |    |    /-Michel ULRICH
           |    |    |    \-Anne ULRICH
           |    |    |        |    /-Simon HAMBACH
           |    |    |        \-Madeleine ROTHAN
           |    |    |            \-Brigitte N.N.
           |    \-Catherine HARTZ
           |        |        /-Diebolt GOETZ
           |        |    /-Diebold GOETZ
           |        |    |    |        /-Thomas ERNWEIN
           |        |    |    |    /-Valentin ERNWEIN
           |        |    |    \-Agnès ERNENWEIN
           |        |    |        \-Anne SCHOTT
           |        \-Catherine GOETZ
           |            |    /-Jean PFEIL
           |            \-Catherine PFEIL
           |                \-Marguerite N.N.
       /-Jean HOST
       |    |                /-Jean RIEHL
       |    |            /-Adam RIEHL
       |    |            |    \-Maria KUHN
       |    |        /-Adam RIEHL
       |    |        |    |        /-Jean Jacques GRASSER
       |    |        |    |    /-Jean-Nicolas GRASSER
       |    |        |    |    |    \-Catherine N.N.
       |    |        |    \-Brigitte GRASSER
       |    |        |        |    /-Thiébaud BAUMER
       |    |        |        \-Brigitte BAUMER
       |    |        |            \-Catherine GRASSER
       |    |    /-Joseph RIEHL
       |    |    |    |        /-Laurent WILL
       |    |    |    |    /-Sébastien WILL
       |    |    |    |    |    \-Catherine BAPS
       |    |    |    \-Brigitte WILL
       |    |    |        |    /-Antoine SCHNURR
       |    |    |        \-Marie SCHNURR
       |    |    |            \-Marthe KLEIN
       |    \-Brigitte RIEHL
       |        |        /-Jean FINCK
       |        |    /-Jean FINCK
       |        |    |    \-Anna BLAES
       |        \-Catherine FINCK
       |            |        /-Jean RIEHL
       |            |    /-Diebolt RIEHL
       |            |    |    \-Maria KUHN
       |            \-Catherine RIEHL
       |                |    /-Laurent WILL
       |                \-Brigitte WILL
       |                    \-Catherine BAPS
   /-Jean-Pierre HOST
   |    \-Barbe SCHWARTZBERGER
Adolphe HOST
   \-Marie Agathe KLEINKLAUS
Ancestors of Agnès HOST


                   /-Christian HOST
               /-Laurent HOST
           /-Jean HOST
           |    \-Madeleine LUX
       /-Laurent HOST
       |    \-Anna DAUL
   /-Michel Victor HOST
   |    |            /-Jean BIETH
   |    |        /-Jean BIETH
   |    |    /-Laurent BIETH
   |    |    |    \-Barbara N.N.
   |    \-Catherine BIETH
   |        |        /-Jean ROTH
   |        |    /-Laurent ROTH
   |        |    |    \-Anna HEID
   |        \-Catherine ROTH
   |            \-Catherine BIETH
Agnès HOST
   |        /-Sébastien KIEFFER
   |    /-Jacques KIEFFER
   |    |    \-Anne HATT
   \-Catherine KIEFFER
       |            /-Christian HOST
       |        /-Laurent HOST
       |    /-Laurent Christian HOST
       |    |    \-Madeleine LUX
       \-Catherine HOST
           |        /-Jean ROTH
           |    /-Laurent ROTH
           |    |    \-Anna HEID
           \-Marguerite ROTH
               \-Catherine BIETH
Ancestors of Albert André HOST


                                   /-Christian HOST
                               /-Laurent HOST
                           /-Jean HOST
                           |    \-Madeleine LUX
                       /-Laurent HOST
                       |    \-Anna DAUL
                   /-Michel Victor HOST
                   |    |            /-Jean BIETH
                   |    |        /-Jean BIETH
                   |    |    /-Laurent BIETH
                   |    |    |    \-Barbara N.N.
                   |    \-Catherine BIETH
                   |        |        /-Jean ROTH
                   |        |    /-Laurent ROTH
                   |        |    |    \-Anna HEID
                   |        \-Catherine ROTH
                   |            \-Catherine BIETH
               /-Antoine HOST
               |    |                /-Diebolt HARTZ
               |    |            /-Jean HARTZ
               |    |        /-Jean HARTZ
               |    |        |    |        /-Diebold DENNINGER
               |    |        |    |    /-Diebolt DISS
               |    |        |    \-Marguerite DISS
               |    |        |        |    /-Euchary Nicolas Zacharie EUCHART
               |    |        |        \-Apolonia EUCHART
               |    |    /-Michel HARTZ
               |    |    |    |    /-Michel ULRICH
               |    |    |    \-Anne ULRICH
               |    |    |        |    /-Simon HAMBACH
               |    |    |        \-Madeleine ROTHAN
               |    |    |            \-Brigitte N.N.
               |    \-Catherine HARTZ
               |        |        /-Diebolt GOETZ
               |        |    /-Diebold GOETZ
               |        |    |    |        /-Thomas ERNWEIN
               |        |    |    |    /-Valentin ERNWEIN
               |        |    |    \-Agnès ERNENWEIN
               |        |    |        \-Anne SCHOTT
               |        \-Catherine GOETZ
               |            |    /-Jean PFEIL
               |            \-Catherine PFEIL
               |                \-Marguerite N.N.
           /-Jean HOST
           |    |                /-Jean RIEHL
           |    |            /-Adam RIEHL
           |    |            |    \-Maria KUHN
           |    |        /-Adam RIEHL
           |    |        |    |        /-Jean Jacques GRASSER
           |    |        |    |    /-Jean-Nicolas GRASSER
           |    |        |    |    |    \-Catherine N.N.
           |    |        |    \-Brigitte GRASSER
           |    |        |        |    /-Thiébaud BAUMER
           |    |        |        \-Brigitte BAUMER
           |    |        |            \-Catherine GRASSER
           |    |    /-Joseph RIEHL
           |    |    |    |        /-Laurent WILL
           |    |    |    |    /-Sébastien WILL
           |    |    |    |    |    \-Catherine BAPS
           |    |    |    \-Brigitte WILL
           |    |    |        |    /-Antoine SCHNURR
           |    |    |        \-Marie SCHNURR
           |    |    |            \-Marthe KLEIN
           |    \-Brigitte RIEHL
           |        |        /-Jean FINCK
           |        |    /-Jean FINCK
           |        |    |    \-Anna BLAES
           |        \-Catherine FINCK
           |            |        /-Jean RIEHL
           |            |    /-Diebolt RIEHL
           |            |    |    \-Maria KUHN
           |            \-Catherine RIEHL
           |                |    /-Laurent WILL
           |                \-Brigitte WILL
           |                    \-Catherine BAPS
       /-Jean-Pierre HOST
       |    \-Barbe SCHWARTZBERGER
   /-Emile HOST
   |    \-Marie Agathe KLEINKLAUS
Albert André HOST
   |    /-Daniel PAULI
   \-Sophie PAULI
       \-Dorothée KIFFEL


Ancestors of Anne HOST


       /-Christmann HOST
   /-Jean HOST
Anne HOST
   \-Brigitte SCHNEIDER
Ancestors of Anne HOST


                   /-Christian HOST
               /-Laurent HOST
           /-Jean HOST
           |    \-Madeleine LUX
       /-Laurent HOST
       |    \-Anna DAUL
   /-Jean HOST
   |    |            /-Laurent GINGS
   |    |        /-Ulrich GINGS
   |    |        |    |    /-Jacques OERTHEL
   |    |        |    \-Anne OERTHEL
   |    |    /-Laurent GINS
   |    \-Anna GINS
   |        |    /-Leonard MARX
   |        \-Catherine MARX
   |            |    /-Arbogast Jean KELLER
   |            \-Éva KELLER
   |                \-Cunégonde N.N.
Anne HOST
   |    /-Jean SCHMID
   \-Marie SCHMID
       \-Catherine MITTELHEISER
Ancestors of Antoine HOST


                   /-Christian HOST
               /-Laurent HOST
           /-Jean HOST
           |    \-Madeleine LUX
       /-Laurent HOST
       |    \-Anna DAUL
   /-Michel Victor HOST
   |    |            /-Jean BIETH
   |    |        /-Jean BIETH
   |    |    /-Laurent BIETH
   |    |    |    \-Barbara N.N.
   |    \-Catherine BIETH
   |        |        /-Jean ROTH
   |        |    /-Laurent ROTH
   |        |    |    \-Anna HEID
   |        \-Catherine ROTH
   |            \-Catherine BIETH
Antoine HOST
   |                /-Diebolt HARTZ
   |            /-Jean HARTZ
   |        /-Jean HARTZ
   |        |    |        /-Diebold DENNINGER
   |        |    |    /-Diebolt DISS
   |        |    \-Marguerite DISS
   |        |        |    /-Euchary Nicolas Zacharie EUCHART
   |        |        \-Apolonia EUCHART
   |    /-Michel HARTZ
   |    |    |    /-Michel ULRICH
   |    |    \-Anne ULRICH
   |    |        |    /-Simon HAMBACH
   |    |        \-Madeleine ROTHAN
   |    |            \-Brigitte N.N.
   \-Catherine HARTZ
       |        /-Diebolt GOETZ
       |    /-Diebold GOETZ
       |    |    |        /-Thomas ERNWEIN
       |    |    |    /-Valentin ERNWEIN
       |    |    \-Agnès ERNENWEIN
       |    |        \-Anne SCHOTT
       \-Catherine GOETZ
           |    /-Jean PFEIL
           \-Catherine PFEIL
               \-Marguerite N.N.
Ancestors of Antoine HOST


                           /-Christian HOST
                       /-Laurent HOST
                   /-Jean HOST
                   |    \-Madeleine LUX
               /-Laurent HOST
               |    \-Anna DAUL
           /-Michel Victor HOST
           |    |            /-Jean BIETH
           |    |        /-Jean BIETH
           |    |    /-Laurent BIETH
           |    |    |    \-Barbara N.N.
           |    \-Catherine BIETH
           |        |        /-Jean ROTH
           |        |    /-Laurent ROTH
           |        |    |    \-Anna HEID
           |        \-Catherine ROTH
           |            \-Catherine BIETH
       /-Antoine HOST
       |    |                /-Diebolt HARTZ
       |    |            /-Jean HARTZ
       |    |        /-Jean HARTZ
       |    |        |    |        /-Diebold DENNINGER
       |    |        |    |    /-Diebolt DISS
       |    |        |    \-Marguerite DISS
       |    |        |        |    /-Euchary Nicolas Zacharie EUCHART
       |    |        |        \-Apolonia EUCHART
       |    |    /-Michel HARTZ
       |    |    |    |    /-Michel ULRICH
       |    |    |    \-Anne ULRICH
       |    |    |        |    /-Simon HAMBACH
       |    |    |        \-Madeleine ROTHAN
       |    |    |            \-Brigitte N.N.
       |    \-Catherine HARTZ
       |        |        /-Diebolt GOETZ
       |        |    /-Diebold GOETZ
       |        |    |    |        /-Thomas ERNWEIN
       |        |    |    |    /-Valentin ERNWEIN
       |        |    |    \-Agnès ERNENWEIN
       |        |    |        \-Anne SCHOTT
       |        \-Catherine GOETZ
       |            |    /-Jean PFEIL
       |            \-Catherine PFEIL
       |                \-Marguerite N.N.
   /-Michel HOST
   |    |                /-Jean RIEHL
   |    |            /-Adam RIEHL
   |    |            |    \-Maria KUHN
   |    |        /-Adam RIEHL
   |    |        |    |        /-Jean Jacques GRASSER
   |    |        |    |    /-Jean-Nicolas GRASSER
   |    |        |    |    |    \-Catherine N.N.
   |    |        |    \-Brigitte GRASSER
   |    |        |        |    /-Thiébaud BAUMER
   |    |        |        \-Brigitte BAUMER
   |    |        |            \-Catherine GRASSER
   |    |    /-Joseph RIEHL
   |    |    |    |        /-Laurent WILL
   |    |    |    |    /-Sébastien WILL
   |    |    |    |    |    \-Catherine BAPS
   |    |    |    \-Brigitte WILL
   |    |    |        |    /-Antoine SCHNURR
   |    |    |        \-Marie SCHNURR
   |    |    |            \-Marthe KLEIN
   |    \-Brigitte RIEHL
   |        |        /-Jean FINCK
   |        |    /-Jean FINCK
   |        |    |    \-Anna BLAES
   |        \-Catherine FINCK
   |            |        /-Jean RIEHL
   |            |    /-Diebolt RIEHL
   |            |    |    \-Maria KUHN
   |            \-Catherine RIEHL
   |                |    /-Laurent WILL
   |                \-Brigitte WILL
   |                    \-Catherine BAPS
Antoine HOST
   \-Anne-Marie KAPP


Ancestors of Antoine HOST


                           /-Christian HOST
                       /-Laurent HOST
                   /-Jean HOST
                   |    \-Madeleine LUX
               /-Laurent HOST
               |    \-Anna DAUL
           /-Laurent HOST
           |    |            /-Jean BIETH
           |    |        /-Jean BIETH
           |    |    /-Laurent BIETH
           |    |    |    \-Barbara N.N.
           |    \-Catherine BIETH
           |        |        /-Jean ROTH
           |        |    /-Laurent ROTH
           |        |    |    \-Anna HEID
           |        \-Catherine ROTH
           |            \-Catherine BIETH
       /-Francis HOST
       |    |    /-Valentin ULRICH
       |    \-Maria ULRICH
       |        \-Éva SCHOTT
   /-François HOST
   |    \-Madeleine ENGEL
Antoine HOST
   |        /-Antoine BUHR
   |    /-Antoine BUHR
   |    |    \-Odile KNAEBLER
   \-Anne BAUR
       |    /-Théobald BENEDICT
       \-Brigitte BENEDICT
           |    /-Thiébaud AMBSINGER
           \-Barbara AMSINGER
               |    /-Jacques KNOBLOCH
               \-Anne-Marie KNOBLOCH
                   |    /-Georges KLEITZ
                   \-Marie KLEITZ
Ancestors of Bodenciana HOST


                           /-Christian HOST
                       /-Laurent HOST
                   /-Jean HOST
                   |    \-Madeleine LUX
               /-Laurent HOST
               |    \-Anna DAUL
           /-Laurent HOST
           |    |            /-Jean BIETH
           |    |        /-Jean BIETH
           |    |    /-Laurent BIETH
           |    |    |    \-Barbara N.N.
           |    \-Catherine BIETH
           |        |        /-Jean ROTH
           |        |    /-Laurent ROTH
           |        |    |    \-Anna HEID
           |        \-Catherine ROTH
           |            \-Catherine BIETH
       /-Francis HOST
       |    |    /-Valentin ULRICH
       |    \-Maria ULRICH
       |        \-Éva SCHOTT
   /-François HOST
   |    \-Madeleine ENGEL
Bodenciana HOST
   \-Marie WERLY
       \-Catherine WERLY
Ancestors of Brigitte HOST


           /-Christian HOST
       /-Laurent HOST
   /-Laurent Christian HOST
   |    \-Madeleine LUX
Brigitte HOST
   |        /-Jean ROTH
   |    /-Laurent ROTH
   |    |    \-Anna HEID
   \-Marguerite ROTH
       \-Catherine BIETH
Ancestors of Brigitte HOST


           /-Christian HOST
       /-Laurent HOST
   /-Jean HOST
   |    \-Madeleine LUX
Brigitte HOST
   \-Anna DAUL
Ancestors of Brigitte HOST


                           /-Christian HOST
                       /-Laurent HOST
                   /-Jean HOST
                   |    \-Madeleine LUX
               /-Laurent HOST
               |    \-Anna DAUL
           /-Laurent HOST
           |    |            /-Jean BIETH
           |    |        /-Jean BIETH
           |    |    /-Laurent BIETH
           |    |    |    \-Barbara N.N.
           |    \-Catherine BIETH
           |        |        /-Jean ROTH
           |        |    /-Laurent ROTH
           |        |    |    \-Anna HEID
           |        \-Catherine ROTH
           |            \-Catherine BIETH
       /-Francis HOST
       |    |    /-Valentin ULRICH
       |    \-Maria ULRICH
       |        \-Éva SCHOTT
   /-François HOST
   |    \-Madeleine ENGEL
Brigitte HOST
   |        /-Antoine BUHR
   |    /-Antoine BUHR
   |    |    \-Odile KNAEBLER
   \-Anne BAUR
       |    /-Théobald BENEDICT
       \-Brigitte BENEDICT
           |    /-Thiébaud AMBSINGER
           \-Barbara AMSINGER
               |    /-Jacques KNOBLOCH
               \-Anne-Marie KNOBLOCH
                   |    /-Georges KLEITZ
                   \-Marie KLEITZ


Ancestors of Catherine HOST


       /-Christian HOST
   /-Laurent HOST
Catherine HOST
   \-Madeleine LUX
Ancestors of Catherine HOST


           /-Christian HOST
       /-Laurent HOST
   /-Jean HOST
   |    \-Madeleine LUX
Catherine HOST
   \-Anna DAUL
Ancestors of Catherine HOST


           /-Christian HOST
       /-Laurent HOST
   /-Laurent Christian HOST
   |    \-Madeleine LUX
Catherine HOST
   |        /-Jean ROTH
   |    /-Laurent ROTH
   |    |    \-Anna HEID
   \-Marguerite ROTH
       \-Catherine BIETH
Ancestors of Catherine HOST


                   /-Christian HOST
               /-Laurent HOST
           /-Jean HOST
           |    \-Madeleine LUX
       /-Laurent HOST
       |    \-Anna DAUL
   /-Michel Victor HOST
   |    |            /-Jean BIETH
   |    |        /-Jean BIETH
   |    |    /-Laurent BIETH
   |    |    |    \-Barbara N.N.
   |    \-Catherine BIETH
   |        |        /-Jean ROTH
   |        |    /-Laurent ROTH
   |        |    |    \-Anna HEID
   |        \-Catherine ROTH
   |            \-Catherine BIETH
Catherine HOST
   |        /-Sébastien KIEFFER
   |    /-Jacques KIEFFER
   |    |    \-Anne HATT
   \-Catherine KIEFFER
       |            /-Christian HOST
       |        /-Laurent HOST
       |    /-Laurent Christian HOST
       |    |    \-Madeleine LUX
       \-Catherine HOST
           |        /-Jean ROTH
           |    /-Laurent ROTH
           |    |    \-Anna HEID
           \-Marguerite ROTH
               \-Catherine BIETH
Ancestors of Catherine HOST


   /-Johan HOST
Catherine HOST
   \-Barbara WITTENMEYER
Ancestors of Catherine HOST


                           /-Christian HOST
                       /-Laurent HOST
                   /-Jean HOST
                   |    \-Madeleine LUX
               /-Laurent HOST
               |    \-Anna DAUL
           /-Michel Victor HOST
           |    |            /-Jean BIETH
           |    |        /-Jean BIETH
           |    |    /-Laurent BIETH
           |    |    |    \-Barbara N.N.
           |    \-Catherine BIETH
           |        |        /-Jean ROTH
           |        |    /-Laurent ROTH
           |        |    |    \-Anna HEID
           |        \-Catherine ROTH
           |            \-Catherine BIETH
       /-Antoine HOST
       |    |                /-Diebolt HARTZ
       |    |            /-Jean HARTZ
       |    |        /-Jean HARTZ
       |    |        |    |        /-Diebold DENNINGER
       |    |        |    |    /-Diebolt DISS
       |    |        |    \-Marguerite DISS
       |    |        |        |    /-Euchary Nicolas Zacharie EUCHART
       |    |        |        \-Apolonia EUCHART
       |    |    /-Michel HARTZ
       |    |    |    |    /-Michel ULRICH
       |    |    |    \-Anne ULRICH
       |    |    |        |    /-Simon HAMBACH
       |    |    |        \-Madeleine ROTHAN
       |    |    |            \-Brigitte N.N.
       |    \-Catherine HARTZ
       |        |        /-Diebolt GOETZ
       |        |    /-Diebold GOETZ
       |        |    |    |        /-Thomas ERNWEIN
       |        |    |    |    /-Valentin ERNWEIN
       |        |    |    \-Agnès ERNENWEIN
       |        |    |        \-Anne SCHOTT
       |        \-Catherine GOETZ
       |            |    /-Jean PFEIL
       |            \-Catherine PFEIL
       |                \-Marguerite N.N.
   /-Michel HOST
   |    |                /-Jean RIEHL
   |    |            /-Adam RIEHL
   |    |            |    \-Maria KUHN
   |    |        /-Adam RIEHL
   |    |        |    |        /-Jean Jacques GRASSER
   |    |        |    |    /-Jean-Nicolas GRASSER
   |    |        |    |    |    \-Catherine N.N.
   |    |        |    \-Brigitte GRASSER
   |    |        |        |    /-Thiébaud BAUMER
   |    |        |        \-Brigitte BAUMER
   |    |        |            \-Catherine GRASSER
   |    |    /-Joseph RIEHL
   |    |    |    |        /-Laurent WILL
   |    |    |    |    /-Sébastien WILL
   |    |    |    |    |    \-Catherine BAPS
   |    |    |    \-Brigitte WILL
   |    |    |        |    /-Antoine SCHNURR
   |    |    |        \-Marie SCHNURR
   |    |    |            \-Marthe KLEIN
   |    \-Brigitte RIEHL
   |        |        /-Jean FINCK
   |        |    /-Jean FINCK
   |        |    |    \-Anna BLAES
   |        \-Catherine FINCK
   |            |        /-Jean RIEHL
   |            |    /-Diebolt RIEHL
   |            |    |    \-Maria KUHN
   |            \-Catherine RIEHL
   |                |    /-Laurent WILL
   |                \-Brigitte WILL
   |                    \-Catherine BAPS
Catherine HOST
   \-Anne-Marie KAPP


Ancestors of Christian HOST


       /-Christian HOST
   /-Laurent HOST
Christian HOST
   \-Madeleine LUX


Ancestors of Emile HOST


                               /-Christian HOST
                           /-Laurent HOST
                       /-Jean HOST
                       |    \-Madeleine LUX
                   /-Laurent HOST
                   |    \-Anna DAUL
               /-Michel Victor HOST
               |    |            /-Jean BIETH
               |    |        /-Jean BIETH
               |    |    /-Laurent BIETH
               |    |    |    \-Barbara N.N.
               |    \-Catherine BIETH
               |        |        /-Jean ROTH
               |        |    /-Laurent ROTH
               |        |    |    \-Anna HEID
               |        \-Catherine ROTH
               |            \-Catherine BIETH
           /-Antoine HOST
           |    |                /-Diebolt HARTZ
           |    |            /-Jean HARTZ
           |    |        /-Jean HARTZ
           |    |        |    |        /-Diebold DENNINGER
           |    |        |    |    /-Diebolt DISS
           |    |        |    \-Marguerite DISS
           |    |        |        |    /-Euchary Nicolas Zacharie EUCHART
           |    |        |        \-Apolonia EUCHART
           |    |    /-Michel HARTZ
           |    |    |    |    /-Michel ULRICH
           |    |    |    \-Anne ULRICH
           |    |    |        |    /-Simon HAMBACH
           |    |    |        \-Madeleine ROTHAN
           |    |    |            \-Brigitte N.N.
           |    \-Catherine HARTZ
           |        |        /-Diebolt GOETZ
           |        |    /-Diebold GOETZ
           |        |    |    |        /-Thomas ERNWEIN
           |        |    |    |    /-Valentin ERNWEIN
           |        |    |    \-Agnès ERNENWEIN
           |        |    |        \-Anne SCHOTT
           |        \-Catherine GOETZ
           |            |    /-Jean PFEIL
           |            \-Catherine PFEIL
           |                \-Marguerite N.N.
       /-Jean HOST
       |    |                /-Jean RIEHL
       |    |            /-Adam RIEHL
       |    |            |    \-Maria KUHN
       |    |        /-Adam RIEHL
       |    |        |    |        /-Jean Jacques GRASSER
       |    |        |    |    /-Jean-Nicolas GRASSER
       |    |        |    |    |    \-Catherine N.N.
       |    |        |    \-Brigitte GRASSER
       |    |        |        |    /-Thiébaud BAUMER
       |    |        |        \-Brigitte BAUMER
       |    |        |            \-Catherine GRASSER
       |    |    /-Joseph RIEHL
       |    |    |    |        /-Laurent WILL
       |    |    |    |    /-Sébastien WILL
       |    |    |    |    |    \-Catherine BAPS
       |    |    |    \-Brigitte WILL
       |    |    |        |    /-Antoine SCHNURR
       |    |    |        \-Marie SCHNURR
       |    |    |            \-Marthe KLEIN
       |    \-Brigitte RIEHL
       |        |        /-Jean FINCK
       |        |    /-Jean FINCK
       |        |    |    \-Anna BLAES
       |        \-Catherine FINCK
       |            |        /-Jean RIEHL
       |            |    /-Diebolt RIEHL
       |            |    |    \-Maria KUHN
       |            \-Catherine RIEHL
       |                |    /-Laurent WILL
       |                \-Brigitte WILL
       |                    \-Catherine BAPS
   /-Jean-Pierre HOST
   |    \-Barbe SCHWARTZBERGER
Emile HOST
   \-Marie Agathe KLEINKLAUS
Ancestors of Éva HOST


           /-Christian HOST
       /-Laurent HOST
   /-Laurent Christian HOST
   |    \-Madeleine LUX
Éva HOST
   |        /-Jean ROTH
   |    /-Laurent ROTH
   |    |    \-Anna HEID
   \-Marguerite ROTH
       \-Catherine BIETH
Ancestors of Ève HOST


           /-Christian HOST
       /-Laurent HOST
   /-Jean HOST
   |    \-Madeleine LUX
Ève HOST
   \-Anna DAUL
Ancestors of Francis HOST


                   /-Christian HOST
               /-Laurent HOST
           /-Jean HOST
           |    \-Madeleine LUX
       /-Laurent HOST
       |    \-Anna DAUL
   /-Laurent HOST
   |    |            /-Jean BIETH
   |    |        /-Jean BIETH
   |    |    /-Laurent BIETH
   |    |    |    \-Barbara N.N.
   |    \-Catherine BIETH
   |        |        /-Jean ROTH
   |        |    /-Laurent ROTH
   |        |    |    \-Anna HEID
   |        \-Catherine ROTH
   |            \-Catherine BIETH
Francis HOST
   |    /-Valentin ULRICH
   \-Maria ULRICH
       \-Éva SCHOTT
Ancestors of François HOST


                       /-Christian HOST
                   /-Laurent HOST
               /-Jean HOST
               |    \-Madeleine LUX
           /-Laurent HOST
           |    \-Anna DAUL
       /-Laurent HOST
       |    |            /-Jean BIETH
       |    |        /-Jean BIETH
       |    |    /-Laurent BIETH
       |    |    |    \-Barbara N.N.
       |    \-Catherine BIETH
       |        |        /-Jean ROTH
       |        |    /-Laurent ROTH
       |        |    |    \-Anna HEID
       |        \-Catherine ROTH
       |            \-Catherine BIETH
   /-Francis HOST
   |    |    /-Valentin ULRICH
   |    \-Maria ULRICH
   |        \-Éva SCHOTT
François HOST
   \-Madeleine ENGEL
Ancestors of Françoise-Geneviève HOST


   /-Antoine HOST
Françoise-Geneviève HOST
   |        /-Rodolphe ZEHNDER
   |    /-Nicolas ZEHNDER
   |    |    \-Élisabeth STATTLER
   \-Geneviève ZEHNDER
       |            /-Jean-Jacques RHEIN
       |        /-Jean-Jacques RHEIN
       |        |    \-Anne-Catherine LOHR
       |    /-Jean Georges RHEIN
       |    |    |        /-Jean-Pierre WEES
       |    |    |    /-Mathieu WEES
       |    |    |    |    \-Agathe N.N.
       |    |    \-Marie-Madeleine WEES
       |    |        |    /-Christian BURCKHARD
       |    |        \-Anne-Ursule BURCKHARD
       \-Marie-Anne RHEIN
           |        /-Jean-Georges STOECKEL
           |    /-Jean Guillaume STOECKEL
           |    |    |    /-Jacques BENGLER
           |    |    \-Anne-Marie BENGLER
           |    |        \-Marguerite EISENHUET
           \-Catherine STOECKEL
               |    /-Jean-Jacques BURCKART
               \-Marie-Ève BURCKHARD
                   |    /-Jean-Thibaud JEDINGER
                   \-Anne-Marguerite JEDINGER


Ancestors of Grégoire HOST


   /-Michel HOST
Grégoire HOST
   \-Brigitte ELBEL
Ancestors of Grégoire HOST


       /-Michel HOST
   /-Grégoire HOST
   |    \-Brigitte ELBEL
Grégoire HOST
   \-Catherine ZEHNACKER
Ancestors of Hélène HOST


                           /-Christian HOST
                       /-Laurent HOST
                   /-Jean HOST
                   |    \-Madeleine LUX
               /-Laurent HOST
               |    \-Anna DAUL
           /-Jean HOST
           |    |            /-Laurent GINGS
           |    |        /-Ulrich GINGS
           |    |        |    |    /-Jacques OERTHEL
           |    |        |    \-Anne OERTHEL
           |    |    /-Laurent GINS
           |    \-Anna GINS
           |        |    /-Leonard MARX
           |        \-Catherine MARX
           |            |    /-Arbogast Jean KELLER
           |            \-Éva KELLER
           |                \-Cunégonde N.N.
       /-Jean HOST
       |    |    /-Jean SCHMID
       |    \-Marie SCHMID
       |        \-Catherine MITTELHEISER
   /-Jean Michel HOST
   |    |            /-Jean HEINRICH
   |    |        /-Jean Georges HEINRICH
   |    |        |    \-Catherine ADAM
   |    |    /-Jean HEINRICH
   |    |    |    |                    /-N.N. GUTH
   |    |    |    |                /-Jean GUTH
   |    |    |    |                |    \-N.N. N.N.
   |    |    |    |            /-Nicolas GUTH
   |    |    |    |            |    \-Anne SCHNEIDER
   |    |    |    |        /-Hanß GUTH
   |    |    |    |        |    \-Barbara MITTELHAUSER
   |    |    |    |    /-Vix GUTH
   |    |    |    |    |    |        /-André Jacques VIX
   |    |    |    |    |    |    /-Jacques VIX
   |    |    |    |    |    |    |    \-N.N. N.N.
   |    |    |    |    |    \-Marguerite VIX
   |    |    |    |    |        \-Anna N.N.
   |    |    |    \-Anna GUTH
   |    |    |        \-Marguerite BENTZ
   |    \-Anne HEINRICH
   |        |                /-Martin LUX
   |        |            /-Georges LUX
   |        |            |    \-Anna N.N.
   |        |        /-Jean-Georges LUX
   |        |        |    \-Anna ROTH
   |        |    /-Martin LUX
   |        |    |    |        /-Laurent WILL
   |        |    |    |    /-Sébastien WILL
   |        |    |    |    |    \-Catherine BAPS
   |        |    |    \-Marie WILL
   |        |    |        |    /-Antoine SCHNURR
   |        |    |        \-Marie SCHNURR
   |        |    |            \-Marthe KLEIN
   |        \-Marie LUX
   |            |    /-Martin SCHNEIDER
   |            \-Anna SCHNEIDER
   |                |            /-Christian HOST
   |                |        /-Laurent HOST
   |                |    /-Jean HOST
   |                |    |    \-Madeleine LUX
   |                \-Brigitte HOST
   |                    \-Anna DAUL
Hélène HOST
   |                            /-Georg ERB
   |                        /-Jean ERB
   |                        |    |    /-Marzolf KUHN
   |                        |    \-N.N. KUHN
   |                    /-Michel ERB
   |                    |    \-N.N. N.N.
   |                /-Joseph ERB
   |                |    |        /-Laurent SCHOTT
   |                |    |    /-Michel SCHOTT
   |                |    |    |    |    /-Michel FRITSCH
   |                |    |    |    \-Agnès FRITSCH
   |                |    |    |        \-Catherine N.N.
   |                |    \-Brigitte SCHOTT
   |                |        |    /-Jacques FRITSCH
   |                |        \-Éva FRITSCH
   |                |            |    /-Thibaut ROTH
   |                |            \-Anne ROTH
   |            /-Michel ERB
   |            |    |        /-Georges SCHNEIDER
   |            |    |    /-Georges SCHNEIDER
   |            |    |    |    \-Ève WINLING
   |            |    \-Brigitte SCHNEIDER
   |            |        \-Catherine BRAUN
   |        /-Michel ERB
   |        |    |                /-Nicolas DAUBENBERGER
   |        |    |            /-Simon DAUBENBERGER
   |        |    |        /-Nicolas DAUBENBERGER
   |        |    |        |    |    /-Adam DAUL
   |        |    |        |    \-Odile DAUL
   |        |    |    /-Jean DAUBENBERGER
   |        |    |    |    |        /-Diebolt SHER
   |        |    |    |    |    /-Jean SHER
   |        |    |    |    |    |    \-Brigitte N.N.
   |        |    |    |    \-Catherine SCHÜR
   |        |    |    |        \-Anna N.N.
   |        |    \-Madeleine DAUBENBERGER
   |        |        |    /-André WEIL
   |        |        \-Marie WEIL
   |        |            |    /-Jean WURTH
   |        |            \-Madeleine WURTH
   |    /-Jean ERB
   |    |    |                /-Georg HANSEN
   |    |    |            /-Jacques HANSEN
   |    |    |            |    \-Brigitte SAUER
   |    |    |        /-Jacques HANSEN-FRITSCH
   |    |    |        |    |        /-Laurent SCHOTT
   |    |    |        |    |    /-Jean SCHOTT
   |    |    |        |    |    |    |    /-Jean FRITSCH
   |    |    |        |    |    |    \-Brigitte FRITSCH
   |    |    |        |    |    |        \-Brigitte N.N.
   |    |    |        |    \-Maria SCHOTT
   |    |    |        |        \-Catherine SCHOTT
   |    |    |    /-Jacques FRITSCH
   |    |    |    |    |    /-Jean MARTIN
   |    |    |    |    \-Catherine MARTIN
   |    |    |    |        |                /-Simon BRAUN
   |    |    |    |        |            /-Jean Simon BRAUN
   |    |    |    |        |        /-Jean BRAUN
   |    |    |    |        |        |    \-Marguerite N.N.
   |    |    |    |        |    /-Simon BRAUN
   |    |    |    |        |    |    \-Anne-Marie SCHMITT
   |    |    |    |        \-Odile BRAUN
   |    |    |    |            |    /-Georg GRIES
   |    |    |    |            \-Catherine GRIES
   |    |    |    |                \-Ottilia N.N.
   |    |    \-Marie FRITSCH
   |    |        |    /-Nicolas HIGEL
   |    |        \-Maria HIGEL
   |    |            \-Catherine RIEBEL
   \-Catherine ERB
       |    /-Laurent SPEICH
       \-Catherine SPEICH
           \-Brigitte LUTH
Ancestors of Jean HOST


   /-Christmann HOST
Jean HOST
Ancestors of Jean HOST


               /-Christian HOST
           /-Laurent HOST
       /-Jean HOST
       |    \-Madeleine LUX
   /-Laurent HOST
   |    \-Anna DAUL
Jean HOST
   |            /-Laurent GINGS
   |        /-Ulrich GINGS
   |        |    |    /-Jacques OERTHEL
   |        |    \-Anne OERTHEL
   |    /-Laurent GINS
   \-Anna GINS
       |    /-Leonard MARX
       \-Catherine MARX
           |    /-Arbogast Jean KELLER
           \-Éva KELLER
               \-Cunégonde N.N.
Ancestors of Jean HOST


       /-Christian HOST
   /-Laurent HOST
Jean HOST
   \-Madeleine LUX
Ancestors of Jean HOST


           /-Christian HOST
       /-Laurent HOST
   /-Jean HOST
   |    \-Madeleine LUX
Jean HOST
   \-Anna DAUL
Ancestors of Jean HOST


                   /-Christian HOST
               /-Laurent HOST
           /-Jean HOST
           |    \-Madeleine LUX
       /-Laurent HOST
       |    \-Anna DAUL
   /-Jean HOST
   |    |            /-Laurent GINGS
   |    |        /-Ulrich GINGS
   |    |        |    |    /-Jacques OERTHEL
   |    |        |    \-Anne OERTHEL
   |    |    /-Laurent GINS
   |    \-Anna GINS
   |        |    /-Leonard MARX
   |        \-Catherine MARX
   |            |    /-Arbogast Jean KELLER
   |            \-Éva KELLER
   |                \-Cunégonde N.N.
Jean HOST
   |    /-Jean SCHMID
   \-Marie SCHMID
       \-Catherine MITTELHEISER
Ancestors of Jean HOST


                       /-Christian HOST
                   /-Laurent HOST
               /-Jean HOST
               |    \-Madeleine LUX
           /-Laurent HOST
           |    \-Anna DAUL
       /-Michel Victor HOST
       |    |            /-Jean BIETH
       |    |        /-Jean BIETH
       |    |    /-Laurent BIETH
       |    |    |    \-Barbara N.N.
       |    \-Catherine BIETH
       |        |        /-Jean ROTH
       |        |    /-Laurent ROTH
       |        |    |    \-Anna HEID
       |        \-Catherine ROTH
       |            \-Catherine BIETH
   /-Antoine HOST
   |    |                /-Diebolt HARTZ
   |    |            /-Jean HARTZ
   |    |        /-Jean HARTZ
   |    |        |    |        /-Diebold DENNINGER
   |    |        |    |    /-Diebolt DISS
   |    |        |    \-Marguerite DISS
   |    |        |        |    /-Euchary Nicolas Zacharie EUCHART
   |    |        |        \-Apolonia EUCHART
   |    |    /-Michel HARTZ
   |    |    |    |    /-Michel ULRICH
   |    |    |    \-Anne ULRICH
   |    |    |        |    /-Simon HAMBACH
   |    |    |        \-Madeleine ROTHAN
   |    |    |            \-Brigitte N.N.
   |    \-Catherine HARTZ
   |        |        /-Diebolt GOETZ
   |        |    /-Diebold GOETZ
   |        |    |    |        /-Thomas ERNWEIN
   |        |    |    |    /-Valentin ERNWEIN
   |        |    |    \-Agnès ERNENWEIN
   |        |    |        \-Anne SCHOTT
   |        \-Catherine GOETZ
   |            |    /-Jean PFEIL
   |            \-Catherine PFEIL
   |                \-Marguerite N.N.
Jean HOST
   |                /-Jean RIEHL
   |            /-Adam RIEHL
   |            |    \-Maria KUHN
   |        /-Adam RIEHL
   |        |    |        /-Jean Jacques GRASSER
   |        |    |    /-Jean-Nicolas GRASSER
   |        |    |    |    \-Catherine N.N.
   |        |    \-Brigitte GRASSER
   |        |        |    /-Thiébaud BAUMER
   |        |        \-Brigitte BAUMER
   |        |            \-Catherine GRASSER
   |    /-Joseph RIEHL
   |    |    |        /-Laurent WILL
   |    |    |    /-Sébastien WILL
   |    |    |    |    \-Catherine BAPS
   |    |    \-Brigitte WILL
   |    |        |    /-Antoine SCHNURR
   |    |        \-Marie SCHNURR
   |    |            \-Marthe KLEIN
   \-Brigitte RIEHL
       |        /-Jean FINCK
       |    /-Jean FINCK
       |    |    \-Anna BLAES
       \-Catherine FINCK
           |        /-Jean RIEHL
           |    /-Diebolt RIEHL
           |    |    \-Maria KUHN
           \-Catherine RIEHL
               |    /-Laurent WILL
               \-Brigitte WILL
                   \-Catherine BAPS
Ancestors of Jean HOST


                           /-Christian HOST
                       /-Laurent HOST
                   /-Jean HOST
                   |    \-Madeleine LUX
               /-Laurent HOST
               |    \-Anna DAUL
           /-Laurent HOST
           |    |            /-Jean BIETH
           |    |        /-Jean BIETH
           |    |    /-Laurent BIETH
           |    |    |    \-Barbara N.N.
           |    \-Catherine BIETH
           |        |        /-Jean ROTH
           |        |    /-Laurent ROTH
           |        |    |    \-Anna HEID
           |        \-Catherine ROTH
           |            \-Catherine BIETH
       /-Francis HOST
       |    |    /-Valentin ULRICH
       |    \-Maria ULRICH
       |        \-Éva SCHOTT
   /-Joseph HOST
   |    \-Madeleine ENGEL
Jean HOST
   |            /-Sébastien GENTNER
   |        /-Michel GENTNER
   |        |    \-Barbara UHL
   |    /-Sébastien GENTNER
   |    |    |        /-Michel ADAM
   |    |    |    /-Caspar ADAM
   |    |    |    |    |    /-Nicolas KUENTZ
   |    |    |    |    \-Maria KUENTZ
   |    |    |    |        \-Éva N.N.
   |    |    \-Catherine ADAM
   |    |        |        /-Nicolas JACOB
   |    |        |    /-Laurent JACOB
   |    |        \-Maria JACOB
   |    |            \-Marie BURCKART
   \-Marie Catherine GENTNER
       |        /-Jean STEHLI
       |    /-Nicolas STEHLI
       |    |    |    /-Laurent BLAES
       |    |    \-Madeleine BLAES
       |    |        \-Madeleine LUTZ
       \-Marie STEHLI
           |        /-Michel HEIM
           |    /-Jean Joseph HEIM
           |    |    |            /-N.N. GOETZ
           |    |    |        /-Mathieu GOETZ
           |    |    |    /-Jacob GOETZ
           |    |    |    |    |    /-Jacques ROOS
           |    |    |    |    \-Gertrude ROSS
           |    |    |    |        \-Brigitte N.N.
           |    |    \-Barbara GOETZ
           |    |        |    /-Paulus GUTH
           |    |        \-Anna GUTH
           |    |            \-Catherine MARTZ
           \-Maria HEIM
               |            /-Jean BIETH
               |        /-Caspar BIETH
               |    /-Georges BIETH
               |    |    \-Maria N.N.
               \-Anna BIETH
                   \-Ottilia LOTTMANN
Ancestors of Jean-Pierre HOST


                           /-Christian HOST
                       /-Laurent HOST
                   /-Jean HOST
                   |    \-Madeleine LUX
               /-Laurent HOST
               |    \-Anna DAUL
           /-Michel Victor HOST
           |    |            /-Jean BIETH
           |    |        /-Jean BIETH
           |    |    /-Laurent BIETH
           |    |    |    \-Barbara N.N.
           |    \-Catherine BIETH
           |        |        /-Jean ROTH
           |        |    /-Laurent ROTH
           |        |    |    \-Anna HEID
           |        \-Catherine ROTH
           |            \-Catherine BIETH
       /-Antoine HOST
       |    |                /-Diebolt HARTZ
       |    |            /-Jean HARTZ
       |    |        /-Jean HARTZ
       |    |        |    |        /-Diebold DENNINGER
       |    |        |    |    /-Diebolt DISS
       |    |        |    \-Marguerite DISS
       |    |        |        |    /-Euchary Nicolas Zacharie EUCHART
       |    |        |        \-Apolonia EUCHART
       |    |    /-Michel HARTZ
       |    |    |    |    /-Michel ULRICH
       |    |    |    \-Anne ULRICH
       |    |    |        |    /-Simon HAMBACH
       |    |    |        \-Madeleine ROTHAN
       |    |    |            \-Brigitte N.N.
       |    \-Catherine HARTZ
       |        |        /-Diebolt GOETZ
       |        |    /-Diebold GOETZ
       |        |    |    |        /-Thomas ERNWEIN
       |        |    |    |    /-Valentin ERNWEIN
       |        |    |    \-Agnès ERNENWEIN
       |        |    |        \-Anne SCHOTT
       |        \-Catherine GOETZ
       |            |    /-Jean PFEIL
       |            \-Catherine PFEIL
       |                \-Marguerite N.N.
   /-Jean HOST
   |    |                /-Jean RIEHL
   |    |            /-Adam RIEHL
   |    |            |    \-Maria KUHN
   |    |        /-Adam RIEHL
   |    |        |    |        /-Jean Jacques GRASSER
   |    |        |    |    /-Jean-Nicolas GRASSER
   |    |        |    |    |    \-Catherine N.N.
   |    |        |    \-Brigitte GRASSER
   |    |        |        |    /-Thiébaud BAUMER
   |    |        |        \-Brigitte BAUMER
   |    |        |            \-Catherine GRASSER
   |    |    /-Joseph RIEHL
   |    |    |    |        /-Laurent WILL
   |    |    |    |    /-Sébastien WILL
   |    |    |    |    |    \-Catherine BAPS
   |    |    |    \-Brigitte WILL
   |    |    |        |    /-Antoine SCHNURR
   |    |    |        \-Marie SCHNURR
   |    |    |            \-Marthe KLEIN
   |    \-Brigitte RIEHL
   |        |        /-Jean FINCK
   |        |    /-Jean FINCK
   |        |    |    \-Anna BLAES
   |        \-Catherine FINCK
   |            |        /-Jean RIEHL
   |            |    /-Diebolt RIEHL
   |            |    |    \-Maria KUHN
   |            \-Catherine RIEHL
   |                |    /-Laurent WILL
   |                \-Brigitte WILL
   |                    \-Catherine BAPS
Jean-Pierre HOST
   \-Barbe SCHWARTZBERGER
Ancestors of Jean-Yves HOST


                                           /-Christian HOST
                                       /-Laurent HOST
                                   /-Jean HOST
                                   |    \-Madeleine LUX
                               /-Laurent HOST
                               |    \-Anna DAUL
                           /-Michel Victor HOST
                           |    |            /-Jean BIETH
                           |    |        /-Jean BIETH
                           |    |    /-Laurent BIETH
                           |    |    |    \-Barbara N.N.
                           |    \-Catherine BIETH
                           |        |        /-Jean ROTH
                           |        |    /-Laurent ROTH
                           |        |    |    \-Anna HEID
                           |        \-Catherine ROTH
                           |            \-Catherine BIETH
                       /-Antoine HOST
                       |    |                /-Diebolt HARTZ
                       |    |            /-Jean HARTZ
                       |    |        /-Jean HARTZ
                       |    |        |    |    /-Diebolt DISS
                       |    |        |    \-Marguerite DISS
                       |    |        |        \-Apolonia EUCHART
                       |    |    /-Michel HARTZ
                       |    |    |    |    /-Michel ULRICH
                       |    |    |    \-Anne ULRICH
                       |    |    |        |    /-Simon HAMBACH
                       |    |    |        \-Madeleine ROTHAN
                       |    |    |            \-Brigitte N.N.
                       |    \-Catherine HARTZ
                       |        |        /-Diebolt GOETZ
                       |        |    /-Diebold GOETZ
                       |        |    |    |    /-Valentin ERNWEIN
                       |        |    |    \-Agnès ERNENWEIN
                       |        |    |        \-Anne SCHOTT
                       |        \-Catherine GOETZ
                       |            |    /-Jean PFEIL
                       |            \-Catherine PFEIL
                       |                \-Marguerite N.N.
                   /-Jean HOST
                   |    |                /-Jean RIEHL
                   |    |            /-Adam RIEHL
                   |    |            |    \-Maria KUHN
                   |    |        /-Adam RIEHL
                   |    |        |    |        /-Jean Jacques GRASSER
                   |    |        |    |    /-Jean-Nicolas GRASSER
                   |    |        |    |    |    \-Catherine N.N.
                   |    |        |    \-Brigitte GRASSER
                   |    |        |        |    /-Thiébaud BAUMER
                   |    |        |        \-Brigitte BAUMER
                   |    |        |            \-Catherine GRASSER
                   |    |    /-Joseph RIEHL
                   |    |    |    |        /-Laurent WILL
                   |    |    |    |    /-Sébastien WILL
                   |    |    |    |    |    \-Catherine BAPS
                   |    |    |    \-Brigitte WILL
                   |    |    |        |    /-Antoine SCHNURR
                   |    |    |        \-Marie SCHNURR
                   |    |    |            \-Marthe KLEIN
                   |    \-Brigitte RIEHL
                   |        |        /-Jean FINCK
                   |        |    /-Jean FINCK
                   |        |    |    \-Anna BLAES
                   |        \-Catherine FINCK
                   |            |        /-Jean RIEHL
                   |            |    /-Diebolt RIEHL
                   |            |    |    \-Maria KUHN
                   |            \-Catherine RIEHL
                   |                |    /-Laurent WILL
                   |                \-Brigitte WILL
                   |                    \-Catherine BAPS
               /-Jean-Pierre HOST
               |    \-Barbe SCHWARTZBERGER
           /-Emile HOST
           |    \-Marie Agathe KLEINKLAUS
       /-Albert André HOST
       |    |    /-Daniel PAULI
       |    \-Sophie PAULI
       |        \-Dorothée KIFFEL
   /-Laurent HOST
   |    \-Jeanne MEYER
Jean-Yves HOST
Ancestors of Jean Michel HOST


                       /-Christian HOST
                   /-Laurent HOST
               /-Jean HOST
               |    \-Madeleine LUX
           /-Laurent HOST
           |    \-Anna DAUL
       /-Jean HOST
       |    |            /-Laurent GINGS
       |    |        /-Ulrich GINGS
       |    |        |    |    /-Jacques OERTHEL
       |    |        |    \-Anne OERTHEL
       |    |    /-Laurent GINS
       |    \-Anna GINS
       |        |    /-Leonard MARX
       |        \-Catherine MARX
       |            |    /-Arbogast Jean KELLER
       |            \-Éva KELLER
       |                \-Cunégonde N.N.
   /-Jean HOST
   |    |    /-Jean SCHMID
   |    \-Marie SCHMID
   |        \-Catherine MITTELHEISER
Jean Michel HOST
   |            /-Jean HEINRICH
   |        /-Jean Georges HEINRICH
   |        |    \-Catherine ADAM
   |    /-Jean HEINRICH
   |    |    |                    /-N.N. GUTH
   |    |    |                /-Jean GUTH
   |    |    |                |    \-N.N. N.N.
   |    |    |            /-Nicolas GUTH
   |    |    |            |    \-Anne SCHNEIDER
   |    |    |        /-Hanß GUTH
   |    |    |        |    \-Barbara MITTELHAUSER
   |    |    |    /-Vix GUTH
   |    |    |    |    |        /-André Jacques VIX
   |    |    |    |    |    /-Jacques VIX
   |    |    |    |    |    |    \-N.N. N.N.
   |    |    |    |    \-Marguerite VIX
   |    |    |    |        \-Anna N.N.
   |    |    \-Anna GUTH
   |    |        \-Marguerite BENTZ
   \-Anne HEINRICH
       |                /-Martin LUX
       |            /-Georges LUX
       |            |    \-Anna N.N.
       |        /-Jean-Georges LUX
       |        |    \-Anna ROTH
       |    /-Martin LUX
       |    |    |        /-Laurent WILL
       |    |    |    /-Sébastien WILL
       |    |    |    |    \-Catherine BAPS
       |    |    \-Marie WILL
       |    |        |    /-Antoine SCHNURR
       |    |        \-Marie SCHNURR
       |    |            \-Marthe KLEIN
       \-Marie LUX
           |    /-Martin SCHNEIDER
           \-Anna SCHNEIDER
               |            /-Christian HOST
               |        /-Laurent HOST
               |    /-Jean HOST
               |    |    \-Madeleine LUX
               \-Brigitte HOST
                   \-Anna DAUL


Ancestors of Joseph HOST


                       /-Christian HOST
                   /-Laurent HOST
               /-Jean HOST
               |    \-Madeleine LUX
           /-Laurent HOST
           |    \-Anna DAUL
       /-Laurent HOST
       |    |            /-Jean BIETH
       |    |        /-Jean BIETH
       |    |    /-Laurent BIETH
       |    |    |    \-Barbara N.N.
       |    \-Catherine BIETH
       |        |        /-Jean ROTH
       |        |    /-Laurent ROTH
       |        |    |    \-Anna HEID
       |        \-Catherine ROTH
       |            \-Catherine BIETH
   /-Francis HOST
   |    |    /-Valentin ULRICH
   |    \-Maria ULRICH
   |        \-Éva SCHOTT
Joseph HOST
   \-Madeleine ENGEL


Ancestors of Joseph HOST


                       /-Christian HOST
                   /-Laurent HOST
               /-Jean HOST
               |    \-Madeleine LUX
           /-Laurent HOST
           |    \-Anna DAUL
       /-Martin HOST
       |    |            /-Laurent GINGS
       |    |        /-Ulrich GINGS
       |    |        |    |    /-Jacques OERTHEL
       |    |        |    \-Anne OERTHEL
       |    |    /-Laurent GINS
       |    \-Anna GINS
       |        |    /-Leonard MARX
       |        \-Catherine MARX
       |            |    /-Arbogast Jean KELLER
       |            \-Éva KELLER
       |                \-Cunégonde N.N.
   /-Lucas HOST
   |    |        /-Vincent ZOTTNER
   |    |    /-Georges ZOTTNER
   |    |    |    \-Maria MARX
   |    \-Catherine ZOTTNER
   |        |    /-Jean-Georges TRESCH
   |        \-Odile TRESCH
   |            |    /-Thomas SCHAMBER
   |            \-Brigitte SCHAMBER
   |                |    /-Wendling HEITZ
   |                \-Maria HEITZ
Joseph HOST
   \-Catherine WOLFF
Ancestors of Joseph HOST


           /-Michel HOST
       /-Grégoire HOST
       |    \-Brigitte ELBEL
   /-Grégoire HOST
   |    \-Catherine ZEHNACKER
Joseph HOST
   |        /-Nicolas LORENTZ
   |    /-Joseph LORENTZ
   |    |    \-Brigitte SCHITTER
   \-Brigitte LORENTZ
       |                /-N.N. SCHMIDT
       |            /-Mathias SCHMITT
       |            |    |    /-Michel LUX
       |            |    \-Marie LUX
       |            |        \-Brigitte N.N.
       |        /-Jean SCHMITT
       |        |    |        /-Michel FRITSCH
       |        |    |    /-Jean FRITSCH
       |        |    |    |    \-Agathe BORNERT
       |        |    \-Agathe FRITSCH
       |        |        |    /-Diebolt MEY
       |        |        \-Anne MEY
       |        |            \-Marie N.N.
       |    /-Pierre D'Alcantara SCHMITT
       |    |    |        /-Michel RIEHL
       |    |    |    /-Michel RIEHL
       |    |    |    |    |    /-Jacques SCHOTT
       |    |    |    |    \-Marie SCHOTT
       |    |    |    |        \-Brigitte GEORG
       |    |    \-Catherine RIEHL
       |    |        |            /-Christian HOST
       |    |        |        /-Laurent HOST
       |    |        |    /-Laurent Christian HOST
       |    |        |    |    \-Madeleine LUX
       |    |        \-Marie HOST
       |    |            |        /-Jean ROTH
       |    |            |    /-Laurent ROTH
       |    |            |    |    \-Anna HEID
       |    |            \-Marguerite ROTH
       |    |                \-Catherine BIETH
       \-Marie SCHMITT
           |                /-Jean MICHEL
           |            /-Valentin MICHEL
           |            |    \-Catherine N.N.
           |        /-Mathias MICHEL
           |        |    |    /-Laurent SCHOTT
           |        |    \-Catherine SCHOTT
           |        |        |    /-Jean FRITSCH
           |        |        \-Brigitte FRITSCH
           |        |            \-Brigitte N.N.
           |    /-André KLEIN
           |    |    |    /-André LAZARUS
           |    |    \-Anne LAZARUS
           \-Marie KLEIN
               |            /-Jean PFEIL
               |        /-Jean PFEIL
               |        |    \-Marguerite N.N.
               |    /-Théobald PFEIL
               |    |    |    /-Diebolt GOETZ
               |    |    \-Anna GOETZ
               |    |        |        /-Thomas ERNWEIN
               |    |        |    /-Valentin ERNWEIN
               |    |        \-Agnès ERNENWEIN
               |    |            \-Anne SCHOTT
               \-Marie PFEIL
                   |    /-Jean LEHMANN
                   \-Éva LEHMANN
Ancestors of Julie HOST


   /-Quirin HOST
   |    |                            /-Christian HOST
   |    |                        /-Laurent HOST
   |    |                    /-Jean HOST
   |    |                    |    \-Madeleine LUX
   |    |                /-Laurent HOST
   |    |                |    \-Anna DAUL
   |    |            /-Jean HOST
   |    |            |    |            /-Laurent GINGS
   |    |            |    |        /-Ulrich GINGS
   |    |            |    |        |    |    /-Jacques OERTHEL
   |    |            |    |        |    \-Anne OERTHEL
   |    |            |    |    /-Laurent GINS
   |    |            |    \-Anna GINS
   |    |            |        |    /-Leonard MARX
   |    |            |        \-Catherine MARX
   |    |            |            |    /-Arbogast Jean KELLER
   |    |            |            \-Éva KELLER
   |    |            |                \-Cunégonde N.N.
   |    |        /-Jean HOST
   |    |        |    |    /-Jean SCHMID
   |    |        |    \-Marie SCHMID
   |    |        |        \-Catherine MITTELHEISER
   |    |    /-Jean Michel HOST
   |    |    |    |            /-Jean HEINRICH
   |    |    |    |        /-Jean Georges HEINRICH
   |    |    |    |        |    \-Catherine ADAM
   |    |    |    |    /-Jean HEINRICH
   |    |    |    |    |    |                    /-N.N. GUTH
   |    |    |    |    |    |                /-Jean GUTH
   |    |    |    |    |    |                |    \-N.N. N.N.
   |    |    |    |    |    |            /-Nicolas GUTH
   |    |    |    |    |    |            |    \-Anne SCHNEIDER
   |    |    |    |    |    |        /-Hanß GUTH
   |    |    |    |    |    |        |    \-Barbara MITTELHAUSER
   |    |    |    |    |    |    /-Vix GUTH
   |    |    |    |    |    |    |    |        /-André Jacques VIX
   |    |    |    |    |    |    |    |    /-Jacques VIX
   |    |    |    |    |    |    |    |    |    \-N.N. N.N.
   |    |    |    |    |    |    |    \-Marguerite VIX
   |    |    |    |    |    |    |        \-Anna N.N.
   |    |    |    |    |    \-Anna GUTH
   |    |    |    |    |        \-Marguerite BENTZ
   |    |    |    \-Anne HEINRICH
   |    |    |        |                /-Martin LUX
   |    |    |        |            /-Georges LUX
   |    |    |        |            |    \-Anna N.N.
   |    |    |        |        /-Jean-Georges LUX
   |    |    |        |        |    \-Anna ROTH
   |    |    |        |    /-Martin LUX
   |    |    |        |    |    |        /-Laurent WILL
   |    |    |        |    |    |    /-Sébastien WILL
   |    |    |        |    |    |    |    \-Catherine BAPS
   |    |    |        |    |    \-Marie WILL
   |    |    |        |    |        |    /-Antoine SCHNURR
   |    |    |        |    |        \-Marie SCHNURR
   |    |    |        |    |            \-Marthe KLEIN
   |    |    |        \-Marie LUX
   |    |    |            |    /-Martin SCHNEIDER
   |    |    |            \-Anna SCHNEIDER
   |    |    |                |            /-Christian HOST
   |    |    |                |        /-Laurent HOST
   |    |    |                |    /-Jean HOST
   |    |    |                |    |    \-Madeleine LUX
   |    |    |                \-Brigitte HOST
   |    |    |                    \-Anna DAUL
   |    \-Louise HOST
   |        |                            /-Georg ERB
   |        |                        /-Jean ERB
   |        |                        |    |    /-Marzolf KUHN
   |        |                        |    \-N.N. KUHN
   |        |                    /-Michel ERB
   |        |                    |    \-N.N. N.N.
   |        |                /-Joseph ERB
   |        |                |    |        /-Laurent SCHOTT
   |        |                |    |    /-Michel SCHOTT
   |        |                |    |    |    |    /-Michel FRITSCH
   |        |                |    |    |    \-Agnès FRITSCH
   |        |                |    |    |        \-Catherine N.N.
   |        |                |    \-Brigitte SCHOTT
   |        |                |        |    /-Jacques FRITSCH
   |        |                |        \-Éva FRITSCH
   |        |                |            |    /-Thibaut ROTH
   |        |                |            \-Anne ROTH
   |        |            /-Michel ERB
   |        |            |    |        /-Georges SCHNEIDER
   |        |            |    |    /-Georges SCHNEIDER
   |        |            |    |    |    \-Ève WINLING
   |        |            |    \-Brigitte SCHNEIDER
   |        |            |        \-Catherine BRAUN
   |        |        /-Michel ERB
   |        |        |    |                /-Nicolas DAUBENBERGER
   |        |        |    |            /-Simon DAUBENBERGER
   |        |        |    |        /-Nicolas DAUBENBERGER
   |        |        |    |        |    |    /-Adam DAUL
   |        |        |    |        |    \-Odile DAUL
   |        |        |    |    /-Jean DAUBENBERGER
   |        |        |    |    |    |        /-Diebolt SHER
   |        |        |    |    |    |    /-Jean SHER
   |        |        |    |    |    |    |    \-Brigitte N.N.
   |        |        |    |    |    \-Catherine SCHÜR
   |        |        |    |    |        \-Anna N.N.
   |        |        |    \-Madeleine DAUBENBERGER
   |        |        |        |    /-André WEIL
   |        |        |        \-Marie WEIL
   |        |        |            |    /-Jean WURTH
   |        |        |            \-Madeleine WURTH
   |        |    /-Jean ERB
   |        |    |    |                /-Georg HANSEN
   |        |    |    |            /-Jacques HANSEN
   |        |    |    |            |    \-Brigitte SAUER
   |        |    |    |        /-Jacques HANSEN-FRITSCH
   |        |    |    |        |    |        /-Laurent SCHOTT
   |        |    |    |        |    |    /-Jean SCHOTT
   |        |    |    |        |    |    |    |    /-Jean FRITSCH
   |        |    |    |        |    |    |    \-Brigitte FRITSCH
   |        |    |    |        |    |    |        \-Brigitte N.N.
   |        |    |    |        |    \-Maria SCHOTT
   |        |    |    |        |        \-Catherine SCHOTT
   |        |    |    |    /-Jacques FRITSCH
   |        |    |    |    |    |    /-Jean MARTIN
   |        |    |    |    |    \-Catherine MARTIN
   |        |    |    |    |        |            /-Jean Simon BRAUN
   |        |    |    |    |        |        /-Jean BRAUN
   |        |    |    |    |        |        |    \-Marguerite N.N.
   |        |    |    |    |        |    /-Simon BRAUN
   |        |    |    |    |        |    |    \-Anne-Marie SCHMITT
   |        |    |    |    |        \-Odile BRAUN
   |        |    |    |    |            |    /-Georg GRIES
   |        |    |    |    |            \-Catherine GRIES
   |        |    |    |    |                \-Ottilia N.N.
   |        |    |    \-Marie FRITSCH
   |        |    |        |    /-Nicolas HIGEL
   |        |    |        \-Maria HIGEL
   |        |    |            \-Catherine RIEBEL
   |        \-Catherine ERB
   |            |    /-Laurent SPEICH
   |            \-Catherine SPEICH
   |                \-Brigitte LUTH
Julie HOST
   |                                /-Nicolas MEYER
   |                            /-Martin MEYER
   |                        /-Nicolas MEYER
   |                        |    \-Barbara BLAES
   |                    /-Jean MEYER
   |                    |    |    /-Jean MULLER
   |                    |    \-Catherine MULLER
   |                    |        \-Anna FELDEN
   |                /-Jean Théodore Ou Didier MEYER
   |                |    |    /-Jean-Jacques BUB
   |                |    \-Marguerite BUB
   |                |        \-Catherine KAPP
   |            /-Antoine MEYER
   |            |    |            /-Jacques HINTERMEYER
   |            |    |        /-Laurent HINTERMEYER
   |            |    |        |    \-Éva KIEFFER
   |            |    |    /-Jacques HINTERMEYER
   |            |    |    |    |    /-Jean RUNTZ
   |            |    |    |    \-Éva RUNTZ
   |            |    |    |        \-Régina KAPP
   |            |    \-Maria HINTERMEYER
   |            |        |        /-Diebold WOLFF
   |            |        |    /-Martin WOLFF
   |            |        |    |    \-Cunegonde N.N.
   |            |        \-Barbara WOLFF
   |            |            \-Marguerite GEORG
   |        /-Jean MEYER
   |        |    |    /-Jean Georges ERTZ
   |        |    \-Barbara ERTZ
   |        |        |                    /-Valentin ADOLPH
   |        |        |                /-Théobald ADOLPH-BERBACH
   |        |        |                |    \-Odile N.N.
   |        |        |            /-Jean Adolphe ADOLPH-BERBACH
   |        |        |            |    |    /-Matz DIEBOLD
   |        |        |            |    \-Catherine DIEBOLD
   |        |        |        /-André BERBACH
   |        |        |        |    |    /-Adam GASS
   |        |        |        |    \-Marie GASS
   |        |        |        |        \-Anna SCHERTZMANN
   |        |        |    /-Simon BERBACH
   |        |        |    |    |        /-Michel SCHNEIDER
   |        |        |    |    |    /-Michel SCHNEIDER
   |        |        |    |    |    |    |    /-Jean HEINRICH
   |        |        |    |    |    |    \-Odile HEINRICH
   |        |        |    |    |    |        \-Odile N.N.
   |        |        |    |    \-Marguerite SCHNEIDER
   |        |        |    |        |            /-Jean-Pierre AUGUSTIN
   |        |        |    |        |        /-Jean-Georges AUGUSTIN
   |        |        |    |        |        |    \-Apolline N.N.
   |        |        |    |        |    /-Matthias AUGUSTIN
   |        |        |    |        |    |    \-Christine N.N.
   |        |        |    |        \-Marguerite AUGUSTIN
   |        |        |    |            |    /-Georges CLAUS
   |        |        |    |            \-Catherine CLAUS
   |        |        \-Anne-Marie BERENBACH
   |        |            \-Barbara WALTER
   |    /-Nicolas MEYER
   |    |    |                /-Marzolff KELLER
   |    |    |            /-Jean KELLER
   |    |    |            |    |        /-Jean BIETH
   |    |    |            |    |    /-Jean BIETH
   |    |    |            |    \-Marie BIETH
   |    |    |            |        \-Barbara N.N.
   |    |    |        /-Sébastien KELLER
   |    |    |        |    |    /-Balthazar HUNER
   |    |    |        |    \-Catherine HUNER
   |    |    |    /-Nicolas KELLER
   |    |    |    |    |            /-Jean WOLFF
   |    |    |    |    |        /-Georg WOLFF
   |    |    |    |    |        |    \-Catherine HAUBER
   |    |    |    |    |    /-Jean WOLFF
   |    |    |    |    |    |    \-Éva KAUFFMANN
   |    |    |    |    \-Marie WOLFF
   |    |    |    |        |                /-Théobald LORENTZ
   |    |    |    |        |            /-Thiébaut LORENTZ
   |    |    |    |        |            |    \-Gertrude FRITSCH
   |    |    |    |        |        /-Thiébaud LORENTZ
   |    |    |    |        |        |    |    /-Vit DUNTZ
   |    |    |    |        |        |    \-Catherine DUNTZ
   |    |    |    |        |    /-Simon LORENTZ
   |    |    |    |        |    |    \-Walburga N.N.
   |    |    |    |        \-Anne LORENTZ
   |    |    |    |            |        /-Diebolt HARTZ
   |    |    |    |            |    /-Jean HARTZ
   |    |    |    |            \-Anne HARTZ
   |    |    |    |                |        /-Diebold DENNINGER
   |    |    |    |                |    /-Diebolt DISS
   |    |    |    |                \-Marguerite DISS
   |    |    |    |                    |    /-Euchary Nicolas Zacharie EUCHART
   |    |    |    |                    \-Apolonia EUCHART
   |    |    \-Marie Catherine KELLER
   |    |        |                    /-Jean KUHN
   |    |        |                /-Jean KUHN
   |    |        |            /-Valentin KUHN
   |    |        |            |    \-Catherine RIEHL
   |    |        |        /-Valentin KUHN
   |    |        |        |    |            /-Mathias LAPP
   |    |        |        |    |        /-Jean LAPP
   |    |        |        |    |        |    \-Marguerite N.N.
   |    |        |        |    |    /-Jean LAPP
   |    |        |        |    |    |    \-Anne MATHIS
   |    |        |        |    \-Maria LAPP
   |    |        |        |        |    /-Georges FRINTZ
   |    |        |        |        \-Odile FRINTZ
   |    |        |        |            \-Anne N.N.
   |    |        |    /-Valentin KUHN
   |    |        |    |    |        /-Laurent WOLFF
   |    |        |    |    |    /-Laurent WOLFF
   |    |        |    |    |    |    \-Catherine RITT
   |    |        |    |    \-Maria WOLFF
   |    |        |    |        |    /-Jean PETER
   |    |        |    |        \-Gertrude PETER
   |    |        |    |            \-Anne-Marie FREY
   |    |        \-Anne Marie KUHN
   |    |            |                /-Laurent SCHOTT
   |    |            |            /-Michel SCHOTT
   |    |            |            |    |    /-Michel FRITSCH
   |    |            |            |    \-Agnès FRITSCH
   |    |            |            |        \-Catherine N.N.
   |    |            |        /-Laurent SCHOTT
   |    |            |        |    |    /-Jacques FRITSCH
   |    |            |        |    \-Éva FRITSCH
   |    |            |        |        |    /-Thibaut ROTH
   |    |            |        |        \-Anne ROTH
   |    |            |    /-Jacques SCHOTT
   |    |            |    |    \-Barbara N.N.
   |    |            \-Thérèse SCHOTT
   |    |                |        /-Jean HAUSWALT
   |    |                |    /-Jean HAUSWALT
   |    |                |    |    \-Catherine N.N.
   |    |                \-Gertrude HAUSWALD
   |    |                    \-Catherine N.N.
   \-Marie-Thérèse MEYER
       |    /-Georges HERMANN
       \-Anne-Marie HERRMANN
           |                        /-Félix HINCKER
           |                    /-Jean-Louis HINCKER
           |                /-Jacques HINCKER
           |                |    |    /-Andreas ZENS
           |                |    \-Anna ZENS
           |                |        \-Marguerite N.N.
           |            /-Jean-Jacques HINCKER
           |            |    |    /-Jean PETER
           |            |    \-Anna PETER
           |            |        \-Anne-Marie FREY
           |        /-Jacques HINCKER
           |        |    |    /-Jean-Georges ACKER
           |        |    \-Suzanne ACKER
           |    /-Nicolas HINCKER
           |    |    |    /-Sébastien SCHMITT
           |    |    \-Catherine SCHMITT
           |    |        |            /-Jacques OSSWALT
           |    |        |        /-Jean OSSWALT
           |    |        |        |    \-Christine N.N.
           |    |        |    /-Martin OSSWALT
           |    |        |    |    |    /-Jacques MATERN
           |    |        |    |    \-Anna MATERN
           |    |        |    |        \-Catherine N.N.
           |    |        \-Catherine OSSWALT
           |    |            |        /-Mathias GRASS
           |    |            |    /-Jacques GRASS
           |    |            |    |    \-Brigitte N.N.
           |    |            \-Marguerite GRASS
           |    |                |    /-Laurent WOLFF
           |    |                \-Christine WOLFF
           |    |                    \-Catherine RITT
           \-Marie-Catherine HINCKER
               |                /-Georges Michel REINBOLT
               |            /-Michel REINBOLT
               |            |    |    /-Jacques WURM
               |            |    \-Maria WURM
               |            |        \-N.N. N.N.
               |        /-Georges REINBOLT
               |        |    |            /-Jean STOLL
               |        |    |        /-Jacques STOLL
               |        |    |    /-Georges STOLL
               |        |    |    |    \-Marie GRASSER
               |        |    \-Maria STOLL
               |        |        \-Brigitte WECKEL
               |    /-Mathias REINBOLT
               |    |    |            /-Michel GRASSER
               |    |    |        /-Diebold GRASSER
               |    |    |        |    \-Catherine N.N.
               |    |    |    /-Michel GRASSER
               |    |    |    |    |    /-Valentin KIEFFER
               |    |    |    |    \-Barbara KIEFFER
               |    |    |    |        \-Marie GRASSER
               |    |    \-Maria GRASSER
               |    |        |            /-Laurent Jean WECKEL
               |    |        |        /-Diebold WECKEL
               |    |        |        |    \-Odile N.N.
               |    |        |    /-Jean WECKEL
               |    |        |    |    \-Marie ZIMER
               |    |        \-Marie WECKEL
               |    |            \-Éva RIEHL
               \-Anne Marie REINBOLT
                   |            /-Jacques FUCHS
                   |        /-Jean-Jacques FUCHS
                   |        |    |    /-Bartholomé TRIER
                   |        |    \-Anna TRIER
                   |        |        \-Agnès RIPP
                   |    /-Jean FUCHS
                   |    |    |            /-Christian ROTH
                   |    |    |        /-Adolph ROTH
                   |    |    |    /-Jean ROTH
                   |    |    |    |    |    /-Jean CLAUS
                   |    |    |    |    \-Barbara CLAUS
                   |    |    |    |        \-Brigitte N.N.
                   |    |    \-Marguerite ROTH
                   |    |        |    /-Jean-Jacques BUB
                   |    |        \-Suzanne BUB
                   |    |            \-Catherine KAPP
                   \-Brigitte FUCHS
                       |                /-Jean KUHN
                       |            /-Jean KUHN
                       |        /-Valentin KUHN
                       |        |    \-Catherine RIEHL
                       |    /-Jean KUHN
                       |    |    |            /-Mathias LAPP
                       |    |    |        /-Jean LAPP
                       |    |    |        |    \-Marguerite N.N.
                       |    |    |    /-Jean LAPP
                       |    |    |    |    \-Anne MATHIS
                       |    |    \-Maria LAPP
                       |    |        |    /-Georges FRINTZ
                       |    |        \-Odile FRINTZ
                       |    |            \-Anne N.N.
                       \-Anne Marie KUHN
                           \-Brigitte WEINLING
Ancestors of Laurent HOST


   /-Christian HOST
Laurent HOST
Ancestors of Laurent HOST


               /-Christian HOST
           /-Laurent HOST
       /-Jean HOST
       |    \-Madeleine LUX
   /-Laurent HOST
   |    \-Anna DAUL
Laurent HOST
   |            /-Jean BIETH
   |        /-Jean BIETH
   |    /-Laurent BIETH
   |    |    \-Barbara N.N.
   \-Catherine BIETH
       |        /-Jean ROTH
       |    /-Laurent ROTH
       |    |    \-Anna HEID
       \-Catherine ROTH
           \-Catherine BIETH
Ancestors of Laurent HOST


           /-Christian HOST
       /-Laurent HOST
   /-Jean HOST
   |    \-Madeleine LUX
Laurent HOST
   \-Anna DAUL
Ancestors of Laurent HOST


                                       /-Christian HOST
                                   /-Laurent HOST
                               /-Jean HOST
                               |    \-Madeleine LUX
                           /-Laurent HOST
                           |    \-Anna DAUL
                       /-Michel Victor HOST
                       |    |            /-Jean BIETH
                       |    |        /-Jean BIETH
                       |    |    /-Laurent BIETH
                       |    |    |    \-Barbara N.N.
                       |    \-Catherine BIETH
                       |        |        /-Jean ROTH
                       |        |    /-Laurent ROTH
                       |        |    |    \-Anna HEID
                       |        \-Catherine ROTH
                       |            \-Catherine BIETH
                   /-Antoine HOST
                   |    |                /-Diebolt HARTZ
                   |    |            /-Jean HARTZ
                   |    |        /-Jean HARTZ
                   |    |        |    |        /-Diebold DENNINGER
                   |    |        |    |    /-Diebolt DISS
                   |    |        |    \-Marguerite DISS
                   |    |        |        |    /-Euchary Nicolas Zacharie EUCHART
                   |    |        |        \-Apolonia EUCHART
                   |    |    /-Michel HARTZ
                   |    |    |    |    /-Michel ULRICH
                   |    |    |    \-Anne ULRICH
                   |    |    |        |    /-Simon HAMBACH
                   |    |    |        \-Madeleine ROTHAN
                   |    |    |            \-Brigitte N.N.
                   |    \-Catherine HARTZ
                   |        |        /-Diebolt GOETZ
                   |        |    /-Diebold GOETZ
                   |        |    |    |        /-Thomas ERNWEIN
                   |        |    |    |    /-Valentin ERNWEIN
                   |        |    |    \-Agnès ERNENWEIN
                   |        |    |        \-Anne SCHOTT
                   |        \-Catherine GOETZ
                   |            |    /-Jean PFEIL
                   |            \-Catherine PFEIL
                   |                \-Marguerite N.N.
               /-Jean HOST
               |    |                /-Jean RIEHL
               |    |            /-Adam RIEHL
               |    |            |    \-Maria KUHN
               |    |        /-Adam RIEHL
               |    |        |    |        /-Jean Jacques GRASSER
               |    |        |    |    /-Jean-Nicolas GRASSER
               |    |        |    |    |    \-Catherine N.N.
               |    |        |    \-Brigitte GRASSER
               |    |        |        |    /-Thiébaud BAUMER
               |    |        |        \-Brigitte BAUMER
               |    |        |            \-Catherine GRASSER
               |    |    /-Joseph RIEHL
               |    |    |    |        /-Laurent WILL
               |    |    |    |    /-Sébastien WILL
               |    |    |    |    |    \-Catherine BAPS
               |    |    |    \-Brigitte WILL
               |    |    |        |    /-Antoine SCHNURR
               |    |    |        \-Marie SCHNURR
               |    |    |            \-Marthe KLEIN
               |    \-Brigitte RIEHL
               |        |        /-Jean FINCK
               |        |    /-Jean FINCK
               |        |    |    \-Anna BLAES
               |        \-Catherine FINCK
               |            |        /-Jean RIEHL
               |            |    /-Diebolt RIEHL
               |            |    |    \-Maria KUHN
               |            \-Catherine RIEHL
               |                |    /-Laurent WILL
               |                \-Brigitte WILL
               |                    \-Catherine BAPS
           /-Jean-Pierre HOST
           |    \-Barbe SCHWARTZBERGER
       /-Emile HOST
       |    \-Marie Agathe KLEINKLAUS
   /-Albert André HOST
   |    |    /-Daniel PAULI
   |    \-Sophie PAULI
   |        \-Dorothée KIFFEL
Laurent HOST
   \-Jeanne MEYER


Ancestors of Laurent Christian HOST


       /-Christian HOST
   /-Laurent HOST
Laurent Christian HOST
   \-Madeleine LUX
Ancestors of Louise HOST


                           /-Christian HOST
                       /-Laurent HOST
                   /-Jean HOST
                   |    \-Madeleine LUX
               /-Laurent HOST
               |    \-Anna DAUL
           /-Jean HOST
           |    |            /-Laurent GINGS
           |    |        /-Ulrich GINGS
           |    |        |    |    /-Jacques OERTHEL
           |    |        |    \-Anne OERTHEL
           |    |    /-Laurent GINS
           |    \-Anna GINS
           |        |    /-Leonard MARX
           |        \-Catherine MARX
           |            |    /-Arbogast Jean KELLER
           |            \-Éva KELLER
           |                \-Cunégonde N.N.
       /-Jean HOST
       |    |    /-Jean SCHMID
       |    \-Marie SCHMID
       |        \-Catherine MITTELHEISER
   /-Jean Michel HOST
   |    |            /-Jean HEINRICH
   |    |        /-Jean Georges HEINRICH
   |    |        |    \-Catherine ADAM
   |    |    /-Jean HEINRICH
   |    |    |    |                    /-N.N. GUTH
   |    |    |    |                /-Jean GUTH
   |    |    |    |                |    \-N.N. N.N.
   |    |    |    |            /-Nicolas GUTH
   |    |    |    |            |    \-Anne SCHNEIDER
   |    |    |    |        /-Hanß GUTH
   |    |    |    |        |    \-Barbara MITTELHAUSER
   |    |    |    |    /-Vix GUTH
   |    |    |    |    |    |        /-André Jacques VIX
   |    |    |    |    |    |    /-Jacques VIX
   |    |    |    |    |    |    |    \-N.N. N.N.
   |    |    |    |    |    \-Marguerite VIX
   |    |    |    |    |        \-Anna N.N.
   |    |    |    \-Anna GUTH
   |    |    |        \-Marguerite BENTZ
   |    \-Anne HEINRICH
   |        |                /-Martin LUX
   |        |            /-Georges LUX
   |        |            |    \-Anna N.N.
   |        |        /-Jean-Georges LUX
   |        |        |    \-Anna ROTH
   |        |    /-Martin LUX
   |        |    |    |        /-Laurent WILL
   |        |    |    |    /-Sébastien WILL
   |        |    |    |    |    \-Catherine BAPS
   |        |    |    \-Marie WILL
   |        |    |        |    /-Antoine SCHNURR
   |        |    |        \-Marie SCHNURR
   |        |    |            \-Marthe KLEIN
   |        \-Marie LUX
   |            |    /-Martin SCHNEIDER
   |            \-Anna SCHNEIDER
   |                |            /-Christian HOST
   |                |        /-Laurent HOST
   |                |    /-Jean HOST
   |                |    |    \-Madeleine LUX
   |                \-Brigitte HOST
   |                    \-Anna DAUL
Louise HOST
   |                            /-Georg ERB
   |                        /-Jean ERB
   |                        |    |    /-Marzolf KUHN
   |                        |    \-N.N. KUHN
   |                    /-Michel ERB
   |                    |    \-N.N. N.N.
   |                /-Joseph ERB
   |                |    |        /-Laurent SCHOTT
   |                |    |    /-Michel SCHOTT
   |                |    |    |    |    /-Michel FRITSCH
   |                |    |    |    \-Agnès FRITSCH
   |                |    |    |        \-Catherine N.N.
   |                |    \-Brigitte SCHOTT
   |                |        |    /-Jacques FRITSCH
   |                |        \-Éva FRITSCH
   |                |            |    /-Thibaut ROTH
   |                |            \-Anne ROTH
   |            /-Michel ERB
   |            |    |        /-Georges SCHNEIDER
   |            |    |    /-Georges SCHNEIDER
   |            |    |    |    \-Ève WINLING
   |            |    \-Brigitte SCHNEIDER
   |            |        \-Catherine BRAUN
   |        /-Michel ERB
   |        |    |                /-Nicolas DAUBENBERGER
   |        |    |            /-Simon DAUBENBERGER
   |        |    |        /-Nicolas DAUBENBERGER
   |        |    |        |    |    /-Adam DAUL
   |        |    |        |    \-Odile DAUL
   |        |    |    /-Jean DAUBENBERGER
   |        |    |    |    |        /-Diebolt SHER
   |        |    |    |    |    /-Jean SHER
   |        |    |    |    |    |    \-Brigitte N.N.
   |        |    |    |    \-Catherine SCHÜR
   |        |    |    |        \-Anna N.N.
   |        |    \-Madeleine DAUBENBERGER
   |        |        |    /-André WEIL
   |        |        \-Marie WEIL
   |        |            |    /-Jean WURTH
   |        |            \-Madeleine WURTH
   |    /-Jean ERB
   |    |    |                /-Georg HANSEN
   |    |    |            /-Jacques HANSEN
   |    |    |            |    \-Brigitte SAUER
   |    |    |        /-Jacques HANSEN-FRITSCH
   |    |    |        |    |        /-Laurent SCHOTT
   |    |    |        |    |    /-Jean SCHOTT
   |    |    |        |    |    |    |    /-Jean FRITSCH
   |    |    |        |    |    |    \-Brigitte FRITSCH
   |    |    |        |    |    |        \-Brigitte N.N.
   |    |    |        |    \-Maria SCHOTT
   |    |    |        |        \-Catherine SCHOTT
   |    |    |    /-Jacques FRITSCH
   |    |    |    |    |    /-Jean MARTIN
   |    |    |    |    \-Catherine MARTIN
   |    |    |    |        |                /-Simon BRAUN
   |    |    |    |        |            /-Jean Simon BRAUN
   |    |    |    |        |        /-Jean BRAUN
   |    |    |    |        |        |    \-Marguerite N.N.
   |    |    |    |        |    /-Simon BRAUN
   |    |    |    |        |    |    \-Anne-Marie SCHMITT
   |    |    |    |        \-Odile BRAUN
   |    |    |    |            |    /-Georg GRIES
   |    |    |    |            \-Catherine GRIES
   |    |    |    |                \-Ottilia N.N.
   |    |    \-Marie FRITSCH
   |    |        |    /-Nicolas HIGEL
   |    |        \-Maria HIGEL
   |    |            \-Catherine RIEBEL
   \-Catherine ERB
       |    /-Laurent SPEICH
       \-Catherine SPEICH
           \-Brigitte LUTH
Ancestors of Lucas HOST


                   /-Christian HOST
               /-Laurent HOST
           /-Jean HOST
           |    \-Madeleine LUX
       /-Laurent HOST
       |    \-Anna DAUL
   /-Martin HOST
   |    |            /-Laurent GINGS
   |    |        /-Ulrich GINGS
   |    |        |    |    /-Jacques OERTHEL
   |    |        |    \-Anne OERTHEL
   |    |    /-Laurent GINS
   |    \-Anna GINS
   |        |    /-Leonard MARX
   |        \-Catherine MARX
   |            |    /-Arbogast Jean KELLER
   |            \-Éva KELLER
   |                \-Cunégonde N.N.
Lucas HOST
   |        /-Vincent ZOTTNER
   |    /-Georges ZOTTNER
   |    |    \-Maria MARX
   \-Catherine ZOTTNER
       |    /-Jean-Georges TRESCH
       \-Odile TRESCH
           |    /-Thomas SCHAMBER
           \-Brigitte SCHAMBER
               |    /-Wendling HEITZ
               \-Maria HEITZ
Ancestors of Marguerite HOST


       /-Christian HOST
   /-Laurent HOST
Marguerite HOST
   \-Madeleine LUX
Ancestors of Marguerite HOST


   /-Christmann HOST
Marguerite HOST
   \-Marie MALLO
Ancestors of Marguerite HOST


           /-Christian HOST
       /-Laurent HOST
   /-Laurent Christian HOST
   |    \-Madeleine LUX
Marguerite HOST
   |        /-Jean ROTH
   |    /-Laurent ROTH
   |    |    \-Anna HEID
   \-Marguerite ROTH
       \-Catherine BIETH
Ancestors of Maria HOST


           /-Christian HOST
       /-Laurent HOST
   /-Jean HOST
   |    \-Madeleine LUX
Maria HOST
   \-Anna DAUL


Ancestors of Marie HOST


           /-Christian HOST
       /-Laurent HOST
   /-Laurent Christian HOST
   |    \-Madeleine LUX
Marie HOST
   |        /-Jean ROTH
   |    /-Laurent ROTH
   |    |    \-Anna HEID
   \-Marguerite ROTH
       \-Catherine BIETH
Ancestors of Marie HOST


                           /-Christian HOST
                       /-Laurent HOST
                   /-Jean HOST
                   |    \-Madeleine LUX
               /-Laurent HOST
               |    \-Anna DAUL
           /-Laurent HOST
           |    |            /-Jean BIETH
           |    |        /-Jean BIETH
           |    |    /-Laurent BIETH
           |    |    |    \-Barbara N.N.
           |    \-Catherine BIETH
           |        |        /-Jean ROTH
           |        |    /-Laurent ROTH
           |        |    |    \-Anna HEID
           |        \-Catherine ROTH
           |            \-Catherine BIETH
       /-Francis HOST
       |    |    /-Valentin ULRICH
       |    \-Maria ULRICH
       |        \-Éva SCHOTT
   /-François HOST
   |    \-Madeleine ENGEL
Marie HOST
   |        /-Antoine BUHR
   |    /-Antoine BUHR
   |    |    \-Odile KNAEBLER
   \-Anne BAUR
       |    /-Théobald BENEDICT
       \-Brigitte BENEDICT
           |    /-Thiébaud AMBSINGER
           \-Barbara AMSINGER
               |    /-Jacques KNOBLOCH
               \-Anne-Marie KNOBLOCH
                   |    /-Georges KLEITZ
                   \-Marie KLEITZ
Ancestors of Marie-Catherine HOST


                       /-Christian HOST
                   /-Laurent HOST
               /-Jean HOST
               |    \-Madeleine LUX
           /-Laurent HOST
           |    \-Anna DAUL
       /-Martin HOST
       |    |            /-Laurent GINGS
       |    |        /-Ulrich GINGS
       |    |        |    |    /-Jacques OERTHEL
       |    |        |    \-Anne OERTHEL
       |    |    /-Laurent GINS
       |    \-Anna GINS
       |        |    /-Leonard MARX
       |        \-Catherine MARX
       |            |    /-Arbogast Jean KELLER
       |            \-Éva KELLER
       |                \-Cunégonde N.N.
   /-Lucas HOST
   |    |        /-Vincent ZOTTNER
   |    |    /-Georges ZOTTNER
   |    |    |    \-Maria MARX
   |    \-Catherine ZOTTNER
   |        |    /-Jean-Georges TRESCH
   |        \-Odile TRESCH
   |            |    /-Thomas SCHAMBER
   |            \-Brigitte SCHAMBER
   |                |    /-Wendling HEITZ
   |                \-Maria HEITZ
Marie-Catherine HOST
   \-Catherine WOLFF
Ancestors of Marie Barbe HOST


                               /-Christian HOST
                           /-Laurent HOST
                       /-Jean HOST
                       |    \-Madeleine LUX
                   /-Laurent HOST
                   |    \-Anna DAUL
               /-Laurent HOST
               |    |            /-Jean BIETH
               |    |        /-Jean BIETH
               |    |    /-Laurent BIETH
               |    |    |    \-Barbara N.N.
               |    \-Catherine BIETH
               |        |        /-Jean ROTH
               |        |    /-Laurent ROTH
               |        |    |    \-Anna HEID
               |        \-Catherine ROTH
               |            \-Catherine BIETH
           /-Francis HOST
           |    |    /-Valentin ULRICH
           |    \-Maria ULRICH
           |        \-Éva SCHOTT
       /-Joseph HOST
       |    \-Madeleine ENGEL
   /-Jean HOST
   |    |            /-Sébastien GENTNER
   |    |        /-Michel GENTNER
   |    |        |    \-Barbara UHL
   |    |    /-Sébastien GENTNER
   |    |    |    |        /-Michel ADAM
   |    |    |    |    /-Caspar ADAM
   |    |    |    |    |    |    /-Nicolas KUENTZ
   |    |    |    |    |    \-Maria KUENTZ
   |    |    |    |    |        \-Éva N.N.
   |    |    |    \-Catherine ADAM
   |    |    |        |        /-Nicolas JACOB
   |    |    |        |    /-Laurent JACOB
   |    |    |        \-Maria JACOB
   |    |    |            \-Marie BURCKART
   |    \-Marie Catherine GENTNER
   |        |        /-Jean STEHLI
   |        |    /-Nicolas STEHLI
   |        |    |    |    /-Laurent BLAES
   |        |    |    \-Madeleine BLAES
   |        |    |        \-Madeleine LUTZ
   |        \-Marie STEHLI
   |            |        /-Michel HEIM
   |            |    /-Jean Joseph HEIM
   |            |    |    |            /-N.N. GOETZ
   |            |    |    |        /-Mathieu GOETZ
   |            |    |    |    /-Jacob GOETZ
   |            |    |    |    |    |    /-Jacques ROOS
   |            |    |    |    |    \-Gertrude ROSS
   |            |    |    |    |        \-Brigitte N.N.
   |            |    |    \-Barbara GOETZ
   |            |    |        |    /-Paulus GUTH
   |            |    |        \-Anna GUTH
   |            |    |            \-Catherine MARTZ
   |            \-Maria HEIM
   |                |            /-Jean BIETH
   |                |        /-Caspar BIETH
   |                |    /-Georges BIETH
   |                |    |    \-Maria N.N.
   |                \-Anna BIETH
   |                    \-Ottilia LOTTMANN
Marie Barbe HOST
   \-Salomé JEST
Ancestors of Martin HOST


               /-Christian HOST
           /-Laurent HOST
       /-Jean HOST
       |    \-Madeleine LUX
   /-Laurent HOST
   |    \-Anna DAUL
Martin HOST
   |            /-Laurent GINGS
   |        /-Ulrich GINGS
   |        |    |    /-Jacques OERTHEL
   |        |    \-Anne OERTHEL
   |    /-Laurent GINS
   \-Anna GINS
       |    /-Leonard MARX
       \-Catherine MARX
           |    /-Arbogast Jean KELLER
           \-Éva KELLER
               \-Cunégonde N.N.
Ancestors of Michel HOST


                       /-Christian HOST
                   /-Laurent HOST
               /-Jean HOST
               |    \-Madeleine LUX
           /-Laurent HOST
           |    \-Anna DAUL
       /-Michel Victor HOST
       |    |            /-Jean BIETH
       |    |        /-Jean BIETH
       |    |    /-Laurent BIETH
       |    |    |    \-Barbara N.N.
       |    \-Catherine BIETH
       |        |        /-Jean ROTH
       |        |    /-Laurent ROTH
       |        |    |    \-Anna HEID
       |        \-Catherine ROTH
       |            \-Catherine BIETH
   /-Antoine HOST
   |    |                /-Diebolt HARTZ
   |    |            /-Jean HARTZ
   |    |        /-Jean HARTZ
   |    |        |    |        /-Diebold DENNINGER
   |    |        |    |    /-Diebolt DISS
   |    |        |    \-Marguerite DISS
   |    |        |        |    /-Euchary Nicolas Zacharie EUCHART
   |    |        |        \-Apolonia EUCHART
   |    |    /-Michel HARTZ
   |    |    |    |    /-Michel ULRICH
   |    |    |    \-Anne ULRICH
   |    |    |        |    /-Simon HAMBACH
   |    |    |        \-Madeleine ROTHAN
   |    |    |            \-Brigitte N.N.
   |    \-Catherine HARTZ
   |        |        /-Diebolt GOETZ
   |        |    /-Diebold GOETZ
   |        |    |    |        /-Thomas ERNWEIN
   |        |    |    |    /-Valentin ERNWEIN
   |        |    |    \-Agnès ERNENWEIN
   |        |    |        \-Anne SCHOTT
   |        \-Catherine GOETZ
   |            |    /-Jean PFEIL
   |            \-Catherine PFEIL
   |                \-Marguerite N.N.
Michel HOST
   |                /-Jean RIEHL
   |            /-Adam RIEHL
   |            |    \-Maria KUHN
   |        /-Adam RIEHL
   |        |    |        /-Jean Jacques GRASSER
   |        |    |    /-Jean-Nicolas GRASSER
   |        |    |    |    \-Catherine N.N.
   |        |    \-Brigitte GRASSER
   |        |        |    /-Thiébaud BAUMER
   |        |        \-Brigitte BAUMER
   |        |            \-Catherine GRASSER
   |    /-Joseph RIEHL
   |    |    |        /-Laurent WILL
   |    |    |    /-Sébastien WILL
   |    |    |    |    \-Catherine BAPS
   |    |    \-Brigitte WILL
   |    |        |    /-Antoine SCHNURR
   |    |        \-Marie SCHNURR
   |    |            \-Marthe KLEIN
   \-Brigitte RIEHL
       |        /-Jean FINCK
       |    /-Jean FINCK
       |    |    \-Anna BLAES
       \-Catherine FINCK
           |        /-Jean RIEHL
           |    /-Diebolt RIEHL
           |    |    \-Maria KUHN
           \-Catherine RIEHL
               |    /-Laurent WILL
               \-Brigitte WILL
                   \-Catherine BAPS


Ancestors of Michel HOST


           /-Christian HOST
       /-Laurent HOST
   /-Jean HOST
   |    \-Madeleine LUX
Michel HOST
   \-Anna DAUL
Ancestors of Michel HOST


               /-Christian HOST
           /-Laurent HOST
       /-Jean HOST
       |    \-Madeleine LUX
   /-Laurent HOST
   |    \-Anna DAUL
Michel HOST
   |            /-Laurent GINGS
   |        /-Ulrich GINGS
   |        |    |    /-Jacques OERTHEL
   |        |    \-Anne OERTHEL
   |    /-Laurent GINS
   \-Anna GINS
       |    /-Leonard MARX
       \-Catherine MARX
           |    /-Arbogast Jean KELLER
           \-Éva KELLER
               \-Cunégonde N.N.
Ancestors of Michel HOST


                               /-Christian HOST
                           /-Laurent HOST
                       /-Jean HOST
                       |    \-Madeleine LUX
                   /-Laurent HOST
                   |    \-Anna DAUL
               /-Michel Victor HOST
               |    |            /-Jean BIETH
               |    |        /-Jean BIETH
               |    |    /-Laurent BIETH
               |    |    |    \-Barbara N.N.
               |    \-Catherine BIETH
               |        |        /-Jean ROTH
               |        |    /-Laurent ROTH
               |        |    |    \-Anna HEID
               |        \-Catherine ROTH
               |            \-Catherine BIETH
           /-Antoine HOST
           |    |                /-Diebolt HARTZ
           |    |            /-Jean HARTZ
           |    |        /-Jean HARTZ
           |    |        |    |        /-Diebold DENNINGER
           |    |        |    |    /-Diebolt DISS
           |    |        |    \-Marguerite DISS
           |    |        |        |    /-Euchary Nicolas Zacharie EUCHART
           |    |        |        \-Apolonia EUCHART
           |    |    /-Michel HARTZ
           |    |    |    |    /-Michel ULRICH
           |    |    |    \-Anne ULRICH
           |    |    |        |    /-Simon HAMBACH
           |    |    |        \-Madeleine ROTHAN
           |    |    |            \-Brigitte N.N.
           |    \-Catherine HARTZ
           |        |        /-Diebolt GOETZ
           |        |    /-Diebold GOETZ
           |        |    |    |        /-Thomas ERNWEIN
           |        |    |    |    /-Valentin ERNWEIN
           |        |    |    \-Agnès ERNENWEIN
           |        |    |        \-Anne SCHOTT
           |        \-Catherine GOETZ
           |            |    /-Jean PFEIL
           |            \-Catherine PFEIL
           |                \-Marguerite N.N.
       /-Michel HOST
       |    |                /-Jean RIEHL
       |    |            /-Adam RIEHL
       |    |            |    \-Maria KUHN
       |    |        /-Adam RIEHL
       |    |        |    |        /-Jean Jacques GRASSER
       |    |        |    |    /-Jean-Nicolas GRASSER
       |    |        |    |    |    \-Catherine N.N.
       |    |        |    \-Brigitte GRASSER
       |    |        |        |    /-Thiébaud BAUMER
       |    |        |        \-Brigitte BAUMER
       |    |        |            \-Catherine GRASSER
       |    |    /-Joseph RIEHL
       |    |    |    |        /-Laurent WILL
       |    |    |    |    /-Sébastien WILL
       |    |    |    |    |    \-Catherine BAPS
       |    |    |    \-Brigitte WILL
       |    |    |        |    /-Antoine SCHNURR
       |    |    |        \-Marie SCHNURR
       |    |    |            \-Marthe KLEIN
       |    \-Brigitte RIEHL
       |        |        /-Jean FINCK
       |        |    /-Jean FINCK
       |        |    |    \-Anna BLAES
       |        \-Catherine FINCK
       |            |        /-Jean RIEHL
       |            |    /-Diebolt RIEHL
       |            |    |    \-Maria KUHN
       |            \-Catherine RIEHL
       |                |    /-Laurent WILL
       |                \-Brigitte WILL
       |                    \-Catherine BAPS
   /-Antoine HOST
   |    \-Anne-Marie KAPP
Michel HOST
   \-Françoise BAUMGARTEN
Ancestors of Michel Victor HOST


               /-Christian HOST
           /-Laurent HOST
       /-Jean HOST
       |    \-Madeleine LUX
   /-Laurent HOST
   |    \-Anna DAUL
Michel Victor HOST
   |            /-Jean BIETH
   |        /-Jean BIETH
   |    /-Laurent BIETH
   |    |    \-Barbara N.N.
   \-Catherine BIETH
       |        /-Jean ROTH
       |    /-Laurent ROTH
       |    |    \-Anna HEID
       \-Catherine ROTH
           \-Catherine BIETH
Ancestors of Quirin HOST


Quirin HOST
   |                            /-Christian HOST
   |                        /-Laurent HOST
   |                    /-Jean HOST
   |                    |    \-Madeleine LUX
   |                /-Laurent HOST
   |                |    \-Anna DAUL
   |            /-Jean HOST
   |            |    |            /-Laurent GINGS
   |            |    |        /-Ulrich GINGS
   |            |    |        |    |    /-Jacques OERTHEL
   |            |    |        |    \-Anne OERTHEL
   |            |    |    /-Laurent GINS
   |            |    \-Anna GINS
   |            |        |    /-Leonard MARX
   |            |        \-Catherine MARX
   |            |            |    /-Arbogast Jean KELLER
   |            |            \-Éva KELLER
   |            |                \-Cunégonde N.N.
   |        /-Jean HOST
   |        |    |    /-Jean SCHMID
   |        |    \-Marie SCHMID
   |        |        \-Catherine MITTELHEISER
   |    /-Jean Michel HOST
   |    |    |            /-Jean HEINRICH
   |    |    |        /-Jean Georges HEINRICH
   |    |    |        |    \-Catherine ADAM
   |    |    |    /-Jean HEINRICH
   |    |    |    |    |                    /-N.N. GUTH
   |    |    |    |    |                /-Jean GUTH
   |    |    |    |    |                |    \-N.N. N.N.
   |    |    |    |    |            /-Nicolas GUTH
   |    |    |    |    |            |    \-Anne SCHNEIDER
   |    |    |    |    |        /-Hanß GUTH
   |    |    |    |    |        |    \-Barbara MITTELHAUSER
   |    |    |    |    |    /-Vix GUTH
   |    |    |    |    |    |    |        /-André Jacques VIX
   |    |    |    |    |    |    |    /-Jacques VIX
   |    |    |    |    |    |    |    |    \-N.N. N.N.
   |    |    |    |    |    |    \-Marguerite VIX
   |    |    |    |    |    |        \-Anna N.N.
   |    |    |    |    \-Anna GUTH
   |    |    |    |        \-Marguerite BENTZ
   |    |    \-Anne HEINRICH
   |    |        |                /-Martin LUX
   |    |        |            /-Georges LUX
   |    |        |            |    \-Anna N.N.
   |    |        |        /-Jean-Georges LUX
   |    |        |        |    \-Anna ROTH
   |    |        |    /-Martin LUX
   |    |        |    |    |        /-Laurent WILL
   |    |        |    |    |    /-Sébastien WILL
   |    |        |    |    |    |    \-Catherine BAPS
   |    |        |    |    \-Marie WILL
   |    |        |    |        |    /-Antoine SCHNURR
   |    |        |    |        \-Marie SCHNURR
   |    |        |    |            \-Marthe KLEIN
   |    |        \-Marie LUX
   |    |            |    /-Martin SCHNEIDER
   |    |            \-Anna SCHNEIDER
   |    |                |            /-Christian HOST
   |    |                |        /-Laurent HOST
   |    |                |    /-Jean HOST
   |    |                |    |    \-Madeleine LUX
   |    |                \-Brigitte HOST
   |    |                    \-Anna DAUL
   \-Louise HOST
       |                            /-Georg ERB
       |                        /-Jean ERB
       |                        |    |    /-Marzolf KUHN
       |                        |    \-N.N. KUHN
       |                    /-Michel ERB
       |                    |    \-N.N. N.N.
       |                /-Joseph ERB
       |                |    |        /-Laurent SCHOTT
       |                |    |    /-Michel SCHOTT
       |                |    |    |    |    /-Michel FRITSCH
       |                |    |    |    \-Agnès FRITSCH
       |                |    |    |        \-Catherine N.N.
       |                |    \-Brigitte SCHOTT
       |                |        |    /-Jacques FRITSCH
       |                |        \-Éva FRITSCH
       |                |            |    /-Thibaut ROTH
       |                |            \-Anne ROTH
       |            /-Michel ERB
       |            |    |        /-Georges SCHNEIDER
       |            |    |    /-Georges SCHNEIDER
       |            |    |    |    \-Ève WINLING
       |            |    \-Brigitte SCHNEIDER
       |            |        \-Catherine BRAUN
       |        /-Michel ERB
       |        |    |                /-Nicolas DAUBENBERGER
       |        |    |            /-Simon DAUBENBERGER
       |        |    |        /-Nicolas DAUBENBERGER
       |        |    |        |    |    /-Adam DAUL
       |        |    |        |    \-Odile DAUL
       |        |    |    /-Jean DAUBENBERGER
       |        |    |    |    |        /-Diebolt SHER
       |        |    |    |    |    /-Jean SHER
       |        |    |    |    |    |    \-Brigitte N.N.
       |        |    |    |    \-Catherine SCHÜR
       |        |    |    |        \-Anna N.N.
       |        |    \-Madeleine DAUBENBERGER
       |        |        |    /-André WEIL
       |        |        \-Marie WEIL
       |        |            |    /-Jean WURTH
       |        |            \-Madeleine WURTH
       |    /-Jean ERB
       |    |    |                /-Georg HANSEN
       |    |    |            /-Jacques HANSEN
       |    |    |            |    \-Brigitte SAUER
       |    |    |        /-Jacques HANSEN-FRITSCH
       |    |    |        |    |        /-Laurent SCHOTT
       |    |    |        |    |    /-Jean SCHOTT
       |    |    |        |    |    |    |    /-Jean FRITSCH
       |    |    |        |    |    |    \-Brigitte FRITSCH
       |    |    |        |    |    |        \-Brigitte N.N.
       |    |    |        |    \-Maria SCHOTT
       |    |    |        |        \-Catherine SCHOTT
       |    |    |    /-Jacques FRITSCH
       |    |    |    |    |    /-Jean MARTIN
       |    |    |    |    \-Catherine MARTIN
       |    |    |    |        |                /-Simon BRAUN
       |    |    |    |        |            /-Jean Simon BRAUN
       |    |    |    |        |        /-Jean BRAUN
       |    |    |    |        |        |    \-Marguerite N.N.
       |    |    |    |        |    /-Simon BRAUN
       |    |    |    |        |    |    \-Anne-Marie SCHMITT
       |    |    |    |        \-Odile BRAUN
       |    |    |    |            |    /-Georg GRIES
       |    |    |    |            \-Catherine GRIES
       |    |    |    |                \-Ottilia N.N.
       |    |    \-Marie FRITSCH
       |    |        |    /-Nicolas HIGEL
       |    |        \-Maria HIGEL
       |    |            \-Catherine RIEBEL
       \-Catherine ERB
           |    /-Laurent SPEICH
           \-Catherine SPEICH
               \-Brigitte LUTH
Ancestors of Rosalie HOST


               /-Michel HOST
           /-Grégoire HOST
           |    \-Brigitte ELBEL
       /-Grégoire HOST
       |    \-Catherine ZEHNACKER
   /-Joseph HOST
   |    |        /-Nicolas LORENTZ
   |    |    /-Joseph LORENTZ
   |    |    |    \-Brigitte SCHITTER
   |    \-Brigitte LORENTZ
   |        |                /-N.N. SCHMIDT
   |        |            /-Mathias SCHMITT
   |        |            |    |    /-Michel LUX
   |        |            |    \-Marie LUX
   |        |            |        \-Brigitte N.N.
   |        |        /-Jean SCHMITT
   |        |        |    |        /-Michel FRITSCH
   |        |        |    |    /-Jean FRITSCH
   |        |        |    |    |    \-Agathe BORNERT
   |        |        |    \-Agathe FRITSCH
   |        |        |        |    /-Diebolt MEY
   |        |        |        \-Anne MEY
   |        |        |            \-Marie N.N.
   |        |    /-Pierre D'Alcantara SCHMITT
   |        |    |    |        /-Michel RIEHL
   |        |    |    |    /-Michel RIEHL
   |        |    |    |    |    |    /-Jacques SCHOTT
   |        |    |    |    |    \-Marie SCHOTT
   |        |    |    |    |        \-Brigitte GEORG
   |        |    |    \-Catherine RIEHL
   |        |    |        |            /-Christian HOST
   |        |    |        |        /-Laurent HOST
   |        |    |        |    /-Laurent Christian HOST
   |        |    |        |    |    \-Madeleine LUX
   |        |    |        \-Marie HOST
   |        |    |            |        /-Jean ROTH
   |        |    |            |    /-Laurent ROTH
   |        |    |            |    |    \-Anna HEID
   |        |    |            \-Marguerite ROTH
   |        |    |                \-Catherine BIETH
   |        \-Marie SCHMITT
   |            |                /-Jean MICHEL
   |            |            /-Valentin MICHEL
   |            |            |    \-Catherine N.N.
   |            |        /-Mathias MICHEL
   |            |        |    |    /-Laurent SCHOTT
   |            |        |    \-Catherine SCHOTT
   |            |        |        |    /-Jean FRITSCH
   |            |        |        \-Brigitte FRITSCH
   |            |        |            \-Brigitte N.N.
   |            |    /-André KLEIN
   |            |    |    |    /-André LAZARUS
   |            |    |    \-Anne LAZARUS
   |            \-Marie KLEIN
   |                |            /-Jean PFEIL
   |                |        /-Jean PFEIL
   |                |        |    \-Marguerite N.N.
   |                |    /-Théobald PFEIL
   |                |    |    |    /-Diebolt GOETZ
   |                |    |    \-Anna GOETZ
   |                |    |        |        /-Thomas ERNWEIN
   |                |    |        |    /-Valentin ERNWEIN
   |                |    |        \-Agnès ERNENWEIN
   |                |    |            \-Anne SCHOTT
   |                \-Marie PFEIL
   |                    |    /-Jean LEHMANN
   |                    \-Éva LEHMANN
Rosalie HOST
   \-Barbe MEYER
Ancestors of Thérèse HOST


           /-Michel HOST
       /-Grégoire HOST
       |    \-Brigitte ELBEL
   /-Grégoire HOST
   |    \-Catherine ZEHNACKER
Thérèse HOST
   |        /-Nicolas LORENTZ
   |    /-Joseph LORENTZ
   |    |    \-Brigitte SCHITTER
   \-Brigitte LORENTZ
       |                /-N.N. SCHMIDT
       |            /-Mathias SCHMITT
       |            |    |    /-Michel LUX
       |            |    \-Marie LUX
       |            |        \-Brigitte N.N.
       |        /-Jean SCHMITT
       |        |    |        /-Michel FRITSCH
       |        |    |    /-Jean FRITSCH
       |        |    |    |    \-Agathe BORNERT
       |        |    \-Agathe FRITSCH
       |        |        |    /-Diebolt MEY
       |        |        \-Anne MEY
       |        |            \-Marie N.N.
       |    /-Pierre D'Alcantara SCHMITT
       |    |    |        /-Michel RIEHL
       |    |    |    /-Michel RIEHL
       |    |    |    |    |    /-Jacques SCHOTT
       |    |    |    |    \-Marie SCHOTT
       |    |    |    |        \-Brigitte GEORG
       |    |    \-Catherine RIEHL
       |    |        |            /-Christian HOST
       |    |        |        /-Laurent HOST
       |    |        |    /-Laurent Christian HOST
       |    |        |    |    \-Madeleine LUX
       |    |        \-Marie HOST
       |    |            |        /-Jean ROTH
       |    |            |    /-Laurent ROTH
       |    |            |    |    \-Anna HEID
       |    |            \-Marguerite ROTH
       |    |                \-Catherine BIETH
       \-Marie SCHMITT
           |                /-Jean MICHEL
           |            /-Valentin MICHEL
           |            |    \-Catherine N.N.
           |        /-Mathias MICHEL
           |        |    |    /-Laurent SCHOTT
           |        |    \-Catherine SCHOTT
           |        |        |    /-Jean FRITSCH
           |        |        \-Brigitte FRITSCH
           |        |            \-Brigitte N.N.
           |    /-André KLEIN
           |    |    |    /-André LAZARUS
           |    |    \-Anne LAZARUS
           \-Marie KLEIN
               |            /-Jean PFEIL
               |        /-Jean PFEIL
               |        |    \-Marguerite N.N.
               |    /-Théobald PFEIL
               |    |    |    /-Diebolt GOETZ
               |    |    \-Anna GOETZ
               |    |        |        /-Thomas ERNWEIN
               |    |        |    /-Valentin ERNWEIN
               |    |        \-Agnès ERNENWEIN
               |    |            \-Anne SCHOTT
               \-Marie PFEIL
                   |    /-Jean LEHMANN
                   \-Éva LEHMANN
Ancestors of Ulric HOST


       /-Michel HOST
   /-Grégoire HOST
   |    \-Brigitte ELBEL
Ulric HOST
   \-Catherine ZEHNACKER
Ancestors of Thérèse HOTE


   /-Claude HOTE
Thérèse HOTE
   \-Thérèse LALMENT
Ancestors of Catherine HOTTENBERGER


   /-Jean HOTTENBERGER
Catherine HOTTENBERGER
   \-Barbara GREGGER
Ancestors of Jean-François HOTZ


Jean-François HOTZ
   |                /-Georges WITTNER
   |                |    \-Catherine WITTNER
   |            /-Antoine WITTNER
   |            |    |                    /-Joseph Ou Georg HOELTZEL
   |            |    |                /-Jean Jacques HOELTZEL
   |            |    |                |    |    /-N.N. FREISS
   |            |    |                |    \-Anna FREISS
   |            |    |            /-Philippe HOELTZEL
   |            |    |            |    |        /-Jacques ZILLER
   |            |    |            |    |    /-Jean Philippe ZILLER
   |            |    |            |    |    |    \-Marguerite N.N.
   |            |    |            |    \-Marguerite ZILLER
   |            |    |            |        |    /-Jean SCHEER
   |            |    |            |        \-Anna SCHAN ; CLOSSIN
   |            |    |            |            \-Anne GASS
   |            |    |        /-Antoine HOELTZEL
   |            |    |        |    |            /-N.N. FOURNAISE
   |            |    |        |    |        /-Jean FOURNAISE
   |            |    |        |    |    /-Jean-Georges FOURNAISE
   |            |    |        |    |    |    \-Catherine HANCTIN
   |            |    |        |    \-Élisabeth FOURNAISE
   |            |    |        |        |        /-Adrien DE CREQUY
   |            |    |        |        |    /-Henri CREQUY
   |            |    |        |        |    |    \-Charlotte DE MONCHY
   |            |    |        |        \-Anne-Catherine CRIQUI
   |            |    |        |            |    /-Georges WINDT
   |            |    |        |            \-Gertrude WINDT
   |            |    |        |                \-Gertrude N.N.
   |            |    |    /-Joseph HOELTZEL
   |            |    |    |    |    /-Michel MADER
   |            |    |    |    \-Gertrude MATERN
   |            |    |    |        \-Catherine ZILLER
   |            |    \-Gertrude HOELTZEL
   |            |        |    /-Michel ADAM
   |            |        \-Anne ADAM
   |            |            \-Élisabeth DIERENBERGER
   |        /-Jérôme WITTNER
   |        |    |                            /-Adrien DE CREQUY
   |        |    |                        /-Henri CREQUY
   |        |    |                        |    \-Charlotte DE MONCHY
   |        |    |                    /-Jean CRIQUI
   |        |    |                    |    |    /-Georges WINDT
   |        |    |                    |    \-Gertrude WINDT
   |        |    |                    |        \-Gertrude N.N.
   |        |    |                /-Jacques CRIQUI
   |        |    |                |    \-Marie KURTZ
   |        |    |            /-Jean CRIQUI
   |        |    |            |    |    /-Jacques TROESCH
   |        |    |            |    \-Marie TROESCH
   |        |    |            |        |    /-N.N. KLEIN
   |        |    |            |        \-Gertrude KLEINCLAUS
   |        |    |            |            \-N.N. N.N.
   |        |    |        /-Antoine CRIQUI
   |        |    |        |    |                /-Simon TIERCE
   |        |    |        |    |            /-Charles TIERSE
   |        |    |        |    |            |    \-Barbe LE COQ
   |        |    |        |    |        /-Charles THIERSÉ
   |        |    |        |    |        |    |    /-Adrien BUGNET
   |        |    |        |    |        |    \-Jeanne BUNIER
   |        |    |        |    |        |        \-Marguerite SACCARD
   |        |    |        |    |    /-Joseph THIERSÉ
   |        |    |        |    |    |    |        /-Jean WEIDMANN
   |        |    |        |    |    |    |    /-Michel WEIDMANN
   |        |    |        |    |    |    |    |    \-Appolonie KIER
   |        |    |        |    |    |    \-Marguerite WEITMANN
   |        |    |        |    |    |        |    /-Jean ADAM
   |        |    |        |    |    |        \-Catherine ADAM
   |        |    |        |    |    |            \-Éva SCHWEINLI
   |        |    |        |    \-Marie THIERSÉ
   |        |    |        |        |    /-Jean SCHISSLER
   |        |    |        |        \-Catherine SCHISSLER
   |        |    |        |            \-Anna LUCIN
   |        |    |    /-François "Antoine" CRIQUI
   |        |    |    |    |        /-Jean-Georges WIRTH
   |        |    |    |    |    /-François-Joseph WURTH
   |        |    |    |    \-Barbe WURTH
   |        |    |    |        |            /-Jean BERETZWEIL
   |        |    |    |        |        /-Jean BERETZWEIL
   |        |    |    |        |    /-Joseph BERENZWILL
   |        |    |    |        |    |    |        /-Georges RIEHL
   |        |    |    |        |    |    |    /-Michel RIEHL
   |        |    |    |        |    |    |    |    \-Catherine N.N.
   |        |    |    |        |    |    \-Catherine RÜEL
   |        |    |    |        |    |        |    /-Grégoire GING
   |        |    |    |        |    |        \-Maria Barbara GING
   |        |    |    |        \-Catherine BAERENTZWILLER
   |        |    |    |            |        /-Martin STEINMETZ
   |        |    |    |            |    /-Jean STEINMETZ
   |        |    |    |            |    |    |    /-Jean FIX
   |        |    |    |            |    |    \-Catherine FIX
   |        |    |    |            \-Gertrude STEINMETZ
   |        |    |    |                |    /-Martin SCHMIDT
   |        |    |    |                \-Maria SCHMID
   |        |    |    |                    \-Barbara WEISS
   |        |    \-Salomé CRIQUI
   |        |        |                    /-Jean André BAUMGARTNER
   |        |        |                /-Jean André BAUMGARTNER
   |        |        |                |    |    /-Jean TRAUTMANN
   |        |        |                |    \-Gertrude TRUTTMANN
   |        |        |                |        \-Barbara LANG
   |        |        |            /-Jean BAUMGARTNER
   |        |        |            |    |        /-Jean SCHNEPP
   |        |        |            |    |    /-Jacques SCHNEPP
   |        |        |            |    |    |    \-Maria HUGEL
   |        |        |            |    \-Marie SCHNEPP
   |        |        |            |        \-Éva JUNG
   |        |        |        /-Jean BAUMGARTNER
   |        |        |        |    |            /-Laurent Jean WECKEL
   |        |        |        |    |        /-Diebold WECKEL
   |        |        |        |    |        |    \-Odile N.N.
   |        |        |        |    |    /-Jean WECKEL
   |        |        |        |    |    |    \-Marie ZIMER
   |        |        |        |    \-Catherine WÄCKLER
   |        |        |        |        \-Éva RIEHL
   |        |        |    /-Jean BAUMGARTNER
   |        |        |    |    |                /-Diebold TRAUTMANN
   |        |        |    |    |            /-Jean TRAUTMANN
   |        |        |    |    |            |    \-Agathe BASTIAN
   |        |        |    |    |        /-Jean TRUTTMANN
   |        |        |    |    |        |    |    /-N.N. LANG
   |        |        |    |    |        |    \-Barbara LANG
   |        |        |    |    |    /-Jean TRUTTMANN
   |        |        |    |    |    |    |    /-André FRISCH
   |        |        |    |    |    |    \-Éva FRISCH
   |        |        |    |    |    |        |    /-Georges WOLFF
   |        |        |    |    |    |        \-Barbara WOLFF
   |        |        |    |    \-Odile TRUTTMANN
   |        |        |    |        |    /-Bartholomé VOGEL
   |        |        |    |        \-Marguerite VOGEL
   |        |        |    |            |    /-Georges ANTH
   |        |        |    |            \-Marie ANTH
   |        |        |    |                \-Catharine KLEIN
   |        |        \-Barbara BAUMGARTNER
   |        |            |            /-Nicolas ROTH
   |        |            |        /-Nicolas ROTH
   |        |            |        |    \-Marguerite MENNEL
   |        |            |    /-Nicolas ROTH
   |        |            |    |    |            /-Henri CREQUY
   |        |            |    |    |        /-Jean CRIQUI
   |        |            |    |    |        |    \-Gertrude WINDT
   |        |            |    |    |    /-Jean CRIQUI
   |        |            |    |    |    |    \-Marie KURTZ
   |        |            |    |    \-Catherine CRIQUI
   |        |            |    |        |        /-Hannss DIEBOLT
   |        |            |    |        |    /-Jean DIEBOLT
   |        |            |    |        \-Marie DIEBOLT
   |        |            |    |            |    /-Jacques FRINTZ
   |        |            |    |            \-Ève FRINTZ
   |        |            |    |                \-Éva WOLFF
   |        |            \-Barbe ROTH
   |        |                |            /-Martin STEINMETZ
   |        |                |        /-Jean STEINMETZ
   |        |                |        |    |    /-Jean FIX
   |        |                |        |    \-Catherine FIX
   |        |                |    /-Laurent STEINMETZ
   |        |                |    |    |    /-Martin SCHMIDT
   |        |                |    |    \-Maria SCHMID
   |        |                |    |        \-Barbara WEISS
   |        |                \-Odile STEINMETZ
   |        |                    |            /-Jacques SCHNEIDER
   |        |                    |        /-Jean SCHNEIDER
   |        |                    |        |    \-Marie N.N.
   |        |                    |    /-Jean SCHNEIDER
   |        |                    |    |    |    /-Mathes - Matz WEBER
   |        |                    |    |    \-Anne-Marie WEBER
   |        |                    |    |        \-Catherine N.N.
   |        |                    \-Marie-Anne SCHNEIDER
   |        |                        |        /-Matheus KIEFFER
   |        |                        |    /-Thibaut KIEFFER
   |        |                        |    |    \-Barbara WEINLING
   |        |                        \-Anne KIEFFER
   |        |                            |    /-Laurent DURINGER
   |        |                            \-Eve TURINGER
   |        |                                \-Odile N.N.
   |    /-Albert Jérôme WITTNER
   |    |    |    /-Arisostomus BALTZ
   |    |    \-Anne Marie Catherine BALTZ
   |    |        |                    /-Jacques OGÉ
   |    |        |                /-Joseph OGÉ
   |    |        |                |    \-Catherine WEIDMANN
   |    |        |            /-Antoine OGÉ
   |    |        |            |    |            /-François HOUDE
   |    |        |            |    |        /-Jean HOUDE
   |    |        |            |    |        |    \-Pauline Jacobea SCHEDET
   |    |        |            |    |    /-Jean HOUDE
   |    |        |            |    |    |    |    /-Noé GERAT
   |    |        |            |    |    |    \-Barbe GERARD
   |    |        |            |    |    |        \-Léonarde MERDY
   |    |        |            |    \-Marguerite HOUDE
   |    |        |            |        |        /-Pierre PAILLE
   |    |        |            |        |    /-Étienne PAILLE
   |    |        |            |        |    |    \-Marie PARENT
   |    |        |            |        \-Catherine PAILLE
   |    |        |            |            |    /-Robert CHARRON
   |    |        |            |            \-Françoise CHARRON
   |    |        |            |                \-Jeanne LEFEBURE
   |    |        |        /-Jean OGÉ
   |    |        |        |    |            /-Marc BEER
   |    |        |        |    |        /-André BAEHR
   |    |        |        |    |        |    \-Anne NAGEL
   |    |        |        |    |    /-Georges BAEHR
   |    |        |        |    |    |    |        /-François HOUDE
   |    |        |        |    |    |    |    /-Jean HOUDE
   |    |        |        |    |    |    |    |    \-Pauline Jacobea SCHEDET
   |    |        |        |    |    |    \-Jeanne HOUDE
   |    |        |        |    |    |        |    /-Noé GERAT
   |    |        |        |    |    |        \-Barbe GERARD
   |    |        |        |    |    |            \-Léonarde MERDY
   |    |        |        |    \-Catherine BAEHR
   |    |        |        |        |            /-Georges HANS
   |    |        |        |        |        /-André HANTZ
   |    |        |        |        |        |    \-Barbara N.N.
   |    |        |        |        |    /-Jean-Charles HANS
   |    |        |        |        |    |    |    /-André ENGSPERGER
   |    |        |        |        |    |    \-Anne-Marie ENGSPERGER
   |    |        |        |        |    |        \-N.N. N.N.
   |    |        |        |        \-Catherine HANS
   |    |        |        |            |        /-(Jean) Pierre CLADY
   |    |        |        |            |    /-Pierre CLADY
   |    |        |        |            |    |    \-Catherine ECK
   |    |        |        |            \-Madeleine CLADY
   |    |        |        |                |    /-Jean SCHOTT
   |    |        |        |                \-Marguerite SCHOTT
   |    |        |        |                    \-Anne TUSCH
   |    |        |    /-Antoine OGÉ
   |    |        |    |    |    /-Sébastien HAFFNER
   |    |        |    |    \-Gertrude HAFFNER
   |    |        |    |        |    /-N.N. KLECKLER
   |    |        |    |        \-Marie KLECKLER
   |    |        \-Gertrude OGÉ
   |    |            |    /-Antoine NONNENMACHER
   |    |            \-Catherine NONNENMACHER
   |    |                |        /-Sébastien MEYER
   |    |                |    /-François MEYER
   |    |                |    |    \-Catherine HANS
   |    |                \-Salomé MEYER
   |    |                    |    /-Jean SCHATZ
   |    |                    \-Brigitte SCHATZ
   |    |                        |            /-Louis SAGER
   |    |                        |        /-Melchior SAGER
   |    |                        |        |    \-Pétronillle DUGLAM
   |    |                        |    /-Diebold SAGER
   |    |                        |    |    |    /-N.N. LUTT
   |    |                        |    |    \-Maria LUTT
   |    |                        \-Barbara SAGER
   |    |                            |        /-Andreas GILLIG
   |    |                            |    /-Michel GILLIG
   |    |                            |    |    \-Marguerite N.N.
   |    |                            \-Marie GILLIG
   |    |                                |    /-Jean Michel NIESS
   |    |                                \-Christine NIESS
   |    |                                    \-Barbara FALCK
   \-Éliane WITTNER
       |        /-Georges WENDLING
       |    /-Charles WENDLING
       |    |    |                            /-Michel GELDREICH
       |    |    |                        /-Mathieu GELDREICH
       |    |    |                        |    \-Dorothée MELFINGER
       |    |    |                    /-Jean-Jacques GELDREICH
       |    |    |                    |    \-Anne-Élisabeth KLEIN
       |    |    |                /-Pierre GELDREICH
       |    |    |                |    \-Marguerite STEFF
       |    |    |            /-Jacques GELDREICH
       |    |    |            |    \-Barbara RITHIN
       |    |    |        /-Jean GELDREICH
       |    |    |        |    |        /-Jean-Jacques ARTZ
       |    |    |        |    |    /-Philippe ARTZ
       |    |    |        |    |    |    |    /-Jean-Jacques HARTER
       |    |    |        |    |    |    \-Marie Ève HARTER
       |    |    |        |    |    |        \-Catherine BAURIN
       |    |    |        |    \-Gertrude ARTZ
       |    |    |        |        \-Catherine RUMBOLD
       |    |    |    /-Jacques GELDREICH
       |    |    |    |    \-Catherine RIEHL
       |    |    \-Madeleine GELDREICH
       |    |        \-Anne ACKER
       \-Marie-Madeleine WENDLING
           \-Catherine FRENZEL
Ancestors of Jean-Yves HOUARD


   /-Lucien HOUARD
   |    |    /-Jean Joseph REBOURS
   |    \-Jeanne Flora REBOURS
   |        |            /-Louis SAVIER
   |        |        /-Jean SAVIER
   |        |        |    \-Jeanne BONIN
   |        |    /-Pierre SAVIER
   |        |    |    \-Marie-Jeanne MICHOT
   |        \-Éloise SAVIER
   |            |                /-Gabriel BOULMIER
   |            |            /-Pierre BOULMIER
   |            |            |    \-Edmée DODE
   |            |        /-Pierre BOULMIER
   |            |    /-Charles BOULMIER
   |            |    |    |    /-Jean OLIVE
   |            |    |    \-Edmée Marie Edmée OLIVE
   |            |    |        |    /-Gabriel BOULMIER
   |            |    |        \-Jeanne BOULMIER
   |            |    |            \-Edmée DODE
   |            \-Jeannette BOULMIER
   |                |    /-Germain BENOIT
   |                |    |    |    /-Urbain COLLINOT
   |                |    |    \-Louise COLLINOT
   |                |    |        \-Charlotte GOURDEAULT
   |                \-Marie Jeanne BENOIT
   |                    |            /-Nicolas PETIT
   |                    |        /-Nicolas PETIT
   |                    |        |    |    /-Edmé BERTHELOT
   |                    |        |    \-Françoise BERTHELOT
   |                    |        |        \-Catherine GUILLOT
   |                    |    /-Edmé PETIT
   |                    |    |    \-Marguerite NAULOT
   |                    \-Jeanne PETIT
   |                        |        /-Pierre GALLOIS
   |                        |    /-Edmé GALLOIS
   |                        |    |    \-Françoise BABET
   |                        \-Jeanne GALLOIS
   |                            |    /-Claude OLIVE
   |                            \-Jeanne OLIVE
   |                                \-Edmée POYARD
Jean-Yves HOUARD
Ancestors of Lucien HOUARD


Lucien HOUARD
   |    /-Jean Joseph REBOURS
   \-Jeanne Flora REBOURS
       |            /-Louis SAVIER
       |        /-Jean SAVIER
       |        |    \-Jeanne BONIN
       |    /-Pierre SAVIER
       |    |    \-Marie-Jeanne MICHOT
       \-Éloise SAVIER
           |                /-Gabriel BOULMIER
           |            /-Pierre BOULMIER
           |            |    \-Edmée DODE
           |        /-Pierre BOULMIER
           |    /-Charles BOULMIER
           |    |    |    /-Jean OLIVE
           |    |    \-Edmée Marie Edmée OLIVE
           |    |        |    /-Gabriel BOULMIER
           |    |        \-Jeanne BOULMIER
           |    |            \-Edmée DODE
           \-Jeannette BOULMIER
               |    /-Germain BENOIT
               |    |    |    /-Urbain COLLINOT
               |    |    \-Louise COLLINOT
               |    |        \-Charlotte GOURDEAULT
               \-Marie Jeanne BENOIT
                   |            /-Nicolas PETIT
                   |        /-Nicolas PETIT
                   |        |    |    /-Edmé BERTHELOT
                   |        |    \-Françoise BERTHELOT
                   |        |        \-Catherine GUILLOT
                   |    /-Edmé PETIT
                   |    |    \-Marguerite NAULOT
                   \-Jeanne PETIT
                       |        /-Pierre GALLOIS
                       |    /-Edmé GALLOIS
                       |    |    \-Françoise BABET
                       \-Jeanne GALLOIS
                           |    /-Claude OLIVE
                           \-Jeanne OLIVE
                               \-Edmée POYARD
Ancestors of Élisabeth HOUCHARD


   /-Nicolas HOUCHARD
Élisabeth HOUCHARD
   |                    /-Eberhard NEU
   |                /-Adam NEU
   |                |    \-Anne WEBER
   |            /-Jean "Joachim Jean François?" NEU
   |            |    |    /-Jacques, Dit Schoffjockel FABER
   |            |    \-Angèle FABER
   |            |        \-Odile N.N.
   |        /-Jean Martin NEU
   |        |    |    /-Remi Reinhard HUBER
   |        |    \-Marguerite HUBER
   |        |        \-Anne HUBER
   |    /-Jean Adam NEU
   |    |    |    /-Pierre LAMBERT
   |    |    \-Odile LAMBERT
   |    |        \-Anne SCHWALLINNGER
   \-Jeanne Ou Anne Louise NEU
       |        /-Jean Thomas KOELSCH
       |    /-Jean Nicolas KOELSCH
       |    |    |            /-Jean MISTLER
       |    |    |        /-Ursus MISTLER
       |    |    |        |    \-Catherine BRUNNER
       |    |    |    /-Johann-Ulrich MISTLER
       |    |    |    |    \-Marie-Madeleine BUCHWALD
       |    |    \-Marie Élisabeth Anne MISTLER
       |    |        \-Élisabeth MEYER
       \-Madeleine KOELSCH


Ancestors of Catherine HOUDAILLE


   /-Dominique HOUDAILLE
Catherine HOUDAILLE
Ancestors of Emmanuel Louis HOUDBINE


   /-René HOUDBINE
   |    |    /-Pierre HIRET
   |    |    |    |                    /-Jean BELLANGER
   |    |    |    |                /-Jean BELLANGER
   |    |    |    |            /-Mathurin BELLANGER
   |    |    |    |            |    \-Jeanne RICHARD
   |    |    |    |        /-Nicolas BELLANGER
   |    |    |    |        |    |    /-Maurice GAIGNEUX
   |    |    |    |        |    \-Jacquine Jehanne GAIGNEUX
   |    |    |    |        |        \-Michelle DAULON
   |    |    |    |    /-René BELLANGER
   |    |    |    |    |    |    /-Mathurin BAFFET
   |    |    |    |    |    \-Julienne BAFFET
   |    |    |    |    |        \-Madeleine MALHERBE
   |    |    |    \-Renée BELLANGER
   |    |    |        |        /-Jean HIRET
   |    |    |        |    /-Louis Nicolas HIRET
   |    |    |        |    |    \-Marie PICHON
   |    |    |        \-Renée HIRET
   |    |    |            |    /-François VIGNAIS
   |    |    |            \-Jacquine VIGNAIS
   |    |    |                \-Jeanne BEAUMONT
   |    \-Marie HIRET
Emmanuel Louis HOUDBINE
Ancestors of Josiane HOUDBINE


Josiane HOUDBINE
   \-Fernande REMOND
       \-Rosalie PELLIER
           |    /-Julien LEPINE
           |    |    |        /-Jean CHESNE
           |    |    |        |    |        /-François HARDY
           |    |    |        |    |        |    \-Perrine LERAY
           |    |    |        |    |    /-François HARDY
           |    |    |        |    \-Catherine Jeanne HARDY
           |    |    |    /-Joseph Amand CHESNE
           |    |    \-Jeanne CHESNE
           \-Rosalie Marie LEPINE
               |        /-Géréon ROBERT
               |        |    |                /-René SEBILLEAU
               |        |    |            /-Simon SEBILLEAU
               |        |    |        /-Pierre SEBILLEAU
               |        |    |        |    |    /-Jean DAVODEAU
               |        |    |        |    \-Perrine DAVODEAU
               |        |    |        |        \-Jeanne LHERIAU
               |        |    |    /-René SEBILLEAU
               |        |    \-Françoise SEBILLEAU
               |        |        \-Françoise MERCIER
               |    /-Pierre Yves ROBERT
               \-Marie ROBERT
Ancestors of Périnne Marie HOUDBINE


       /-René HOUDBINE
       |    |    /-Pierre HIRET
       |    |    |    |                    /-Jean BELLANGER
       |    |    |    |                /-Jean BELLANGER
       |    |    |    |            /-Mathurin BELLANGER
       |    |    |    |            |    \-Jeanne RICHARD
       |    |    |    |        /-Nicolas BELLANGER
       |    |    |    |        |    |    /-Maurice GAIGNEUX
       |    |    |    |        |    \-Jacquine Jehanne GAIGNEUX
       |    |    |    |        |        \-Michelle DAULON
       |    |    |    |    /-René BELLANGER
       |    |    |    |    |    |    /-Mathurin BAFFET
       |    |    |    |    |    \-Julienne BAFFET
       |    |    |    |    |        \-Madeleine MALHERBE
       |    |    |    \-Renée BELLANGER
       |    |    |        |        /-Jean HIRET
       |    |    |        |    /-Louis Nicolas HIRET
       |    |    |        |    |    \-Marie PICHON
       |    |    |        \-Renée HIRET
       |    |    |            |    /-François VIGNAIS
       |    |    |            \-Jacquine VIGNAIS
       |    |    |                \-Jeanne BEAUMONT
       |    \-Marie HIRET
   /-Emmanuel Louis HOUDBINE
Périnne Marie HOUDBINE
Ancestors of René HOUDBINE


René HOUDBINE
   |    /-Pierre HIRET
   |    |    |                    /-Jean BELLANGER
   |    |    |                /-Jean BELLANGER
   |    |    |            /-Mathurin BELLANGER
   |    |    |            |    \-Jeanne RICHARD
   |    |    |        /-Nicolas BELLANGER
   |    |    |        |    |    /-Maurice GAIGNEUX
   |    |    |        |    \-Jacquine Jehanne GAIGNEUX
   |    |    |        |        \-Michelle DAULON
   |    |    |    /-René BELLANGER
   |    |    |    |    |    /-Mathurin BAFFET
   |    |    |    |    \-Julienne BAFFET
   |    |    |    |        \-Madeleine MALHERBE
   |    |    \-Renée BELLANGER
   |    |        |        /-Jean HIRET
   |    |        |    /-Louis Nicolas HIRET
   |    |        |    |    \-Marie PICHON
   |    |        \-Renée HIRET
   |    |            |    /-François VIGNAIS
   |    |            \-Jacquine VIGNAIS
   |    |                \-Jeanne BEAUMONT
   \-Marie HIRET
Ancestors of Anne-Marie HOUDE


                       /-François HOUDE
                   /-Jean HOUDE
                   |    \-Pauline Jacobea SCHEDET
               /-Jean HOUDE
               |    |    /-Noé GERAT
               |    \-Barbe GERARD
               |        \-Léonarde MERDY
           /-Antoine HOUDE
           |    |        /-Pierre PAILLE
           |    |    /-Étienne PAILLE
           |    |    |    \-Marie PARENT
           |    \-Catherine PAILLE
           |        |            /-Mathieu CARON
           |        |        /-Pierre CHARON
           |        |        |    \-Claudine JULLIART
           |        |    /-Robert CHARRON
           |        |    |    \-Marie GAUDEFROY
           |        \-Françoise CHARRON
           |            |    /-Pierre LEFEBURE
           |            \-Jeanne LEFEBURE
           |                \-Henriette GERARD
       /-Michel HOUDE
       |    |        /-Jean Michel HEITZ
       |    |    /-Michel HEITZ
       |    |    |    |        /-Jacques STEINMETZ
       |    |    |    |    /-Mathias STEINMETZ
       |    |    |    |    |    \-Apolonia LAUGEL
       |    |    |    \-Marie STEINMETZ
       |    |    |        |        /-André KEITH
       |    |    |        |    /-André KEITH
       |    |    |        |    |    \-Marie N.N.
       |    |    |        \-Catherine KEITH
       |    |    |            \-Elisabeth GERING
       |    \-Odile HEITZ
       |        |    /-Louis HORNECKER
       |        \-Catherine HORNECKER
       |            \-Barbara HUMERLIN
   /-Antoine HOUDE
   |    |                        /-Thomas STEPHAN
   |    |                    /-Jean-Jacques STEPHAN
   |    |                /-Jacques STEFFEN
   |    |                |    |    /-Martin MULLER
   |    |                |    \-Marie MULLER
   |    |            /-Laurent STEFFEN
   |    |            |    |    /-Diebold WEBER
   |    |            |    \-Anne-Marie WEBER
   |    |            |        \-Barbara N.N.
   |    |        /-Joseph STEFFEN
   |    |        |    |    /-Jean BASTIAN
   |    |        |    \-Marie BASTIAN
   |    |        |        |    /-Jean WENDLING
   |    |        |        \-Madeleine WENDLING
   |    |        |            \-Barbe RAUCH
   |    |    /-Sébastien STEFFEN
   |    |    |    |            /-Georges GRUBER
   |    |    |    |        /-Marc GRUBER
   |    |    |    |    /-Michel GRUBER
   |    |    |    |    |    |    /-Jean KOLER
   |    |    |    |    |    \-Marie-Barbara KOHLER
   |    |    |    \-Barbara GRUBER
   |    |    |        |    /-Jean WINTZ
   |    |    |        \-Barbara WINTZ
   |    |    |            \-Marie RIEHL
   |    \-Madeleine STEFFEN
   |        |        /-Mathis LUTZ
   |        |    /-André LUTZ
   |        |    |    \-Catherine N.N.
   |        \-Barbara LOTZ
   |            |                /-Valentin ADOLPH
   |            |            /-Théobald ADOLPH-BERBACH
   |            |            |    \-Odile N.N.
   |            |        /-Jean Adolphe ADOLPH-BERBACH
   |            |        |    |    /-Matz DIEBOLD
   |            |        |    \-Catherine DIEBOLD
   |            |    /-Michel BERENBACH
   |            |    |    |    /-Erhardt STUMPF
   |            |    |    \-Brigitte STUMPF
   |            |    |        |    /-Peter MATER
   |            |    |        \-Brigitte MATER
   |            \-Marie Madeleine BERENBACH
   |                |            /-Georges LUTZ
   |                |        /-Georges LUTZ
   |                |        |    \-Odile N.N.
   |                |    /-Jean LUTZ
   |                |    |    \-Anna HATT
   |                \-Suzanne LUTZ
   |                    |        /-Christmann JUNG
   |                    |    /-Chrétien JUNG
   |                    |    |    \-Agnès N.N.
   |                    \-Suzanne JUNG
   |                        |        /-Nicolas TROESCH
   |                        |    /-Claus TROESCH
   |                        |    |    |    /-Georges FRIEDRICH
   |                        |    |    \-Barbara FRIEDRICH
   |                        \-Barbe TROESCH
   |                            |    /-Jorg FRIEDERICH
   |                            \-Barbara JORG
Anne-Marie HOUDE
   |                        /-Jacques KRIEGER
   |                    /-Matthias KRIEGER
   |                    |    \-Odile KRIEGER
   |                /-(Jean) Michel KRIEGER
   |                |    |    /-Sébastien RECHT
   |                |    \-Marie Cléopha RECHT
   |                |        \-Veronica ROTHGERBER
   |            /-Laurent KRIEGER
   |            |    |    /-Laurent ENGER
   |            |    \-Anna ENGER
   |            |        |    /-Georges WÜRTH
   |            |        \-Brigitte WURTZ
   |            |            |    /-Michel MEYER
   |            |            \-Catherine MEYER
   |            |                \-Barbara N.N.
   |        /-Laurent KRIEGER
   |        |    |            /-Jean CONRAD
   |        |    |        /-Christmann CONRAD
   |        |    |    /-Jean CONRAD
   |        |    |    |    |    /-Michel KRIEGER
   |        |    |    |    \-Barbara KRIEGER
   |        |    |    |        \-Barbara HOENEN
   |        |    \-Gertrude CONRAD
   |        |        |        /-Hannss DIEBOLT
   |        |        |    /-Jean DIEBOLT
   |        |        \-Marguerite DIEBOLT
   |        |            |    /-Jacques FRINTZ
   |        |            \-Ève FRINTZ
   |        |                \-Éva WOLFF
   |    /-Joseph KRIEGER
   |    |    |                        /-Mathias LAPP
   |    |    |                    /-Jean LAPP
   |    |    |                    |    \-Marguerite N.N.
   |    |    |                /-Jean LAPP
   |    |    |                |    \-Anne MATHIS
   |    |    |            /-Mathia LAPP
   |    |    |            |    |    /-Georges FRINTZ
   |    |    |            |    \-Odile FRINTZ
   |    |    |            |        \-Anne N.N.
   |    |    |        /-Jacques LAPP
   |    |    |        |    |    /-Jean ERHARD
   |    |    |        |    \-Éva ERHARD
   |    |    |    /-Valentin LAPP
   |    |    |    |    |    /-Jacob ETSCH
   |    |    |    |    \-Catharina ETSCH
   |    |    |    |        \-Éva WEITTMAN
   |    |    \-Odile LAPP
   |    |        |            /-Matz PAULUS
   |    |        |        /-Jean PAULUS
   |    |        |        |    \-Anne N.N.
   |    |        |    /-Jean PAULUS
   |    |        |    |    \-Marie WOLFF
   |    |        \-Marie-Anne PAULUS
   |    |            |    /-Christmann LAUGEL
   |    |            \-Marie LAUGEL
   |    |                |    /-Christmann OHL
   |    |                \-Catherine OHL
   |    |                    \-Marguerite ZINNSSMEISTER
   \-Hélène KRIEGER
       |                /-Martin STEINMETZ
       |            /-Jean STEINMETZ
       |            |    |    /-Jean FIX
       |            |    \-Catherine FIX
       |        /-Laurent STEINMETZ
       |        |    |    /-Martin SCHMIDT
       |        |    \-Maria SCHMID
       |        |        \-Barbara WEISS
       |    /-Jean STEINMETZ
       |    |    |            /-Jacques SCHNEIDER
       |    |    |        /-Jean SCHNEIDER
       |    |    |        |    \-Marie N.N.
       |    |    |    /-Jean SCHNEIDER
       |    |    |    |    |    /-Mathes - Matz WEBER
       |    |    |    |    \-Anne-Marie WEBER
       |    |    |    |        \-Catherine N.N.
       |    |    \-Marie-Anne SCHNEIDER
       |    |        |                /-Michel KIEFFER
       |    |        |            /-Wolfgang KIEFFER
       |    |        |            |    \-Anne DAUL
       |    |        |        /-Matheus KIEFFER
       |    |        |        |    \-N.N. N.N.
       |    |        |    /-Thibaut KIEFFER
       |    |        |    |    |            /-Sébastien WEINLING
       |    |        |    |    |        /-Sébastien WEINLING
       |    |        |    |    |    /-André WEINLING
       |    |        |    |    \-Barbara WEINLING
       |    |        \-Anne KIEFFER
       |    |            |    /-Laurent DURINGER
       |    |            \-Eve TURINGER
       |    |                \-Odile N.N.
       \-Thérèse STEINMETZ
           |        /-Matthias LAUGEL
           |    /-Jean LAUGEL
           |    |    \-Sophie SCHNEPP
           \-Marie-Anne LAUGEL
               |                /-Jean WEBER
               |            /-Jacques WEBER
               |            |    \-Catherine N.N.
               |        /-Pierre WEBER
               |        |    \-Appolonie ZINCK
               |    /-Laurent WEBER
               |    |    |        /-Nicolas TROESCH
               |    |    |    /-Claus TROESCH
               |    |    |    |    |    /-Georges FRIEDRICH
               |    |    |    |    \-Barbara FRIEDRICH
               |    |    \-Anne TROESCH
               |    |        |    /-Jorg FRIEDERICH
               |    |        \-Barbara JORG
               \-Marie-Anne WEBER
                   |            /-Wolffgang KRIEGER
                   |        /-Jacques KRIEGER
                   |        |    \-Odile ACKER
                   |    /-André KRIEGER
                   |    |    \-Marie SCHMID
                   \-Marie KRIEGER
                       |        /-Jacques SCHMITT
                       |    /-Jean SCHMITT
                       |    |    \-N.N. N.N.
                       \-Marguerite SCHMIDT
                           |    /-Martin ENGWEILER
                           \-Catherine INGWEILER
                               |    /-Ancêtre Incertain WETTERMANN
                               \-Anna WETTERMANN
Ancestors of Anne Marie HOUDE


       /-François HOUDE
   /-Dominique HOUDE
   |    \-Pauline Jacobea SCHEDET
Anne Marie HOUDE
   |    /-Jean HUCK
   \-Anne Marie HÜG
       \-Odile HANS
Ancestors of Anthony HOUDE


                   /-François HOUDE
               /-Jean HOUDE
               |    \-Pauline Jacobea SCHEDET
           /-Pierre HOUDE
           |    |            /-Mathieu CARON
           |    |        /-Pierre CHARON
           |    |        |    \-Claudine JULLIART
           |    |    /-Robert CHARRON
           |    |    |    \-Marie GAUDEFROY
           |    \-Françoise CHARRON
           |        |    /-Pierre LEFEBURE
           |        \-Jeanne LEFEBURE
           |            \-Henriette GERARD
       /-Joseph HOUDE
       |    |            /-André GANTER
       |    |        /-Jean GANTER
       |    |    /-Philippe GANTER
       |    |    |    |        /-Pierre BAHL
       |    |    |    |    /-Thomas BAAL
       |    |    |    |    |    \-Anne RIEL
       |    |    |    \-Marguerite BAAL
       |    |    |        |    /-Jean RIEHL
       |    |    |        \-Marguerite ou Anne RIEL
       |    |    |            \-Anne THOMAS
       |    \-Marie Anne GANTER
       |        |        /-Georges WINDT
       |        |    /-Martin WIND
       |        |    |    \-Gertrude N.N.
       |        \-Gertrude WIND
       |            |    /-Gérard PUGIN
       |            \-Claudine PUGIN
   /-Étienne HOUDE
   |    |                /-Martin VON BONN
   |    |            /-Michael VON BONN
   |    |        /-Balthasar VON BONN
   |    |        |    |        /-André ECKART
   |    |        |    |    /-Frédéric ECKART
   |    |        |    |    |    \-Élisabeth N.N.
   |    |        |    \-Eve ECKART
   |    |        |        \-Éve GING
   |    |    /-Joseph VON BONN
   |    |    |    |        /-Jean André BAUMGARTNER
   |    |    |    |    /-Jean André BAUMGARTNER
   |    |    |    |    |    |            /-Arbogast TRAUTMANN
   |    |    |    |    |    |        /-Diebold TRAUTMANN
   |    |    |    |    |    |    /-Jean TRAUTMANN
   |    |    |    |    |    |    |    |    /-Pierre BASTIAN
   |    |    |    |    |    |    |    \-Agathe BASTIAN
   |    |    |    |    |    \-Gertrude TRUTTMANN
   |    |    |    |    |        |    /-N.N. LANG
   |    |    |    |    |        \-Barbara LANG
   |    |    |    \-Catherine BAUMGARTNER
   |    |    |        |        /-Jean SCHNEPP
   |    |    |        |    /-Jacques SCHNEPP
   |    |    |        |    |    \-Maria HUGEL
   |    |    |        \-Marie SCHNEPP
   |    |    |            \-Éva JUNG
   |    \-Madeleine VON BONN
   |        |            /-Balthazar (Janvier) KANDEL
   |        |        /-Vit CANDEL
   |        |        |    \-Anne-Marie N.N.
   |        |    /-Pancrace CANDEL
   |        |    |    |    /-Georges ZEH
   |        |    |    \-Anne-Marie ZEEH
   |        |    |        \-Anne Marie N.N.
   |        \-Anne-Marguerite KANDEL
   |            |        /-Léonard OBERER
   |            |    /-Pierre OBER
   |            \-Anne-Marie OBER
   |                |    /-Jean OBERER
   |                \-Anne-Marie OBERER
   |                    \-Catherine N.N.
Anthony HOUDE
   \-Marie-Anne SCHMITT
Ancestors of Antoine HOUDE


       /-François HOUDE
   /-Dominique HOUDE
   |    \-Pauline Jacobea SCHEDET
Antoine HOUDE
   |        /-Jean OGÉ
   |    /-Pierre OGÉ
   |    |    \-Barbe RICHER
   \-Anne OGÉ
       |    /-Nicolas FOUQUET
       \-Marie FOUQUET
           \-Marie LEPARGNEUR
Ancestors of Antoine HOUDE


           /-François HOUDE
       /-Jean HOUDE
       |    \-Pauline Jacobea SCHEDET
   /-Jean HOUDE
   |    |    /-Noé GERAT
   |    \-Barbe GERARD
   |        \-Léonarde MERDY
Antoine HOUDE
   |        /-Pierre PAILLE
   |    /-Étienne PAILLE
   |    |    \-Marie PARENT
   \-Catherine PAILLE
       |            /-Mathieu CARON
       |        /-Pierre CHARON
       |        |    \-Claudine JULLIART
       |    /-Robert CHARRON
       |    |    \-Marie GAUDEFROY
       \-Françoise CHARRON
           |    /-Pierre LEFEBURE
           \-Jeanne LEFEBURE
               \-Henriette GERARD
Ancestors of Antoine HOUDE


           /-François HOUDE
       /-Jean HOUDE
       |    \-Pauline Jacobea SCHEDET
   /-Pierre HOUDE
   |    |            /-Mathieu CARON
   |    |        /-Pierre CHARON
   |    |        |    \-Claudine JULLIART
   |    |    /-Robert CHARRON
   |    |    |    \-Marie GAUDEFROY
   |    \-Françoise CHARRON
   |        |    /-Pierre LEFEBURE
   |        \-Jeanne LEFEBURE
   |            \-Henriette GERARD
Antoine HOUDE
   |            /-André GANTER
   |        /-Jean GANTER
   |    /-Philippe GANTER
   |    |    |        /-Pierre BAHL
   |    |    |    /-Thomas BAAL
   |    |    |    |    \-Anne RIEL
   |    |    \-Marguerite BAAL
   |    |        |    /-Jean RIEHL
   |    |        \-Marguerite ou Anne RIEL
   |    |            \-Anne THOMAS
   \-Marie Anne GANTER
       |        /-Georges WINDT
       |    /-Martin WIND
       |    |    \-Gertrude N.N.
       \-Gertrude WIND
           |    /-Gérard PUGIN
           \-Claudine PUGIN
Ancestors of Antoine HOUDE


                   /-François HOUDE
               /-Jean HOUDE
               |    \-Pauline Jacobea SCHEDET
           /-Pierre HOUDE
           |    |            /-Mathieu CARON
           |    |        /-Pierre CHARON
           |    |        |    \-Claudine JULLIART
           |    |    /-Robert CHARRON
           |    |    |    \-Marie GAUDEFROY
           |    \-Françoise CHARRON
           |        |    /-Pierre LEFEBURE
           |        \-Jeanne LEFEBURE
           |            \-Henriette GERARD
       /-Joseph HOUDE
       |    |            /-André GANTER
       |    |        /-Jean GANTER
       |    |    /-Philippe GANTER
       |    |    |    |        /-Pierre BAHL
       |    |    |    |    /-Thomas BAAL
       |    |    |    |    |    \-Anne RIEL
       |    |    |    \-Marguerite BAAL
       |    |    |        |    /-Jean RIEHL
       |    |    |        \-Marguerite ou Anne RIEL
       |    |    |            \-Anne THOMAS
       |    \-Marie Anne GANTER
       |        |        /-Georges WINDT
       |        |    /-Martin WIND
       |        |    |    \-Gertrude N.N.
       |        \-Gertrude WIND
       |            |    /-Gérard PUGIN
       |            \-Claudine PUGIN
   /-Jean HOUDE
   |    |                /-Martin VON BONN
   |    |            /-Michael VON BONN
   |    |        /-Balthasar VON BONN
   |    |        |    |        /-André ECKART
   |    |        |    |    /-Frédéric ECKART
   |    |        |    |    |    \-Élisabeth N.N.
   |    |        |    \-Eve ECKART
   |    |        |        \-Éve GING
   |    |    /-Joseph VON BONN
   |    |    |    |        /-Jean André BAUMGARTNER
   |    |    |    |    /-Jean André BAUMGARTNER
   |    |    |    |    |    |            /-Arbogast TRAUTMANN
   |    |    |    |    |    |        /-Diebold TRAUTMANN
   |    |    |    |    |    |    /-Jean TRAUTMANN
   |    |    |    |    |    |    |    |    /-Pierre BASTIAN
   |    |    |    |    |    |    |    \-Agathe BASTIAN
   |    |    |    |    |    \-Gertrude TRUTTMANN
   |    |    |    |    |        |    /-N.N. LANG
   |    |    |    |    |        \-Barbara LANG
   |    |    |    \-Catherine BAUMGARTNER
   |    |    |        |        /-Jean SCHNEPP
   |    |    |        |    /-Jacques SCHNEPP
   |    |    |        |    |    \-Maria HUGEL
   |    |    |        \-Marie SCHNEPP
   |    |    |            \-Éva JUNG
   |    \-Madeleine VON BONN
   |        |            /-Balthazar (Janvier) KANDEL
   |        |        /-Vit CANDEL
   |        |        |    \-Anne-Marie N.N.
   |        |    /-Pancrace CANDEL
   |        |    |    |    /-Georges ZEH
   |        |    |    \-Anne-Marie ZEEH
   |        |    |        \-Anne Marie N.N.
   |        \-Anne-Marguerite KANDEL
   |            |        /-Léonard OBERER
   |            |    /-Pierre OBER
   |            \-Anne-Marie OBER
   |                |    /-Jean OBERER
   |                \-Anne-Marie OBERER
   |                    \-Catherine N.N.
Antoine HOUDE
   |                    /-Jean-Jacques GERLING
   |                /-Jean-Georges GERLING
   |                |    \-Christine N.N.
   |            /-Jean-Martin GERLING
   |            |    |    /-Sébastien HEINRICH
   |            |    \-Anne-Marie HEINRICH
   |        /-Georges GERLING
   |        |    |    /-Jean HUMMEL
   |        |    \-Marguerite HUMMEL
   |        |        |    /-Jean LIENHART
   |        |        \-Barbara LIENHART
   |        |            |    /-Diebolt OHLSZ
   |        |            \-Ève OHLSZ
   |    /-Marc GERLING
   |    |    |        /-Christian MEDTER
   |    |    |    /-Jacques MEDER
   |    |    |    |    \-Anne WOLFF
   |    |    \-Gertrude MEDER
   |    |        |                /-Henri ADAM
   |    |        |            /-Jean ADAM
   |    |        |        /-Jean ADAM
   |    |        |        |    \-Bäsche LORENTZ
   |    |        |    /-Adam ADAM
   |    |        |    |    |        /-Jean-Jacques GOETZ
   |    |        |    |    |    /-Georges GOETZ
   |    |        |    |    \-Marie BOZ; GOETZ
   |    |        |    |        \-Gertrude N.N.
   |    |        \-Marie ADAM
   |    |            |    /-Pierre WEBER
   |    |            \-Catherine WEBER
   \-Marguerite GERLING
       |            /-Jean SCHWARTZMANN
       |        /-Joseph SCHWARTZMANN
       |        |    \-Anne-Marie FREYMANN
       |    /-Jean SCHWARTZMANN
       |    |    |    /-Frédéric GREIFF
       |    |    \-Marie Anne GREIF
       |    |        \-Catherine MARX
       \-Barbara SCHWARTZMANN
           |    /-Jean CLADI
           \-Marguerite CLADI
               |        /-Simon SCHLOTTER
               |    /-Simon SCHLOTTER
               |    |    \-Anne SCHMID
               \-Catherine SCHLOTTER
                   |        /-Matz SEEL
                   |    /-Jean SEEL
                   |    |    \-Dorothée N.N.
                   \-Marguerite SEEL
                       \-Agathe RIEHL
Ancestors of Antoine HOUDE


                   /-François HOUDE
               /-Jean HOUDE
               |    \-Pauline Jacobea SCHEDET
           /-Jean HOUDE
           |    |    /-Noé GERAT
           |    \-Barbe GERARD
           |        \-Léonarde MERDY
       /-Antoine HOUDE
       |    |        /-Pierre PAILLE
       |    |    /-Étienne PAILLE
       |    |    |    \-Marie PARENT
       |    \-Catherine PAILLE
       |        |            /-Mathieu CARON
       |        |        /-Pierre CHARON
       |        |        |    \-Claudine JULLIART
       |        |    /-Robert CHARRON
       |        |    |    \-Marie GAUDEFROY
       |        \-Françoise CHARRON
       |            |    /-Pierre LEFEBURE
       |            \-Jeanne LEFEBURE
       |                \-Henriette GERARD
   /-Michel HOUDE
   |    |        /-Jean Michel HEITZ
   |    |    /-Michel HEITZ
   |    |    |    |        /-Jacques STEINMETZ
   |    |    |    |    /-Mathias STEINMETZ
   |    |    |    |    |    \-Apolonia LAUGEL
   |    |    |    \-Marie STEINMETZ
   |    |    |        |        /-André KEITH
   |    |    |        |    /-André KEITH
   |    |    |        |    |    \-Marie N.N.
   |    |    |        \-Catherine KEITH
   |    |    |            \-Elisabeth GERING
   |    \-Odile HEITZ
   |        |    /-Louis HORNECKER
   |        \-Catherine HORNECKER
   |            \-Barbara HUMERLIN
Antoine HOUDE
   |                        /-Thomas STEPHAN
   |                    /-Jean-Jacques STEPHAN
   |                /-Jacques STEFFEN
   |                |    |    /-Martin MULLER
   |                |    \-Marie MULLER
   |            /-Laurent STEFFEN
   |            |    |    /-Diebold WEBER
   |            |    \-Anne-Marie WEBER
   |            |        \-Barbara N.N.
   |        /-Joseph STEFFEN
   |        |    |    /-Jean BASTIAN
   |        |    \-Marie BASTIAN
   |        |        |    /-Jean WENDLING
   |        |        \-Madeleine WENDLING
   |        |            \-Barbe RAUCH
   |    /-Sébastien STEFFEN
   |    |    |            /-Georges GRUBER
   |    |    |        /-Marc GRUBER
   |    |    |    /-Michel GRUBER
   |    |    |    |    |    /-Jean KOLER
   |    |    |    |    \-Marie-Barbara KOHLER
   |    |    \-Barbara GRUBER
   |    |        |    /-Jean WINTZ
   |    |        \-Barbara WINTZ
   |    |            \-Marie RIEHL
   \-Madeleine STEFFEN
       |        /-Mathis LUTZ
       |    /-André LUTZ
       |    |    \-Catherine N.N.
       \-Barbara LOTZ
           |                /-Valentin ADOLPH
           |            /-Théobald ADOLPH-BERBACH
           |            |    \-Odile N.N.
           |        /-Jean Adolphe ADOLPH-BERBACH
           |        |    |    /-Matz DIEBOLD
           |        |    \-Catherine DIEBOLD
           |    /-Michel BERENBACH
           |    |    |    /-Erhardt STUMPF
           |    |    \-Brigitte STUMPF
           |    |        |    /-Peter MATER
           |    |        \-Brigitte MATER
           \-Marie Madeleine BERENBACH
               |            /-Georges LUTZ
               |        /-Georges LUTZ
               |        |    \-Odile N.N.
               |    /-Jean LUTZ
               |    |    \-Anna HATT
               \-Suzanne LUTZ
                   |        /-Christmann JUNG
                   |    /-Chrétien JUNG
                   |    |    \-Agnès N.N.
                   \-Suzanne JUNG
                       |        /-Nicolas TROESCH
                       |    /-Claus TROESCH
                       |    |    |    /-Georges FRIEDRICH
                       |    |    \-Barbara FRIEDRICH
                       \-Barbe TROESCH
                           |    /-Jorg FRIEDERICH
                           \-Barbara JORG


Ancestors of Barbe HOUDE


               /-François HOUDE
           /-Jean HOUDE
           |    \-Pauline Jacobea SCHEDET
       /-Pierre HOUDE
       |    |            /-Mathieu CARON
       |    |        /-Pierre CHARON
       |    |        |    \-Claudine JULLIART
       |    |    /-Robert CHARRON
       |    |    |    \-Marie GAUDEFROY
       |    \-Françoise CHARRON
       |        |    /-Pierre LEFEBURE
       |        \-Jeanne LEFEBURE
       |            \-Henriette GERARD
   /-Antoine HOUDE
   |    |            /-André GANTER
   |    |        /-Jean GANTER
   |    |    /-Philippe GANTER
   |    |    |    |        /-Pierre BAHL
   |    |    |    |    /-Thomas BAAL
   |    |    |    |    |    \-Anne RIEL
   |    |    |    \-Marguerite BAAL
   |    |    |        |    /-Jean RIEHL
   |    |    |        \-Marguerite ou Anne RIEL
   |    |    |            \-Anne THOMAS
   |    \-Marie Anne GANTER
   |        |        /-Georges WINDT
   |        |    /-Martin WIND
   |        |    |    \-Gertrude N.N.
   |        \-Gertrude WIND
   |            |    /-Gérard PUGIN
   |            \-Claudine PUGIN
Barbe HOUDE
   |                    /-Michel GROSJEAN
   |                /-Sébastien GROSJEAN
   |            /-Gabriel GROSJEAN
   |            |    |    /-Nicolas LABROCHE
   |            |    \-Marguerite LABROCHE
   |            |        \-Sébastienne PETIT
   |        /-Théodore GROSJEAN
   |        |    |    /-Pierre GRAUEL
   |        |    \-Marguerite GRAUEL
   |    /-Jean-Jacques GROSJEAN
   |    |    |    /-Martin HEIM
   |    |    \-"Anne" Marie HEIM
   |    |        \-Anne LECHLER
   \-Marie-Anne GROSJEAN
       |            /-Claudius MESSANCE
       |        /-Nicolas MESSANCE
       |        |    \-Jeanne ROBITAT
       |    /-Pierre Joseph MESSANCE
       |    |    |            /-Mathieu CARON
       |    |    |        /-Pierre CHARON
       |    |    |        |    \-Claudine JULLIART
       |    |    |    /-Robert CHARRON
       |    |    |    |    \-Marie GAUDEFROY
       |    |    \-Jeanne CHARRON
       |    |        |    /-Pierre LEFEBURE
       |    |        \-Jeanne LEFEBURE
       |    |            \-Henriette GERARD
       \-Catherine MESSANCE
           |            /-Jean TIERCE
           |        /-Simon TIERCE
           |    /-Charles TIERSE
           |    |    \-Barbe LE COQ
           \-Françoise TIERSE
               |    /-Adrien BUGNET
               \-Jeanne BUNIER
                   \-Marguerite SACCARD
Ancestors of Catherine HOUDE


       /-François HOUDE
   /-Dominique HOUDE
   |    \-Pauline Jacobea SCHEDET
Catherine HOUDE
   |    /-Jean HUCK
   \-Anne Marie HÜG
       \-Odile HANS


Ancestors of Charles HOUDE


   /-François HOUDE
Charles HOUDE
   \-Pauline Jacobea SCHEDET


Ancestors of Chrétien HOUDE


                   /-François HOUDE
               /-Jean HOUDE
               |    \-Pauline Jacobea SCHEDET
           /-Pierre HOUDE
           |    |            /-Mathieu CARON
           |    |        /-Pierre CHARON
           |    |        |    \-Claudine JULLIART
           |    |    /-Robert CHARRON
           |    |    |    \-Marie GAUDEFROY
           |    \-Françoise CHARRON
           |        |    /-Pierre LEFEBURE
           |        \-Jeanne LEFEBURE
           |            \-Henriette GERARD
       /-Joseph HOUDE
       |    |            /-André GANTER
       |    |        /-Jean GANTER
       |    |    /-Philippe GANTER
       |    |    |    |        /-Pierre BAHL
       |    |    |    |    /-Thomas BAAL
       |    |    |    |    |    \-Anne RIEL
       |    |    |    \-Marguerite BAAL
       |    |    |        |    /-Jean RIEHL
       |    |    |        \-Marguerite ou Anne RIEL
       |    |    |            \-Anne THOMAS
       |    \-Marie Anne GANTER
       |        |        /-Georges WINDT
       |        |    /-Martin WIND
       |        |    |    \-Gertrude N.N.
       |        \-Gertrude WIND
       |            |    /-Gérard PUGIN
       |            \-Claudine PUGIN
   /-Jean HOUDE
   |    |                /-Martin VON BONN
   |    |            /-Michael VON BONN
   |    |        /-Balthasar VON BONN
   |    |        |    |        /-André ECKART
   |    |        |    |    /-Frédéric ECKART
   |    |        |    |    |    \-Élisabeth N.N.
   |    |        |    \-Eve ECKART
   |    |        |        \-Éve GING
   |    |    /-Joseph VON BONN
   |    |    |    |        /-Jean André BAUMGARTNER
   |    |    |    |    /-Jean André BAUMGARTNER
   |    |    |    |    |    |            /-Arbogast TRAUTMANN
   |    |    |    |    |    |        /-Diebold TRAUTMANN
   |    |    |    |    |    |    /-Jean TRAUTMANN
   |    |    |    |    |    |    |    |    /-Pierre BASTIAN
   |    |    |    |    |    |    |    \-Agathe BASTIAN
   |    |    |    |    |    \-Gertrude TRUTTMANN
   |    |    |    |    |        |    /-N.N. LANG
   |    |    |    |    |        \-Barbara LANG
   |    |    |    \-Catherine BAUMGARTNER
   |    |    |        |        /-Jean SCHNEPP
   |    |    |        |    /-Jacques SCHNEPP
   |    |    |        |    |    \-Maria HUGEL
   |    |    |        \-Marie SCHNEPP
   |    |    |            \-Éva JUNG
   |    \-Madeleine VON BONN
   |        |            /-Balthazar (Janvier) KANDEL
   |        |        /-Vit CANDEL
   |        |        |    \-Anne-Marie N.N.
   |        |    /-Pancrace CANDEL
   |        |    |    |    /-Georges ZEH
   |        |    |    \-Anne-Marie ZEEH
   |        |    |        \-Anne Marie N.N.
   |        \-Anne-Marguerite KANDEL
   |            |        /-Léonard OBERER
   |            |    /-Pierre OBER
   |            \-Anne-Marie OBER
   |                |    /-Jean OBERER
   |                \-Anne-Marie OBERER
   |                    \-Catherine N.N.
Chrétien HOUDE
   |                    /-Jean-Jacques GERLING
   |                /-Jean-Georges GERLING
   |                |    \-Christine N.N.
   |            /-Jean-Martin GERLING
   |            |    |    /-Sébastien HEINRICH
   |            |    \-Anne-Marie HEINRICH
   |        /-Georges GERLING
   |        |    |    /-Jean HUMMEL
   |        |    \-Marguerite HUMMEL
   |        |        |    /-Jean LIENHART
   |        |        \-Barbara LIENHART
   |        |            |    /-Diebolt OHLSZ
   |        |            \-Ève OHLSZ
   |    /-Marc GERLING
   |    |    |        /-Christian MEDTER
   |    |    |    /-Jacques MEDER
   |    |    |    |    \-Anne WOLFF
   |    |    \-Gertrude MEDER
   |    |        |                /-Henri ADAM
   |    |        |            /-Jean ADAM
   |    |        |        /-Jean ADAM
   |    |        |        |    \-Bäsche LORENTZ
   |    |        |    /-Adam ADAM
   |    |        |    |    |        /-Jean-Jacques GOETZ
   |    |        |    |    |    /-Georges GOETZ
   |    |        |    |    \-Marie BOZ; GOETZ
   |    |        |    |        \-Gertrude N.N.
   |    |        \-Marie ADAM
   |    |            |    /-Pierre WEBER
   |    |            \-Catherine WEBER
   \-Marguerite GERLING
       |            /-Jean SCHWARTZMANN
       |        /-Joseph SCHWARTZMANN
       |        |    \-Anne-Marie FREYMANN
       |    /-Jean SCHWARTZMANN
       |    |    |    /-Frédéric GREIFF
       |    |    \-Marie Anne GREIF
       |    |        \-Catherine MARX
       \-Barbara SCHWARTZMANN
           |    /-Jean CLADI
           \-Marguerite CLADI
               |        /-Simon SCHLOTTER
               |    /-Simon SCHLOTTER
               |    |    \-Anne SCHMID
               \-Catherine SCHLOTTER
                   |        /-Matz SEEL
                   |    /-Jean SEEL
                   |    |    \-Dorothée N.N.
                   \-Marguerite SEEL
                       \-Agathe RIEHL
Ancestors of Claudine HOUDE


   /-François HOUDE
Claudine HOUDE
   \-Pauline Jacobea SCHEDET


Ancestors of Dominique HOUDE


   /-François HOUDE
Dominique HOUDE
   \-Pauline Jacobea SCHEDET


Ancestors of Élisabeth HOUDE


   /-François HOUDE
Élisabeth HOUDE
   \-Pauline Jacobea SCHEDET
Ancestors of Élisabeth HOUDE


       /-François HOUDE
   /-Charles HOUDE
   |    \-Pauline Jacobea SCHEDET
Élisabeth HOUDE
   \-Marie BOUCHET


Ancestors of Étienne HOUDE


               /-François HOUDE
           /-Jean HOUDE
           |    \-Pauline Jacobea SCHEDET
       /-Pierre HOUDE
       |    |            /-Mathieu CARON
       |    |        /-Pierre CHARON
       |    |        |    \-Claudine JULLIART
       |    |    /-Robert CHARRON
       |    |    |    \-Marie GAUDEFROY
       |    \-Françoise CHARRON
       |        |    /-Pierre LEFEBURE
       |        \-Jeanne LEFEBURE
       |            \-Henriette GERARD
   /-Joseph HOUDE
   |    |            /-André GANTER
   |    |        /-Jean GANTER
   |    |    /-Philippe GANTER
   |    |    |    |        /-Pierre BAHL
   |    |    |    |    /-Thomas BAAL
   |    |    |    |    |    \-Anne RIEL
   |    |    |    \-Marguerite BAAL
   |    |    |        |    /-Jean RIEHL
   |    |    |        \-Marguerite ou Anne RIEL
   |    |    |            \-Anne THOMAS
   |    \-Marie Anne GANTER
   |        |        /-Georges WINDT
   |        |    /-Martin WIND
   |        |    |    \-Gertrude N.N.
   |        \-Gertrude WIND
   |            |    /-Gérard PUGIN
   |            \-Claudine PUGIN
Étienne HOUDE
   |                /-Martin VON BONN
   |            /-Michael VON BONN
   |        /-Balthasar VON BONN
   |        |    |        /-André ECKART
   |        |    |    /-Frédéric ECKART
   |        |    |    |    \-Élisabeth N.N.
   |        |    \-Eve ECKART
   |        |        \-Éve GING
   |    /-Joseph VON BONN
   |    |    |        /-Jean André BAUMGARTNER
   |    |    |    /-Jean André BAUMGARTNER
   |    |    |    |    |            /-Arbogast TRAUTMANN
   |    |    |    |    |        /-Diebold TRAUTMANN
   |    |    |    |    |    /-Jean TRAUTMANN
   |    |    |    |    |    |    |    /-Pierre BASTIAN
   |    |    |    |    |    |    \-Agathe BASTIAN
   |    |    |    |    \-Gertrude TRUTTMANN
   |    |    |    |        |    /-N.N. LANG
   |    |    |    |        \-Barbara LANG
   |    |    \-Catherine BAUMGARTNER
   |    |        |        /-Jean SCHNEPP
   |    |        |    /-Jacques SCHNEPP
   |    |        |    |    \-Maria HUGEL
   |    |        \-Marie SCHNEPP
   |    |            \-Éva JUNG
   \-Madeleine VON BONN
       |            /-Balthazar (Janvier) KANDEL
       |        /-Vit CANDEL
       |        |    \-Anne-Marie N.N.
       |    /-Pancrace CANDEL
       |    |    |    /-Georges ZEH
       |    |    \-Anne-Marie ZEEH
       |    |        \-Anne Marie N.N.
       \-Anne-Marguerite KANDEL
           |        /-Léonard OBERER
           |    /-Pierre OBER
           \-Anne-Marie OBER
               |    /-Jean OBERER
               \-Anne-Marie OBERER
                   \-Catherine N.N.


Ancestors of François HOUDE


       /-François HOUDE
   /-Jean HOUDE
   |    \-Pauline Jacobea SCHEDET
François HOUDE
   |    /-Noé GERAT
   \-Barbe GERARD
       \-Léonarde MERDY
Ancestors of François-Antoine HOUDE


                       /-François HOUDE
                   /-Jean HOUDE
                   |    \-Pauline Jacobea SCHEDET
               /-Jean HOUDE
               |    |    /-Noé GERAT
               |    \-Barbe GERARD
               |        \-Léonarde MERDY
           /-Antoine HOUDE
           |    |        /-Pierre PAILLE
           |    |    /-Étienne PAILLE
           |    |    |    \-Marie PARENT
           |    \-Catherine PAILLE
           |        |            /-Mathieu CARON
           |        |        /-Pierre CHARON
           |        |        |    \-Claudine JULLIART
           |        |    /-Robert CHARRON
           |        |    |    \-Marie GAUDEFROY
           |        \-Françoise CHARRON
           |            |    /-Pierre LEFEBURE
           |            \-Jeanne LEFEBURE
           |                \-Henriette GERARD
       /-Michel HOUDE
       |    |        /-Jean Michel HEITZ
       |    |    /-Michel HEITZ
       |    |    |    |        /-Jacques STEINMETZ
       |    |    |    |    /-Mathias STEINMETZ
       |    |    |    |    |    \-Apolonia LAUGEL
       |    |    |    \-Marie STEINMETZ
       |    |    |        |        /-André KEITH
       |    |    |        |    /-André KEITH
       |    |    |        |    |    \-Marie N.N.
       |    |    |        \-Catherine KEITH
       |    |    |            \-Elisabeth GERING
       |    \-Odile HEITZ
       |        |    /-Louis HORNECKER
       |        \-Catherine HORNECKER
       |            \-Barbara HUMERLIN
   /-Michel HOUDE
   |    |                        /-Thomas STEPHAN
   |    |                    /-Jean-Jacques STEPHAN
   |    |                /-Jacques STEFFEN
   |    |                |    |    /-Martin MULLER
   |    |                |    \-Marie MULLER
   |    |            /-Laurent STEFFEN
   |    |            |    |    /-Diebold WEBER
   |    |            |    \-Anne-Marie WEBER
   |    |            |        \-Barbara N.N.
   |    |        /-Joseph STEFFEN
   |    |        |    |    /-Jean BASTIAN
   |    |        |    \-Marie BASTIAN
   |    |        |        |    /-Jean WENDLING
   |    |        |        \-Madeleine WENDLING
   |    |        |            \-Barbe RAUCH
   |    |    /-Sébastien STEFFEN
   |    |    |    |            /-Georges GRUBER
   |    |    |    |        /-Marc GRUBER
   |    |    |    |    /-Michel GRUBER
   |    |    |    |    |    |    /-Jean KOLER
   |    |    |    |    |    \-Marie-Barbara KOHLER
   |    |    |    \-Barbara GRUBER
   |    |    |        |    /-Jean WINTZ
   |    |    |        \-Barbara WINTZ
   |    |    |            \-Marie RIEHL
   |    \-Madeleine STEFFEN
   |        |        /-Mathis LUTZ
   |        |    /-André LUTZ
   |        |    |    \-Catherine N.N.
   |        \-Barbara LOTZ
   |            |                /-Valentin ADOLPH
   |            |            /-Théobald ADOLPH-BERBACH
   |            |            |    \-Odile N.N.
   |            |        /-Jean Adolphe ADOLPH-BERBACH
   |            |        |    |    /-Matz DIEBOLD
   |            |        |    \-Catherine DIEBOLD
   |            |    /-Michel BERENBACH
   |            |    |    |    /-Erhardt STUMPF
   |            |    |    \-Brigitte STUMPF
   |            |    |        |    /-Peter MATER
   |            |    |        \-Brigitte MATER
   |            \-Marie Madeleine BERENBACH
   |                |            /-Georges LUTZ
   |                |        /-Georges LUTZ
   |                |        |    \-Odile N.N.
   |                |    /-Jean LUTZ
   |                |    |    \-Anna HATT
   |                \-Suzanne LUTZ
   |                    |        /-Christmann JUNG
   |                    |    /-Chrétien JUNG
   |                    |    |    \-Agnès N.N.
   |                    \-Suzanne JUNG
   |                        |        /-Nicolas TROESCH
   |                        |    /-Claus TROESCH
   |                        |    |    |    /-Georges FRIEDRICH
   |                        |    |    \-Barbara FRIEDRICH
   |                        \-Barbe TROESCH
   |                            |    /-Jorg FRIEDERICH
   |                            \-Barbara JORG
François-Antoine HOUDE
   |                /-Jean Paul TRACKH
   |            /-Mathieu TRAG
   |            |    \-Marie SCHWOERER
   |        /-Jean-Georges TRAG
   |        |    |        /-Nicolas KAUFFMANN
   |        |    |    /-Jean-Georges KAUFFMANN
   |        |    |    |    \-Marie BEHR
   |        |    \-Anne-Marie KAUFFMANN
   |        |        |    /-Laurent RICHARD
   |        |        \-Catherine RICHARDT
   |        |            \-Anne-Marie VIX
   |    /-Laurent DRACH
   |    |    |            /-jean KIEGER
   |    |    |        /-Georges KIEGER
   |    |    |    /-Joseph KOEGER
   |    |    |    |    |        /-Stéphane REINHARD
   |    |    |    |    |    /-Michel REINHARDT
   |    |    |    |    |    |    \-Gertrude N.N.
   |    |    |    |    \-Barbe REINHARDT
   |    |    |    |        |    /-Jörg CLAUS
   |    |    |    |        \-Gertrude CLAUS
   |    |    |    |            \-Odile N.N.
   |    |    \-Anne Marie KOEGER
   |    |        |    /-Pierre BAAL
   |    |        \-Barbara BAAL
   |    |            |        /-Michel GROSJEAN
   |    |            |    /-Sébastien GROSJEAN
   |    |            \-Élisabeth GROSJEAN
   |    |                |    /-Nicolas LABROCHE
   |    |                \-Marguerite LABROCHE
   |    |                    \-Sébastienne PETIT
   \-Rosine DRACH
       |    /-Antoine GERARD
       \-Odile GERARD
           \-Élisabeth WALTER
Ancestors of François Antoine HOUDE


                   /-François HOUDE
               /-Jean HOUDE
               |    \-Pauline Jacobea SCHEDET
           /-Jean HOUDE
           |    |    /-Noé GERAT
           |    \-Barbe GERARD
           |        \-Léonarde MERDY
       /-Antoine HOUDE
       |    |        /-Pierre PAILLE
       |    |    /-Étienne PAILLE
       |    |    |    \-Marie PARENT
       |    \-Catherine PAILLE
       |        |            /-Mathieu CARON
       |        |        /-Pierre CHARON
       |        |        |    \-Claudine JULLIART
       |        |    /-Robert CHARRON
       |        |    |    \-Marie GAUDEFROY
       |        \-Françoise CHARRON
       |            |    /-Pierre LEFEBURE
       |            \-Jeanne LEFEBURE
       |                \-Henriette GERARD
   /-Michel HOUDE
   |    |        /-Jean Michel HEITZ
   |    |    /-Michel HEITZ
   |    |    |    |        /-Jacques STEINMETZ
   |    |    |    |    /-Mathias STEINMETZ
   |    |    |    |    |    \-Apolonia LAUGEL
   |    |    |    \-Marie STEINMETZ
   |    |    |        |        /-André KEITH
   |    |    |        |    /-André KEITH
   |    |    |        |    |    \-Marie N.N.
   |    |    |        \-Catherine KEITH
   |    |    |            \-Elisabeth GERING
   |    \-Odile HEITZ
   |        |    /-Louis HORNECKER
   |        \-Catherine HORNECKER
   |            \-Barbara HUMERLIN
François Antoine HOUDE
   |                        /-Thomas STEPHAN
   |                    /-Jean-Jacques STEPHAN
   |                /-Jacques STEFFEN
   |                |    |    /-Martin MULLER
   |                |    \-Marie MULLER
   |            /-Laurent STEFFEN
   |            |    |    /-Diebold WEBER
   |            |    \-Anne-Marie WEBER
   |            |        \-Barbara N.N.
   |        /-Joseph STEFFEN
   |        |    |    /-Jean BASTIAN
   |        |    \-Marie BASTIAN
   |        |        |    /-Jean WENDLING
   |        |        \-Madeleine WENDLING
   |        |            \-Barbe RAUCH
   |    /-Sébastien STEFFEN
   |    |    |            /-Georges GRUBER
   |    |    |        /-Marc GRUBER
   |    |    |    /-Michel GRUBER
   |    |    |    |    |    /-Jean KOLER
   |    |    |    |    \-Marie-Barbara KOHLER
   |    |    \-Barbara GRUBER
   |    |        |    /-Jean WINTZ
   |    |        \-Barbara WINTZ
   |    |            \-Marie RIEHL
   \-Madeleine STEFFEN
       |        /-Mathis LUTZ
       |    /-André LUTZ
       |    |    \-Catherine N.N.
       \-Barbara LOTZ
           |                /-Valentin ADOLPH
           |            /-Théobald ADOLPH-BERBACH
           |            |    \-Odile N.N.
           |        /-Jean Adolphe ADOLPH-BERBACH
           |        |    |    /-Matz DIEBOLD
           |        |    \-Catherine DIEBOLD
           |    /-Michel BERENBACH
           |    |    |    /-Erhardt STUMPF
           |    |    \-Brigitte STUMPF
           |    |        |    /-Peter MATER
           |    |        \-Brigitte MATER
           \-Marie Madeleine BERENBACH
               |            /-Georges LUTZ
               |        /-Georges LUTZ
               |        |    \-Odile N.N.
               |    /-Jean LUTZ
               |    |    \-Anna HATT
               \-Suzanne LUTZ
                   |        /-Christmann JUNG
                   |    /-Chrétien JUNG
                   |    |    \-Agnès N.N.
                   \-Suzanne JUNG
                       |        /-Nicolas TROESCH
                       |    /-Claus TROESCH
                       |    |    |    /-Georges FRIEDRICH
                       |    |    \-Barbara FRIEDRICH
                       \-Barbe TROESCH
                           |    /-Jorg FRIEDERICH
                           \-Barbara JORG
Ancestors of George HOUDE


                       /-François HOUDE
                   /-Jean HOUDE
                   |    \-Pauline Jacobea SCHEDET
               /-Pierre HOUDE
               |    |            /-Mathieu CARON
               |    |        /-Pierre CHARON
               |    |        |    \-Claudine JULLIART
               |    |    /-Robert CHARRON
               |    |    |    \-Marie GAUDEFROY
               |    \-Françoise CHARRON
               |        |    /-Pierre LEFEBURE
               |        \-Jeanne LEFEBURE
               |            \-Henriette GERARD
           /-Joseph HOUDE
           |    |            /-André GANTER
           |    |        /-Jean GANTER
           |    |    /-Philippe GANTER
           |    |    |    |        /-Pierre BAHL
           |    |    |    |    /-Thomas BAAL
           |    |    |    |    |    \-Anne RIEL
           |    |    |    \-Marguerite BAAL
           |    |    |        |    /-Jean RIEHL
           |    |    |        \-Marguerite ou Anne RIEL
           |    |    |            \-Anne THOMAS
           |    \-Marie Anne GANTER
           |        |        /-Georges WINDT
           |        |    /-Martin WIND
           |        |    |    \-Gertrude N.N.
           |        \-Gertrude WIND
           |            |    /-Gérard PUGIN
           |            \-Claudine PUGIN
       /-Étienne HOUDE
       |    |                /-Martin VON BONN
       |    |            /-Michael VON BONN
       |    |        /-Balthasar VON BONN
       |    |        |    |        /-André ECKART
       |    |        |    |    /-Frédéric ECKART
       |    |        |    |    |    \-Élisabeth N.N.
       |    |        |    \-Eve ECKART
       |    |        |        \-Éve GING
       |    |    /-Joseph VON BONN
       |    |    |    |        /-Jean André BAUMGARTNER
       |    |    |    |    /-Jean André BAUMGARTNER
       |    |    |    |    |    |            /-Arbogast TRAUTMANN
       |    |    |    |    |    |        /-Diebold TRAUTMANN
       |    |    |    |    |    |    /-Jean TRAUTMANN
       |    |    |    |    |    |    |    |    /-Pierre BASTIAN
       |    |    |    |    |    |    |    \-Agathe BASTIAN
       |    |    |    |    |    \-Gertrude TRUTTMANN
       |    |    |    |    |        |    /-N.N. LANG
       |    |    |    |    |        \-Barbara LANG
       |    |    |    \-Catherine BAUMGARTNER
       |    |    |        |        /-Jean SCHNEPP
       |    |    |        |    /-Jacques SCHNEPP
       |    |    |        |    |    \-Maria HUGEL
       |    |    |        \-Marie SCHNEPP
       |    |    |            \-Éva JUNG
       |    \-Madeleine VON BONN
       |        |            /-Balthazar (Janvier) KANDEL
       |        |        /-Vit CANDEL
       |        |        |    \-Anne-Marie N.N.
       |        |    /-Pancrace CANDEL
       |        |    |    |    /-Georges ZEH
       |        |    |    \-Anne-Marie ZEEH
       |        |    |        \-Anne Marie N.N.
       |        \-Anne-Marguerite KANDEL
       |            |        /-Léonard OBERER
       |            |    /-Pierre OBER
       |            \-Anne-Marie OBER
       |                |    /-Jean OBERER
       |                \-Anne-Marie OBERER
       |                    \-Catherine N.N.
   /-Joseph HOUDE
   |    \-Marie-Anne SCHMITT
George HOUDE
   \-Barbara Ann EISENHAUER
Ancestors of Hélène HOUDE


       /-François HOUDE
   /-Jean HOUDE
   |    \-Pauline Jacobea SCHEDET
Hélène HOUDE
   |    /-Noé GERAT
   \-Barbe GERARD
       \-Léonarde MERDY
Ancestors of Jacques HOUDE


       /-François HOUDE
   /-Dominique HOUDE
   |    \-Pauline Jacobea SCHEDET
Jacques HOUDE
   |    /-Jean HUCK
   \-Anne Marie HÜG
       \-Odile HANS
Ancestors of Jean HOUDE


               /-François HOUDE
           /-Jean HOUDE
           |    \-Pauline Jacobea SCHEDET
       /-Pierre HOUDE
       |    |            /-Mathieu CARON
       |    |        /-Pierre CHARON
       |    |        |    \-Claudine JULLIART
       |    |    /-Robert CHARRON
       |    |    |    \-Marie GAUDEFROY
       |    \-Françoise CHARRON
       |        |    /-Pierre LEFEBURE
       |        \-Jeanne LEFEBURE
       |            \-Henriette GERARD
   /-Joseph HOUDE
   |    |            /-André GANTER
   |    |        /-Jean GANTER
   |    |    /-Philippe GANTER
   |    |    |    |        /-Pierre BAHL
   |    |    |    |    /-Thomas BAAL
   |    |    |    |    |    \-Anne RIEL
   |    |    |    \-Marguerite BAAL
   |    |    |        |    /-Jean RIEHL
   |    |    |        \-Marguerite ou Anne RIEL
   |    |    |            \-Anne THOMAS
   |    \-Marie Anne GANTER
   |        |        /-Georges WINDT
   |        |    /-Martin WIND
   |        |    |    \-Gertrude N.N.
   |        \-Gertrude WIND
   |            |    /-Gérard PUGIN
   |            \-Claudine PUGIN
Jean HOUDE
   |                /-Martin VON BONN
   |            /-Michael VON BONN
   |        /-Balthasar VON BONN
   |        |    |        /-André ECKART
   |        |    |    /-Frédéric ECKART
   |        |    |    |    \-Élisabeth N.N.
   |        |    \-Eve ECKART
   |        |        \-Éve GING
   |    /-Joseph VON BONN
   |    |    |        /-Jean André BAUMGARTNER
   |    |    |    /-Jean André BAUMGARTNER
   |    |    |    |    |            /-Arbogast TRAUTMANN
   |    |    |    |    |        /-Diebold TRAUTMANN
   |    |    |    |    |    /-Jean TRAUTMANN
   |    |    |    |    |    |    |    /-Pierre BASTIAN
   |    |    |    |    |    |    \-Agathe BASTIAN
   |    |    |    |    \-Gertrude TRUTTMANN
   |    |    |    |        |    /-N.N. LANG
   |    |    |    |        \-Barbara LANG
   |    |    \-Catherine BAUMGARTNER
   |    |        |        /-Jean SCHNEPP
   |    |        |    /-Jacques SCHNEPP
   |    |        |    |    \-Maria HUGEL
   |    |        \-Marie SCHNEPP
   |    |            \-Éva JUNG
   \-Madeleine VON BONN
       |            /-Balthazar (Janvier) KANDEL
       |        /-Vit CANDEL
       |        |    \-Anne-Marie N.N.
       |    /-Pancrace CANDEL
       |    |    |    /-Georges ZEH
       |    |    \-Anne-Marie ZEEH
       |    |        \-Anne Marie N.N.
       \-Anne-Marguerite KANDEL
           |        /-Léonard OBERER
           |    /-Pierre OBER
           \-Anne-Marie OBER
               |    /-Jean OBERER
               \-Anne-Marie OBERER
                   \-Catherine N.N.
Ancestors of Jean HOUDE


   /-François HOUDE
Jean HOUDE
   \-Pauline Jacobea SCHEDET
Ancestors of Jean HOUDE


           /-François HOUDE
       /-Jean HOUDE
       |    \-Pauline Jacobea SCHEDET
   /-Pierre HOUDE
   |    |            /-Mathieu CARON
   |    |        /-Pierre CHARON
   |    |        |    \-Claudine JULLIART
   |    |    /-Robert CHARRON
   |    |    |    \-Marie GAUDEFROY
   |    \-Françoise CHARRON
   |        |    /-Pierre LEFEBURE
   |        \-Jeanne LEFEBURE
   |            \-Henriette GERARD
Jean HOUDE
   |            /-André GANTER
   |        /-Jean GANTER
   |    /-Philippe GANTER
   |    |    |        /-Pierre BAHL
   |    |    |    /-Thomas BAAL
   |    |    |    |    \-Anne RIEL
   |    |    \-Marguerite BAAL
   |    |        |    /-Jean RIEHL
   |    |        \-Marguerite ou Anne RIEL
   |    |            \-Anne THOMAS
   \-Marie Anne GANTER
       |        /-Georges WINDT
       |    /-Martin WIND
       |    |    \-Gertrude N.N.
       \-Gertrude WIND
           |    /-Gérard PUGIN
           \-Claudine PUGIN
Ancestors of Jean HOUDE


       /-François HOUDE
   /-Jean HOUDE
   |    \-Pauline Jacobea SCHEDET
Jean HOUDE
   |    /-Noé GERAT
   \-Barbe GERARD
       \-Léonarde MERDY
Ancestors of Jean HOUDE


       /-François HOUDE
   /-Jean HOUDE
   |    \-Pauline Jacobea SCHEDET
Jean HOUDE
   |            /-Mathieu CARON
   |        /-Pierre CHARON
   |        |    \-Claudine JULLIART
   |    /-Robert CHARRON
   |    |    \-Marie GAUDEFROY
   \-Françoise CHARRON
       |    /-Pierre LEFEBURE
       \-Jeanne LEFEBURE
           \-Henriette GERARD
Ancestors of Jean HOUDE


           /-François HOUDE
       /-Jean HOUDE
       |    \-Pauline Jacobea SCHEDET
   /-Michel HOUDE
   |    |            /-Mathieu CARON
   |    |        /-Pierre CHARON
   |    |        |    \-Claudine JULLIART
   |    |    /-Robert CHARRON
   |    |    |    \-Marie GAUDEFROY
   |    \-Françoise CHARRON
   |        |    /-Pierre LEFEBURE
   |        \-Jeanne LEFEBURE
   |            \-Henriette GERARD
Jean HOUDE
   |    /-Dominique SCHMILLI
   \-Jeanne SCHMILLI
       \-Nicole PAILLE
Ancestors of Jean HOUDE


               /-François HOUDE
           /-Jean HOUDE
           |    \-Pauline Jacobea SCHEDET
       /-Pierre HOUDE
       |    |            /-Mathieu CARON
       |    |        /-Pierre CHARON
       |    |        |    \-Claudine JULLIART
       |    |    /-Robert CHARRON
       |    |    |    \-Marie GAUDEFROY
       |    \-Françoise CHARRON
       |        |    /-Pierre LEFEBURE
       |        \-Jeanne LEFEBURE
       |            \-Henriette GERARD
   /-Antoine HOUDE
   |    |            /-André GANTER
   |    |        /-Jean GANTER
   |    |    /-Philippe GANTER
   |    |    |    |        /-Pierre BAHL
   |    |    |    |    /-Thomas BAAL
   |    |    |    |    |    \-Anne RIEL
   |    |    |    \-Marguerite BAAL
   |    |    |        |    /-Jean RIEHL
   |    |    |        \-Marguerite ou Anne RIEL
   |    |    |            \-Anne THOMAS
   |    \-Marie Anne GANTER
   |        |        /-Georges WINDT
   |        |    /-Martin WIND
   |        |    |    \-Gertrude N.N.
   |        \-Gertrude WIND
   |            |    /-Gérard PUGIN
   |            \-Claudine PUGIN
Jean HOUDE
   |                    /-Michel GROSJEAN
   |                /-Sébastien GROSJEAN
   |            /-Gabriel GROSJEAN
   |            |    |    /-Nicolas LABROCHE
   |            |    \-Marguerite LABROCHE
   |            |        \-Sébastienne PETIT
   |        /-Théodore GROSJEAN
   |        |    |    /-Pierre GRAUEL
   |        |    \-Marguerite GRAUEL
   |    /-Jean-Jacques GROSJEAN
   |    |    |    /-Martin HEIM
   |    |    \-"Anne" Marie HEIM
   |    |        \-Anne LECHLER
   \-Marie-Anne GROSJEAN
       |            /-Claudius MESSANCE
       |        /-Nicolas MESSANCE
       |        |    \-Jeanne ROBITAT
       |    /-Pierre Joseph MESSANCE
       |    |    |            /-Mathieu CARON
       |    |    |        /-Pierre CHARON
       |    |    |        |    \-Claudine JULLIART
       |    |    |    /-Robert CHARRON
       |    |    |    |    \-Marie GAUDEFROY
       |    |    \-Jeanne CHARRON
       |    |        |    /-Pierre LEFEBURE
       |    |        \-Jeanne LEFEBURE
       |    |            \-Henriette GERARD
       \-Catherine MESSANCE
           |            /-Jean TIERCE
           |        /-Simon TIERCE
           |    /-Charles TIERSE
           |    |    \-Barbe LE COQ
           \-Françoise TIERSE
               |    /-Adrien BUGNET
               \-Jeanne BUNIER
                   \-Marguerite SACCARD
Ancestors of Jeanne HOUDE


       /-François HOUDE
   /-Jean HOUDE
   |    \-Pauline Jacobea SCHEDET
Jeanne HOUDE
   |    /-Noé GERAT
   \-Barbe GERARD
       \-Léonarde MERDY
Ancestors of Jeanne HOUDE


   /-François HOUDE
Jeanne HOUDE
   \-Pauline Jacobea SCHEDET
Ancestors of Joseph HOUDE


                   /-François HOUDE
               /-Jean HOUDE
               |    \-Pauline Jacobea SCHEDET
           /-Pierre HOUDE
           |    |            /-Mathieu CARON
           |    |        /-Pierre CHARON
           |    |        |    \-Claudine JULLIART
           |    |    /-Robert CHARRON
           |    |    |    \-Marie GAUDEFROY
           |    \-Françoise CHARRON
           |        |    /-Pierre LEFEBURE
           |        \-Jeanne LEFEBURE
           |            \-Henriette GERARD
       /-Joseph HOUDE
       |    |            /-André GANTER
       |    |        /-Jean GANTER
       |    |    /-Philippe GANTER
       |    |    |    |        /-Pierre BAHL
       |    |    |    |    /-Thomas BAAL
       |    |    |    |    |    \-Anne RIEL
       |    |    |    \-Marguerite BAAL
       |    |    |        |    /-Jean RIEHL
       |    |    |        \-Marguerite ou Anne RIEL
       |    |    |            \-Anne THOMAS
       |    \-Marie Anne GANTER
       |        |        /-Georges WINDT
       |        |    /-Martin WIND
       |        |    |    \-Gertrude N.N.
       |        \-Gertrude WIND
       |            |    /-Gérard PUGIN
       |            \-Claudine PUGIN
   /-Étienne HOUDE
   |    |                /-Martin VON BONN
   |    |            /-Michael VON BONN
   |    |        /-Balthasar VON BONN
   |    |        |    |        /-André ECKART
   |    |        |    |    /-Frédéric ECKART
   |    |        |    |    |    \-Élisabeth N.N.
   |    |        |    \-Eve ECKART
   |    |        |        \-Éve GING
   |    |    /-Joseph VON BONN
   |    |    |    |        /-Jean André BAUMGARTNER
   |    |    |    |    /-Jean André BAUMGARTNER
   |    |    |    |    |    |            /-Arbogast TRAUTMANN
   |    |    |    |    |    |        /-Diebold TRAUTMANN
   |    |    |    |    |    |    /-Jean TRAUTMANN
   |    |    |    |    |    |    |    |    /-Pierre BASTIAN
   |    |    |    |    |    |    |    \-Agathe BASTIAN
   |    |    |    |    |    \-Gertrude TRUTTMANN
   |    |    |    |    |        |    /-N.N. LANG
   |    |    |    |    |        \-Barbara LANG
   |    |    |    \-Catherine BAUMGARTNER
   |    |    |        |        /-Jean SCHNEPP
   |    |    |        |    /-Jacques SCHNEPP
   |    |    |        |    |    \-Maria HUGEL
   |    |    |        \-Marie SCHNEPP
   |    |    |            \-Éva JUNG
   |    \-Madeleine VON BONN
   |        |            /-Balthazar (Janvier) KANDEL
   |        |        /-Vit CANDEL
   |        |        |    \-Anne-Marie N.N.
   |        |    /-Pancrace CANDEL
   |        |    |    |    /-Georges ZEH
   |        |    |    \-Anne-Marie ZEEH
   |        |    |        \-Anne Marie N.N.
   |        \-Anne-Marguerite KANDEL
   |            |        /-Léonard OBERER
   |            |    /-Pierre OBER
   |            \-Anne-Marie OBER
   |                |    /-Jean OBERER
   |                \-Anne-Marie OBERER
   |                    \-Catherine N.N.
Joseph HOUDE
   \-Marie-Anne SCHMITT
Ancestors of Joseph HOUDE


           /-François HOUDE
       /-Jean HOUDE
       |    \-Pauline Jacobea SCHEDET
   /-Pierre HOUDE
   |    |            /-Mathieu CARON
   |    |        /-Pierre CHARON
   |    |        |    \-Claudine JULLIART
   |    |    /-Robert CHARRON
   |    |    |    \-Marie GAUDEFROY
   |    \-Françoise CHARRON
   |        |    /-Pierre LEFEBURE
   |        \-Jeanne LEFEBURE
   |            \-Henriette GERARD
Joseph HOUDE
   |            /-André GANTER
   |        /-Jean GANTER
   |    /-Philippe GANTER
   |    |    |        /-Pierre BAHL
   |    |    |    /-Thomas BAAL
   |    |    |    |    \-Anne RIEL
   |    |    \-Marguerite BAAL
   |    |        |    /-Jean RIEHL
   |    |        \-Marguerite ou Anne RIEL
   |    |            \-Anne THOMAS
   \-Marie Anne GANTER
       |        /-Georges WINDT
       |    /-Martin WIND
       |    |    \-Gertrude N.N.
       \-Gertrude WIND
           |    /-Gérard PUGIN
           \-Claudine PUGIN
Ancestors of Joseph HOUDE


           /-François HOUDE
       /-Jean HOUDE
       |    \-Pauline Jacobea SCHEDET
   /-Michel HOUDE
   |    |            /-Mathieu CARON
   |    |        /-Pierre CHARON
   |    |        |    \-Claudine JULLIART
   |    |    /-Robert CHARRON
   |    |    |    \-Marie GAUDEFROY
   |    \-Françoise CHARRON
   |        |    /-Pierre LEFEBURE
   |        \-Jeanne LEFEBURE
   |            \-Henriette GERARD
Joseph HOUDE
   |    /-Dominique SCHMILLI
   \-Jeanne SCHMILLI
       \-Nicole PAILLE
Ancestors of Joseph HOUDE


                   /-François HOUDE
               /-Jean HOUDE
               |    \-Pauline Jacobea SCHEDET
           /-Pierre HOUDE
           |    |            /-Mathieu CARON
           |    |        /-Pierre CHARON
           |    |        |    \-Claudine JULLIART
           |    |    /-Robert CHARRON
           |    |    |    \-Marie GAUDEFROY
           |    \-Françoise CHARRON
           |        |    /-Pierre LEFEBURE
           |        \-Jeanne LEFEBURE
           |            \-Henriette GERARD
       /-Joseph HOUDE
       |    |            /-André GANTER
       |    |        /-Jean GANTER
       |    |    /-Philippe GANTER
       |    |    |    |        /-Pierre BAHL
       |    |    |    |    /-Thomas BAAL
       |    |    |    |    |    \-Anne RIEL
       |    |    |    \-Marguerite BAAL
       |    |    |        |    /-Jean RIEHL
       |    |    |        \-Marguerite ou Anne RIEL
       |    |    |            \-Anne THOMAS
       |    \-Marie Anne GANTER
       |        |        /-Georges WINDT
       |        |    /-Martin WIND
       |        |    |    \-Gertrude N.N.
       |        \-Gertrude WIND
       |            |    /-Gérard PUGIN
       |            \-Claudine PUGIN
   /-Jean HOUDE
   |    |                /-Martin VON BONN
   |    |            /-Michael VON BONN
   |    |        /-Balthasar VON BONN
   |    |        |    |        /-André ECKART
   |    |        |    |    /-Frédéric ECKART
   |    |        |    |    |    \-Élisabeth N.N.
   |    |        |    \-Eve ECKART
   |    |        |        \-Éve GING
   |    |    /-Joseph VON BONN
   |    |    |    |        /-Jean André BAUMGARTNER
   |    |    |    |    /-Jean André BAUMGARTNER
   |    |    |    |    |    |            /-Arbogast TRAUTMANN
   |    |    |    |    |    |        /-Diebold TRAUTMANN
   |    |    |    |    |    |    /-Jean TRAUTMANN
   |    |    |    |    |    |    |    |    /-Pierre BASTIAN
   |    |    |    |    |    |    |    \-Agathe BASTIAN
   |    |    |    |    |    \-Gertrude TRUTTMANN
   |    |    |    |    |        |    /-N.N. LANG
   |    |    |    |    |        \-Barbara LANG
   |    |    |    \-Catherine BAUMGARTNER
   |    |    |        |        /-Jean SCHNEPP
   |    |    |        |    /-Jacques SCHNEPP
   |    |    |        |    |    \-Maria HUGEL
   |    |    |        \-Marie SCHNEPP
   |    |    |            \-Éva JUNG
   |    \-Madeleine VON BONN
   |        |            /-Balthazar (Janvier) KANDEL
   |        |        /-Vit CANDEL
   |        |        |    \-Anne-Marie N.N.
   |        |    /-Pancrace CANDEL
   |        |    |    |    /-Georges ZEH
   |        |    |    \-Anne-Marie ZEEH
   |        |    |        \-Anne Marie N.N.
   |        \-Anne-Marguerite KANDEL
   |            |        /-Léonard OBERER
   |            |    /-Pierre OBER
   |            \-Anne-Marie OBER
   |                |    /-Jean OBERER
   |                \-Anne-Marie OBERER
   |                    \-Catherine N.N.
Joseph HOUDE
   |                    /-Jean-Jacques GERLING
   |                /-Jean-Georges GERLING
   |                |    \-Christine N.N.
   |            /-Jean-Martin GERLING
   |            |    |    /-Sébastien HEINRICH
   |            |    \-Anne-Marie HEINRICH
   |        /-Georges GERLING
   |        |    |    /-Jean HUMMEL
   |        |    \-Marguerite HUMMEL
   |        |        |    /-Jean LIENHART
   |        |        \-Barbara LIENHART
   |        |            |    /-Diebolt OHLSZ
   |        |            \-Ève OHLSZ
   |    /-Marc GERLING
   |    |    |        /-Christian MEDTER
   |    |    |    /-Jacques MEDER
   |    |    |    |    \-Anne WOLFF
   |    |    \-Gertrude MEDER
   |    |        |                /-Henri ADAM
   |    |        |            /-Jean ADAM
   |    |        |        /-Jean ADAM
   |    |        |        |    \-Bäsche LORENTZ
   |    |        |    /-Adam ADAM
   |    |        |    |    |        /-Jean-Jacques GOETZ
   |    |        |    |    |    /-Georges GOETZ
   |    |        |    |    \-Marie BOZ; GOETZ
   |    |        |    |        \-Gertrude N.N.
   |    |        \-Marie ADAM
   |    |            |    /-Pierre WEBER
   |    |            \-Catherine WEBER
   \-Marguerite GERLING
       |            /-Jean SCHWARTZMANN
       |        /-Joseph SCHWARTZMANN
       |        |    \-Anne-Marie FREYMANN
       |    /-Jean SCHWARTZMANN
       |    |    |    /-Frédéric GREIFF
       |    |    \-Marie Anne GREIF
       |    |        \-Catherine MARX
       \-Barbara SCHWARTZMANN
           |    /-Jean CLADI
           \-Marguerite CLADI
               |        /-Simon SCHLOTTER
               |    /-Simon SCHLOTTER
               |    |    \-Anne SCHMID
               \-Catherine SCHLOTTER
                   |        /-Matz SEEL
                   |    /-Jean SEEL
                   |    |    \-Dorothée N.N.
                   \-Marguerite SEEL
                       \-Agathe RIEHL
Ancestors of Madeleine HOUDE


       /-François HOUDE
   /-Dominique HOUDE
   |    \-Pauline Jacobea SCHEDET
Madeleine HOUDE
   |        /-Jean OGÉ
   |    /-Pierre OGÉ
   |    |    \-Barbe RICHER
   \-Anne OGÉ
       |    /-Nicolas FOUQUET
       \-Marie FOUQUET
           \-Marie LEPARGNEUR
Ancestors of Madeleine HOUDE


       /-François HOUDE
   /-Jean HOUDE
   |    \-Pauline Jacobea SCHEDET
Madeleine HOUDE
   |    /-Noé GERAT
   \-Barbe GERARD
       \-Léonarde MERDY


Ancestors of Marguerite HOUDE


           /-François HOUDE
       /-Jean HOUDE
       |    \-Pauline Jacobea SCHEDET
   /-Jean HOUDE
   |    |    /-Noé GERAT
   |    \-Barbe GERARD
   |        \-Léonarde MERDY
Marguerite HOUDE
   |        /-Pierre PAILLE
   |    /-Étienne PAILLE
   |    |    \-Marie PARENT
   \-Catherine PAILLE
       |            /-Mathieu CARON
       |        /-Pierre CHARON
       |        |    \-Claudine JULLIART
       |    /-Robert CHARRON
       |    |    \-Marie GAUDEFROY
       \-Françoise CHARRON
           |    /-Pierre LEFEBURE
           \-Jeanne LEFEBURE
               \-Henriette GERARD
Ancestors of Marguerite HOUDE


           /-François HOUDE
       /-Jean HOUDE
       |    \-Pauline Jacobea SCHEDET
   /-Michel HOUDE
   |    |            /-Mathieu CARON
   |    |        /-Pierre CHARON
   |    |        |    \-Claudine JULLIART
   |    |    /-Robert CHARRON
   |    |    |    \-Marie GAUDEFROY
   |    \-Françoise CHARRON
   |        |    /-Pierre LEFEBURE
   |        \-Jeanne LEFEBURE
   |            \-Henriette GERARD
Marguerite HOUDE
   |    /-Dominique SCHMILLI
   \-Jeanne SCHMILLI
       \-Nicole PAILLE
Ancestors of Marguerite HOUDE


   /-David HOUDE
Marguerite HOUDE
Ancestors of Marguerite HOUDE


   /-Charles HOUDE
Marguerite HOUDE
   \-Éva FRINTZ
Ancestors of Marie HOUDE


   /-Dominique HOUDE
Marie HOUDE
   \-Marie BURGART